Biologisk mangfold og tap av leveområder

Kort beskrivelse

I dette settet med tre aktiviteter starter elevene med en leseoppgave som introduserer ordforråd og ideer som er viktige for å vurdere forholdet mellom klimaendringer og økosystemer. En feltundersøkelse av et lokalt område, som kan utføres med hjemmelaget utstyr, utvides til å omfatte en måling av biologisk mangfold som senere kan brukes til å sammenligne den sannsynlige motstandsdyktigheten til ulike regioner. I den siste aktiviteten bruker elevene webapplikasjonen Climate from Space til å utforske hvordan en rekke faktorer som beskriver habitatet til en lokal art har endret seg, og setter dette i sammenheng med nylige og potensielle endringer i artens bestand.

Emne Geografi, naturvitenskap, geovitenskap, biologi, økologi

Læringsmål
 • Definere nøkkelord relatert til emnet
 • Forklare hvorfor biologisk mangfold er viktig, inkludert klimapåvirkning.
 • Gjennomføre en feltundersøkelse av plantelivet
 • Beregne et mål for biologisk mangfold ut fra en feltundersøkelse.
 • Bruk webapplikasjonen Climate from Space til å utforske endringer i abiotiske faktorer som påvirker et habitat.
 • Evaluer effekten av habitatendringer på en lokal art.
Aldersgruppe
14-16 år
Tid
ca. 45 minutter per aktivitet
Ressurs tilgjengelig i:
Aktivitet 1: Viktige ideer
I denne lesebaserte aktiviteten skal elevene lage en ordliste med sentrale begreper. Aktiviteten egner seg for selvstendig læring for elever som er sikre lesere. Den kan også brukes i starten av et tema for å kartlegge elevenes forståelse av begreper som de kanskje har møtt tidligere. I klasserommet kan du bruke materiale fra den relaterte Climate from Space-historien til å illustrere teksten.
Aktivitet 2: Måling av biologisk mangfold
I denne aktiviteten skal elevene bruke resultatene fra en lokal feltundersøkelse til å beregne et mål på biologisk mangfold. Hver elevgruppe må ta tilfeldige prøver av området de velger å undersøke. Standard lærebøker og kilder beskriver ulike måter å gjøre dette på, og det bør brukes en metode som passer til den spesifikke situasjonen (elevenes ferdigheter, størrelsen på undersøkelsesområdet og klassen, lokale farer osv. 
Utstyr
 • Kvadrat - ett per gruppe
 • Kamera eller smarttelefon - ett per gruppe (valgfritt)
 • Internett-tilgang og/eller feltguide til lokale planter - én per gruppe
 • Arbeidsark 2 (2 sider)
 • Regnearket Biodiversity Activity 2 fra avsnittet om biologisk mangfold og tap av leveområder på ESAs nettside Climate for Schools (https://climate.esa.int/en/educate/climate-for-schools/) og/eller kalkulator.
Aktivitet 3: Lokale habitater
I denne aktiviteten skal elevene identifisere faktorene som beskriver habitatet til en lokal art, bruke webapplikasjonen Climate from Space til å finne ut hvordan noen av disse faktorene har endret seg de siste årene, og vurdere årsakene til og konsekvensene av disse endringene. Oppgaven kan utføres av enkeltpersoner eller par/små grupper. Hvis elevene jobber sammen og/eller ikke er kjent med webapplikasjonen, kan det være nyttig å gjøre i hvert fall den første delen av øvelsen i klassen, selv om aktiviteten også egner seg for selvstendig læring. 

Visste du det?

Vi deler planeten vår med millioner av andre levende arter - dyr, planter, sopp og mindre organismer. Forskere kaller dette mangfoldet av liv for biologisk mangfold. I sunne økosystemer på land finnes det mange planteetere (dyr som lever av planter), færre rovdyr (dyr som lever av planteetere) og et lite antall toppkarnivorer (rovdyr som lever av andre rovdyr). Det biologiske mangfoldet opprettholder denne pyramiden, og er
en måte vi kan måle helsetilstanden til planeten eller deler av den på. Det biologiske mangfoldet er spesielt stort i skoger, som inneholder mer enn 80% av alle landbaserte dyre- og plantearter. Det biologiske mangfoldet trues av mange faktorer. 

Satellitter observerer jorden

Satellitter observerer jorden ved hjelp av en rekke bølgelengder i det elektromagnetiske spekteret. Oppdag hvordan vi kan danne oss et mer fullstendig bilde av jordens klima ved å ta prøver av det elektromagnetiske spekteret ved flere bølgelengder.

Bidra til å forvalte vann

Oppdag hvordan satellitter kan bidra til å samle inn informasjon om vannressurser over store områder.

Årsaker og konsekvenser

I denne korte videoen forklarer Dr. Natalie Douglas, klimaforsker, hva som kan være noen av årsakene til og konsekvensene av klimaendringene og hvorfor en temperaturforskjell på 0,5 grader kan være så viktig....

Paxi - Vannets kretsløp

Kort beskrivelse: Bli med Paxi når han besøker planeten Jorden og lærer om vannets kretsløp. I denne videoen, som er rettet mot...

Kraften i jordobservasjon

Vi er alle nært knyttet til jorden - fra trærne som gir oss oksygen, til de naturlige kildene som former landskapet vårt. ESAs jordobservasjonsprogram er i front når det gjelder å overvåke...