Biologisk mångfald och förlust av livsmiljöer

Kort beskrivning

I denna uppsättning av tre aktiviteter kommer eleverna att börja med en läsuppgift som introducerar vokabulär och idéer som är viktiga för att överväga förhållandet mellan klimatförändringar och ekosystem. En fältundersökning av ett lokalt område, som kan utföras med hemmagjord utrustning, utvidgas till att omfatta en mätning av biologisk mångfald som senare kan användas för att jämföra olika regioners troliga motståndskraft. I den sista aktiviteten använder eleverna webbapplikationen Climate from Space för att undersöka hur en rad lämpliga faktorer som beskriver en lokal arts livsmiljö har förändrats, och relaterar detta till aktuella och potentiella förändringar i artens population.

Ämne Geografi, naturvetenskap, geovetenskap, biologi, ekologi

Inlärningsmål
 • Definiera nyckelord som är relaterade till ämnet
 • Förklara varför biologisk mångfald är viktigt, inklusive klimatpåverkan
 • Genomföra en fältundersökning av växtlivet
 • Beräkna ett mått på biologisk mångfald från en fältundersökning
 • Använd webbapplikationen Climate from Space för att utforska förändringar i abiotiska faktorer som påverkar en livsmiljö
 • Utvärdera effekten av habitatförändringar på en lokal art
Åldersgrupp
14 - 16 år gammal
Tid
cirka 45 minuter per aktivitet
Resurs tillgänglig i:
Aktivitet 1: Viktiga idéer
I denna läsbaserade aktivitet ska eleverna skapa en ordlista med nyckeltermer. Aktiviteten är lämplig för självständigt lärande av elever som är säkra läsare. Den kan användas i början av ett ämne för att bedöma elevernas förståelse av begrepp, av vilka vissa kan ha använts i tidigare studier. I klassrummet kan du använda material från den relaterade berättelsen Climate from Space för att illustrera texten.
Aktivitet 2: Mätning av biologisk mångfald
I den här aktiviteten kommer eleverna att använda resultaten från en lokal fältundersökning för att beräkna ett mått på biologisk mångfald. Varje grupp av elever kommer att behöva ta slumpmässiga prover av det område de väljer att undersöka. Standardläroböcker och källor beskriver olika sätt att göra detta och en lämplig metod för den specifika situationen (elevernas förmåga, storleken på undersökningsområdet och klassen, lokala faror etc.) bör användas. 
Utrustning
 • Quadrat - en per grupp
 • Kamera eller smartphone - en per grupp (valfritt)
 • Internetuppkoppling eller/och fälthandbok om lokala växter - en per grupp
 • Arbetsblad 2 (2 sidor)
 • Kalkylblad för aktivitet 2 om biologisk mångfald från avsnittet om biologisk mångfald och förlust av livsmiljöer på ESA:s webbsida Climate for Schools (https://climate.esa.int/en/educate/climate-for-schools/) eller/och miniräknare
Aktivitet 3: Lokala livsmiljöer
I den här aktiviteten identifierar eleverna de faktorer som beskriver en lokal arts livsmiljö, använder webbapplikationen Climate from Space för att avgöra hur några av dessa faktorer har förändrats under de senaste åren och funderar över orsakerna till och effekterna av dessa förändringar. Det kan utföras av individer eller par/små grupper. Om eleverna arbetar tillsammans och/eller inte är bekanta med webbapplikationen kan det vara bra att göra åtminstone den första delen av övningen i klassen, även om aktiviteten är lämplig för självständigt lärande. 

Visste du det?

Vi delar vår planet med miljontals andra levande arter - djur, växter, svampar och mindre organismer. Forskare kallar denna variation av liv för biologisk mångfald. Friska ekosystem på land är hem för många växtätare (djur som äter växter), färre köttätare (djur som äter växtätare) och ett litet antal toppkarnivorer (köttätare som äter andra köttätare). Den biologiska mångfalden upprätthåller denna pyramid och är
ett sätt att mäta hur planeten eller delar av den mår. Den biologiska mångfalden är särskilt hög i skogar, som innehåller mer än 80% av alla landbaserade djur- och växtarter. Den biologiska mångfalden hotas av många faktorer. 

Jordobservationens kraft

Vi är alla intimt sammanlänkade med vår jord - från träden som förser oss med syre till de naturliga källor som formar vårt landskap. ESA:s jordobservationsprogram ligger i framkant när det gäller att övervaka...

Räddar liv när katastrofer inträffar

Upptäck hur satellitbilder kan bidra till katastrofhjälp och återuppbyggnad var som helst i världen.