Att ta pulsen på planeten - gymnasiet

Kort beskrivning

I denna uppsättning av tre aktiviteter får eleverna lära sig om hur data samlas in av sensorer och hur en satellits bana påverkar den detaljrikedom som kan erhållas. En textbaserad aktivitet introducerar begreppet fjärranalys och tittar på hur sensorer och satelliter i olika banor kan matchas till den avsedda applikationen. Därefter följer ett matematiskt arbete där man undersöker faktorer som påverkar hur mycket detaljer som syns i en satellitbild. I den sista aktiviteten använder eleverna webbapplikationen Climate from Space för att utforska en rad klimatvariabler under El Niño- och La Niña-händelser.

Ämne Geografi, naturvetenskap, geovetenskap

Inlärningsmål
 • Lista de viktigaste komponenterna i ett fjärranalyssystem
 • Beskriva fördelar och nackdelar med olika satellitbanor för övervakning av jorden och dess klimat
 • Skapa en infografik för att förmedla forskning på ett engagerande sätt
 • Analysera en digital bild för att bestämma bildens upplösning
 • Beakta hur sensorer anpassas för användning på satellitplattformar
 • Föreslå orsaker till skillnader i upplösningen av data som samlats in med olika instrument
 • Använda klimatdata för att identifiera El Niño- och La Niña-händelser
 • Förklara hur dessa händelser har globala effekter och undersöka de mänskliga och samhälleliga konsekvenserna av en sådan effekt.
Åldersgrupp
14 - 16 år gammal
Tid
cirka 45 minuter per aktivitet
Resurs tillgänglig i:
Aktivitet 1: Att ta pulsen på planeten
I denna förståelseaktivitet introduceras eleverna till begreppet fjärranalys och utforskar användningen av satelliter i olika omloppsbanor för att övervaka komponenter i jordens klimatsystem. Säkra läsare kan genomföra denna aktivitet som en fristående läxa, och den slutliga forskningsuppgiften kan göras individuellt eller i par/grupper.
Aktivitet 2: Vad kan vi se från rymden?
I den här aktiviteten utmanas eleverna att fundera över faktorer som påverkar hur detaljerade data som samlas in från rymden kan vara. Beräkningar baserade på information om en digital bild som tagits i klassrummet med en vanlig kamera ger eleverna möjlighet att revidera matematiska idéer om liknande trianglar eller proportionalitet. Genom att undersöka upplösningen på datauppsättningar i webbapplikationen Climate from Space introduceras det breda spektrum av ECV som kan mätas från rymden. 
Utrustning
 • Arbetsblad 2 (2 sidor)
 • Meterstock eller måttband
 • Smartphone eller digitalkamera
 • Kalkylator
 • Bildbehandlingsprogram som eleverna är bekanta med
 • Webbapplikation Klimat från rymden (cfs.climate.esa.int)
Aktivitet 3: El Niño och La Niña
I den här aktiviteten kommer eleverna att utforska några dataset i webbapplikationen Climate from Space mer ingående för att stödja förståelsen av El Niño- och La Niña-händelser och forskning om deras effekter.

Visste du det?

En viktig användning av jordobservation är övervakning av klimatet. Klimatsystemet är komplicerat, och för att förstå det krävs mätningar från hela världen, så rymden är den perfekta utsiktspunkten för att samla in data: det skulle krävas en armé av observatörer på marknivå för att samla in informationen i en enda satellitbild. Rymdbaserade instrument kan också samla in data från avlägsna eller otillgängliga platser som polarområdena och mitten av havet. Ytterligare en fördel med satelliter är att de kan göra mätningar med regelbundna intervall under flera års tid. Tack vare överlappande mätningar från flera familjer av satellitinstrument har vi nu detaljerade uppgifter, som sträcker sig över årtionden, för många av de viktigaste klimataspekterna som forskare och beslutsfattare kallar viktiga klimatvariabler (ECV).

Astro jordbrukare

Kort beskrivning:I denna uppsättning av sex aktiviteter kommer eleverna att undersöka vilka faktorer som påverkar växters tillväxt, och relatera dessa faktorer till...

Den rumsliga upplösningen

Observationen av vår planet med hjälp av satelliter beror till stor del på de olika egenskaperna hos deras sensorer. Den rumsliga upplösningen, som förklaras i den här videon, är en av dessa egenskaper. Video av...

Det elektromagnetiska spektrumet - Avancerat

Utforska vad satelliter kan se med sina sensorer och lär dig mer om de elektromagnetiska vågornas egenskaper. Video från ESERO Tyskland (på engelska).