Generelle vilkår for bruk av delingsplattformen for Climate Detectives-prosjektet

Les nøye gjennom følgende vilkår og betingelser før du registrerer deg på delingsplattformen for Climate Detectives-prosjektet.

De utgis av Den europeiske romorganisasjonen, en internasjonal mellomstatlig organisasjon som styres av konvensjonen, med hovedkontor 24 rue du Général Bertrand, CS 30798, 75345 Paris Cedex 7, Frankrike ("ESA" eller "romorganisasjonen").

Ved å registrere seg som bruker av delingsplattformen og ved å sende inn et prosjekt via delingsplattformen, aksepterer brukeren (slik aksept er en obligatorisk betingelse for å få tilgang til og bruke delingsplattformen):

a. disse generelle vilkårene, inkludert eventuelle fremtidige endringer;

b. ESAs rammeverk for beskyttelse av personopplysninger og personvernerklæringen og samtykkeskjemaet som er tilgjengelig på delingsplattformen.

Når dette er akseptert, vil de ovennevnte generelle vilkårene for delingsplattformen og ESAs rammeverk for beskyttelse av personopplysninger være juridisk bindende for brukeren i forbindelse med den aktuelle bruken av delingsplattformen.

I. Definisjoner

I disse vilkårene for delingsplattformen har følgende ord og uttrykk følgende betydning:

Med "team" menes minst seks elever opp til en hel skoleklasse som deltar i Climate Detectives-prosjektet, og en eller to lærere eller mentorer som veileder elevene i ESAs Climate Detectives-skoleprosjekt.

"Bruker" betyr en person som er registrert som bruker på delingsplattformen.  

Med "delingsplattform" eller "nettsted" menes delingsplattformen for Climate Detectives-skoleprosjektet som drives av ESA. Den gir teamene i Climate Detectives-prosjektet en effektiv, strømlinjeformet inngangsportal for å dele resultatene av teamprosjektet sitt, og er tilgjengelig på URL-adressen https://climatedetectives.esa.int

"Teamprosjekt" betyr, i forbindelse med delingsplattformen, beskrivelsen av et skoleprosjekt utviklet av et team for Climate Detectives-prosjektet, som vanligvis og som et minimum inneholder en tittel, et tema, et sammendrag, hovedresultater og foreslåtte tiltak.

II. Omfanget av disse generelle vilkårene for delingsplattformen

(1) Dette dokumentet angir vilkårene for registrering og bruk av delingsplattformen.

III. Formålet med delingsplattformen

(1) Formålet med dette nettstedet er å gi lagene som deltar i ESA Climate Detectives-prosjektet, som administreres av ESAs utdanningskontor, en plattform der de kan dele lagets prosjekt.

IV. Berettigelse til å bli bruker av delingsplattformen

(1) Kumulative kriterier for kvalifisering. Kvalifikasjonskriteriene fastsatt i denne artikkel IV er kumulative.

(2) Generelle vilkår for kvalifisering. For å være kvalifisert til å registrere deg som bruker av delingsplattformen (som

Er en obligatorisk betingelse for å dele resultatene av teamprosjektet), må brukeren:

  1. være registrert som et team i Climate Detectives-prosjektet.[1];
  2. være den voksne læreren eller mentoren som veileder et team;
  3. fylle ut registreringsskjemaet som er tilgjengelig på delingsplattformen, med all nødvendig informasjon, inkludert en verifiserbar e-postadresse.

 (3) Erklæring om berettigelse. Ved å registrere seg som brukere på delingsplattformen anses brukerne å ha akseptert:

a. å overholde disse vilkårene;

b. å være underlagt ESAs rammeverk for beskyttelse av personopplysninger.

(4) Utelukkelse av brukere. Uavhengig av ESAs mulighet til å nekte registrering av en bruker uansett årsak, vil en bruker bli ekskludert fra å bruke delingsprosjektet til å publisere t hvis en av følgende hendelser inntreffer:

a. Brukeren unnlater å oppfylle noen av disse vilkårene eller andre vilkår og betingelser.

som det henvises til i dette dokumentet,

b. brukeren opptrer på en måte som er uforenlig med ESAs omdømme og status;

c. brukeren faller inn under en av følgende situasjoner:

(i) Brukeren har vært gjenstand for en rettskraftig dom som har rettskraft

rettskraftig dom for bedrageri, korrupsjon og deltakelse i en kriminell organisasjon,

hvitvasking av penger eller annen ulovlig virksomhet;

(ii) Brukeren har krenket, eller er mistenkt for å ha krenket, immaterielle rettigheter.

Tredjeparts rettigheter.

V. Hvordan bruke delingsplattformen

(1) Registreringsprosedyre. Registrering på delingsplattformen er gratis. Brukerne skal sørge for at kontaktopplysningene og annen informasjon som ESA ber om under registreringsprosedyren, er korrekte og fullstendige. Brukerne må bekrefte at de godtar disse vilkårene for delingsplattformen og ESAs rammeverk for beskyttelse av personopplysninger for å registrere seg på delingsplattformen.

(2) Bruk av delingsplattformen etter registrering. Etter å ha mottatt en e-post med bekreftelse på registrering på delingsplattformen, må brukerne aktivere kontoen sin ved å klikke på lenken i e-posten. Etter aktivering får brukeren tilgang til delingsplattformen og kan kun bruke den i henhold til denne avtalen. Brukeren er ansvarlig for å holde tilgangsopplysningene hemmelige. Brukeren er også ansvarlig for all bruk av kontoen på delingsplattformen etter registrering og kan holdes ansvarlig for all bruk som er i strid med disse vilkårene eller som skader ESA eller tredjeparter. Brukeren må varsle ESA ved mistanke om eller faktisk uautorisert bruk av eller tilgang til brukerens konto på delingsplattformen.

(3) Oppdatering av informasjon. All informasjon som ESA ber om under registreringsprosedyren, og som brukeren sender inn via delingsplattformen, må holdes oppdatert av brukeren.

 (4) Endring, suspensjon eller opphør av bruk av delingsplattformen. ESA kan når som helst endre, suspendere eller avslutte bruken av delingsplattformen, brukerens konto eller en hvilken som helst funksjon derav, uten forvarsel, og skal ikke ha noe ansvar overfor brukeren(e) for slik endring, suspensjon eller avslutning.

VI. Brukerinnhold

(1) Brukere kan sende inn resultater relatert til teamprosjektet på delingsplattformen i den grad det er tillatt i henhold til delingsplattformens funksjonalitet (heretter kalt "brukerinnhold"), og dermed gjøre det tilgjengelig for tredjeparter.

(2) Ved å sende inn Brukerinnhold gir Brukerne ugjenkallelig ESA - uten at det er nødvendig med en formell erklæring i denne forbindelse - en gratis, evigvarende, verdensomspennende og overførbar rett til å bruke det aktuelle Innholdet til alle formål knyttet til driften av Delingsplattformen og Climate Detectives-prosjektet, inkludert rettighetene til:

a) redigere, reprodusere, lagre brukerinnholdet på sine servere samt vise, dele og gjøre det offentlig tilgjengelig (f.eks. ved å vise innholdet på delingsplattformen).

(3) ESA forbeholder seg retten til, men fraskriver seg enhver forpliktelse eller ansvar, til å redigere, fjerne, nekte å publisere brukerinnhold eller til å undersøke innholdet, herunder for å kontrollere innholdets fullstendighet, nøyaktighet, kvalitet eller egnethet for formålet med Climate Detectives-prosjektet. Brukeren er fortsatt ansvarlig for brukerinnholdet, uavhengig av ESAs undersøkelse eller vurdering. Spesielt må alt brukerinnhold som brukerne legger inn på delingsplattformen ikke:

a. inneholde varemerker, logoer eller handelsnavn som eies av andre, eller reklamere for eller markedsføre noen form for merkevare eller produkt uten tillatelse, eller inneholde personlig identifikasjon, for eksempel bilskiltnummer, personnavn, e-postadresser eller gateadresser;

b. inneholde opphavsrettsbeskyttet materiale som eies av andre (inkludert fotografier, skulpturer, malerier og andre kunstverk eller bilder publisert på eller i nettsteder, TV, filmer eller andre medier) uten tillatelse;

c. inneholde materiale som inneholder navn, avbildninger, fotografier eller andre kjennetegn som identifiserer en person, levende eller død, uten tillatelse; kommunisere budskap eller bilder som er uforenlige med de positive bildene og/eller den goodwill som ESA ønsker å assosieres med;

d. være voldelig eller nedsettende mot noen etnisk, rasemessig, kjønnsmessig, religiøs, yrkesmessig eller aldersmessig gruppe, blasfemisk eller pornografisk, være uanstendig eller støtende, støtte noen form for hat eller hatgrupper, ærekrenke, gi en uriktig fremstilling av eller inneholde nedsettende bemerkninger om ESA, eller dets aktiviteter eller team, eller andre personer, produkter eller selskaper;

e. inneholde noen vesentlig farlig aktivitet, promotere alkohol, ulovlige rusmidler, tobakk, skytevåpen/våpen (eller bruk av noen av disse), aktiviteter som kan virke utrygge eller farlige, eller noen spesiell politisk agenda eller budskap; og

f. avbilder, og kan ikke i seg selv være i strid med noen lov.

(4) Ved å registrere seg på delingsplattformen og sende inn resultatene av teamprosjektet, erklærer og garanterer brukeren overfor ESA, uten at det er nødvendig med en formell erklæring i denne forbindelse, at:

a. den ikke krenker noen immaterielle rettigheter eller andre rettigheter til noen person eller enhet;

b. brukeren er eier av de immaterielle rettighetene til brukerinnholdet, eller i det minste at den deltakende brukeren har innhentet alle nødvendige rettigheter, lisenser, godkjenninger, autorisasjoner og frigivelser for å sende inn slikt brukerinnhold i henhold til disse vilkårene for delingsplattformen og for å gi bruks- og utnyttelsesrettigheter i henhold til disse vilkårene, særlig denne artikkel VI.

Brukerne må ha innhentet de ovennevnte rettighetene, lisensene, godkjenningene, autorisasjonene og frigivelsene fra rettighetshaverne, særlig fra:

(i) enhver person hvis navn, bilde eller stemme brukes i slikt brukerinnhold;

(ii) enhver fysisk eller juridisk person som kan ha bidratt eller deltatt på noen måte i opprettelsen av det innsendte brukerinnholdet; og/eller

(iii) enhver fysisk eller juridisk person som kan eie eller kontrollere elementer som brukes i brukerinnholdet som ikke eies eller kontrolleres av brukeren.

De ovennevnte rettighetene, lisensene, godkjenningene, autorisasjonene og frigivelsene må være innhentet av brukerne uten at det medfører noen forpliktelser.

(5) Brukeren skal forsvare, skadesløsholde og holde ESA skadesløs fra ethvert krav om det motsatte. Disse forpliktelsene og garantiene gjelder også etter at brukerens tilgang til og bruk av delingsplattformen er avsluttet, så lenge ESAs rettigheter gjelder.

VII. Utgivelser

(1) ESA skal ikke ha noen forpliktelser, ansvar eller erstatningsansvar overfor brukere (inkludert deres teammedlemmer) for:

a. alle kostnader, reiseutgifter og andre utgifter som brukeren pådrar seg i forbindelse med registreringen på delingsplattformen; de er brukerens ansvar og vil ikke i noe tilfelle bli refundert av ESA;

b. ethvert krav knyttet til aktiviteter som utføres ved hjelp av delingsplattformen;

c. enhver skade forårsaket eller påført av noen av Brukerne, herunder skade påført tredjeparter som følge av, eller under, registreringen på Delingsplattformen og/eller bruken av Delingsplattformen;

                d. enhver force majeure-hendelse;

e. brukerinnhold som er ufullstendig, uleselig, tapt eller på annen måte ikke mottatt;

f. bruk av delingsplattformen i strid med disse generelle vilkårene.

(2) ESA gir ingen garantier i forbindelse med Delingsplattformen, inkludert i forhold til dens potensielle funksjonsfeil, manglende driftsevne, vedlikeholdsprosedyrer eller korrigerende tiltak som ESA kan iverksette fra tid til annen eller av årsaker utenfor ESAs rimelige kontroll.

(3) Brukerne samtykker i ikke å iverksette, støtte, opprettholde eller autorisere noen handling eller søksmål mot ESA med den begrunnelse at bruk av brukerinnhold som er sendt inn i henhold til deres registrering på delingsplattformen, krenker noen av brukerens rettigheter eller rettighetene til brukerens lisensgivere.

VIII. Personopplysninger

(1) Ved å registrere seg på delingsplattformen aksepterer brukerne ugjenkallelig (og innhenter aksept fra alle berørte personer, inkludert teammedlemmer) behandlingen av deres personopplysninger for de formålene som er definert i og presentert i personvernerklæringen og samtykkeskjemaet som er tilgjengelig på delingsplattformen.

(2) Personopplysninger behandles i henhold til ESAs rammeverk for beskyttelse av personopplysninger, tilgjengelig på: http://www.esa.int/About_Us/Law_at_ESA/Highlights_of_ESA_rules_and_regulations.

Behandlingen er notifisert i henhold til DPNR: https://esateamsite.sso.esa.int/DCR/PDP/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=PKKMWAM5UKCP335796410-79

IX. Overholdelse av lover og forskrifter

(1) Alle brukere må overholde alle lokale, regionale, nasjonale og internasjonale lover, pålegg, direktiver, forordninger, forordninger, traktater, regler og forskrifter som kan gjelde for brukere i forbindelse med alle aspekter ved registrering og bruk av delingsplattformen. Brukerne er ene og alene ansvarlige for å innhente nødvendige lisenser, fritak eller tillatelser fra gjeldende reguleringsorganer eller andre relevante tredjeparter. ESA skal ikke på noen måte være ansvarlig for å gi brukerne råd eller veiledning, juridisk eller på annen måte, med hensyn til dette.

X. Gjeldende lov og løsning av tvister

(1) Med unntak av saker eller hendelser som gjelder personopplysninger, der ESAs rammeverk for beskyttelse av personopplysninger skal gjelde og der ESAs tilsynsmyndighet skal ha eksklusiv jurisdiksjon:

a. Uten at det berører anvendelsen av ESA-konvensjonen om ESAs privilegier, skal denne avtalen reguleres av og tolkes i samsvar med fransk rett.

b. Alle tvister mellom partene i forbindelse med eller som oppstår som følge av eksistensen, gyldigheten, utformingen, gjennomføringen og oppsigelsen av denne avtalen (eller noen av vilkårene i den) som partene ikke kan løse innen 30 dager fra datoen for et skriftlig varsel fra den ene parten til den andre parten om den eksisterende tvisten, skal avgjøres endelig i henhold til Det internasjonale handelskammerets voldgiftsregler av tre voldgiftsdommere utnevnt i samsvar med nevnte regler. Kostnadene ved voldgiftsbehandlingen, herunder voldgiftsdommernes honorarer og utgifter, skal deles likt mellom partene, med mindre annet er bestemt i voldgiftsdommen. Hver av partene skal bære sine egne representasjonshonorarer og kostnader forbundet med voldgiften. Voldgiftsforhandlingene skal foregå på engelsk i Paris (Frankrike), og voldgiftsdommen skal være endelig og bindende for partene, deres etterfølgere og fullmektiger, som i god tro skal rette seg etter avgjørelsen.

XI. Begrensning av ESAs ansvar

 (1) Dersom brukeren lider et tap som følge av bruk av delingsplattformen og gratistjenestene som tilbys på delingsplattformen (inkludert tilgang til gratis brukerinnhold og muligheten til å sende inn brukerens eget innhold), skal ESA kun være ansvarlig i tilfelle forsett (inkludert svikaktig forsett) og grov uaktsomhet fra ESAs side, forutsatt at kravet fremsettes av brukeren innen én (1) måned etter datoen da det første tapet oppstod. Eventuelle krav utover det ovennevnte skal utelukkes.


[1] Lagene kan registrere seg for Climate Detectives-prosjektet i begynnelsen av hvert skoleår på: https://www.esa.int/Education/Climate_detectives