Projekta Climate Detectives koplietošanas platformas izmantošanas vispārīgie nosacījumi

Pirms reģistrēšanās Climate Detectives projekta koplietošanas platformā, lūdzu, uzmanīgi izlasiet turpmāk minētos noteikumus un nosacījumus.

Tos izdod Eiropas Kosmosa aģentūra, kas ir starptautiska starpvaldību organizācija, kuras darbību reglamentē tās konvencija un kuras galvenā mītne ir 24 rue du Général Bertrand, CS 30798, 75345 Paris Cedex 7, Francija ("EKA" vai "Aģentūra").

Reģistrējoties kā koplietošanas platformas lietotājs un iesniedzot projektu koplietošanas platformā, lietotājs piekrīt (šāda piekrišana ir obligāts nosacījums, lai varētu piekļūt koplietošanas platformai un izmantot to):

a. šie Vispārīgie noteikumi, ieskaitot jebkādas turpmākas izmaiņas;

b. EKA personas datu aizsardzības pamatprincipi un koplietošanas platformā pieejamais paziņojums par privātumu un piekrišanas veidlapa.

Tiklīdz tas ir pieņemts, iepriekš minētie koplietošanas platformas vispārīgie noteikumi un EKA personas datu aizsardzības pamatprincipi būs juridiski saistoši Lietotājam saistībā ar attiecīgo koplietošanas platformas izmantošanu.

I. Definīcijas

Šajos Koplietošanas platformas noteikumos šādiem vārdiem un izteicieniem ir šāda nozīme:

"Komanda" ir vismaz seši skolēni vai pat vesela skolas klase, kas piedalās Climate Detectives projektā, un viens vai divi skolotāji vai mentori, kas vada skolēnus, lai tie piedalītos ESA Climate Detectives skolas projektā.

"Lietotājs" ir persona, kas ir reģistrēta kā lietotājs Koplietošanas platformā.  

"Koplietošanas platforma" jeb "Tīmekļa vietne" ir ESA pārvaldītā skolu projekta Climate Detectives koplietošanas platforma. Tā nodrošina efektīvu, racionalizētu piekļuves punktu Climate Detectives projekta komandām, lai dalītos ar savu komandu projektu rezultātiem, un ir pieejama URL adresē https://climatedetectives.esa.int

"Komandas projekts" koplietošanas platformas kontekstā ir skolas projekta apraksts, ko izstrādājusi komanda Climate Detectives projektam un kurā parasti ir vismaz nosaukums, tēma, kopsavilkums, galvenie rezultāti un ierosinātās darbības.

II. Šo koplietošanas platformas vispārīgo noteikumu darbības joma

(1) Šajā dokumentā ir izklāstīti dalīšanās platformas reģistrācijas un lietošanas nosacījumi.

III. Dalīšanās platformas mērķis

(1) Šīs tīmekļa vietnes mērķis ir nodrošināt platformu komandām, kas piedalās EKA Climate Detectives projektā, kuru pārvalda EKA Izglītības birojs, lai dalītos ar savu komandas projektu.

IV. Tiesības kļūt par koplietošanas platformas lietotāju

(1) Kumulatīvie atbilstības kritēriji. Šajā IV pantā izklāstītie atbilstības kritēriji ir kumulatīvi.

(2) Vispārīgi atbilstības nosacījumi. Lai varētu reģistrēties kā koplietošanas platformas lietotājs (kas

ir obligāts nosacījums, lai dalītos ar komandas projekta rezultātiem), Lietotājam:

  1. būt reģistrētam kā komanda Climate Detectives projektā.[1];
  2. būt pieaugušo skolotājs vai mentors, kas vada komandu;
  3. aizpildiet koplietošanas platformā pieejamo reģistrācijas veidlapu, norādot visu nepieciešamo informāciju, tostarp pārbaudāmu e-pasta adresi.

 (3) Paziņojums par atbilstību. Reģistrējoties kā Lietotāji Koplietošanas platformā, tiek uzskatīts, ka Lietotāji piekrīt:

a. ievērot šos Noteikumus;

b. lai uz to attiektos EKA personas datu aizsardzības sistēma.

(4) Lietotāju izslēgšana. Neatkarīgi no ESA iespējas jebkāda iemesla dēļ atteikt jebkura Lietotāja reģistrāciju, jebkuram Lietotājam tiks liegta iespēja izmantot koplietošanas projektu, lai publicētu t, ja iestājas kāds no šādiem gadījumiem:

a. Lietotājs nepilda kādu no šiem Noteikumiem vai jebkurus noteikumus un nosacījumus.

kas minētas šajā dokumentā,

b. Lietotājs rīkojas neatbilstoši ESA reputācijai un statusam;

c. uz Lietotāju attiecas kāda no šādām situācijām:

(i) attiecībā uz Lietotāju ir spēkā stājies spriedums, kuram ir res

judicata par krāpšanu, korupciju, līdzdalību noziedzīgā organizācijā,

nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana vai citas nelikumīgas darbības;

(ii) Lietotājs ir pārkāpis vai ir aizdomas par intelektuālā īpašuma pārkāpumu.

Trešās personas tiesības.

V. Kā izmantot koplietošanas platformu

(1) Reģistrācijas procedūra. Reģistrācija koplietošanas platformā ir bez maksas. Lietotāji nodrošina, ka reģistrācijas procedūras laikā ESA pieprasītā kontaktinformācija un cita informācija ir pareiza un pilnīga. Lai reģistrētos koplietošanas platformā, lietotājiem ir jāapstiprina, ka viņi piekrīt šiem koplietošanas platformas nosacījumiem un EKA personas datu aizsardzības noteikumiem.

(2) Koplietošanas platformas izmantošana pēc reģistrācijas. Saņemot e-pastu ar apstiprinājumu par reģistrāciju koplietošanas platformā, Lietotājiem ir jāaktivizē savs konts, noklikšķinot uz e-pastā norādītās saites. Pēc aktivizēšanas Lietotājiem tiek piešķirta piekļuve Koplietošanas platformai, lai viņi to izmantotu tikai saskaņā ar šiem noteikumiem. Lietotājs ir atbildīgs par piekļuves datu neizpaušanu. Lietotājs ir atbildīgs arī par visu koplietošanas platformas konta izmantošanu pēc reģistrācijas, un viņš var tikt saukts pie atbildības par jebkādu izmantošanu, kas ir pretrunā šiem Noteikumiem vai kaitē ESA vai trešām personām. Lietotājam ir jāinformē ESA, ja ir aizdomas par iespējamu vai reālu neatļautu Lietotāja konta koplietošanas platformā izmantošanu vai piekļuvi tam.

(3) Informācijas atjaunināšana. Visa informācija, ko ESA pieprasa reģistrācijas procedūras laikā un ko Lietotājs iesniedz, izmantojot koplietošanas platformu, Lietotājam ir pastāvīgi jāatjaunina.

 (4) Koplietošanas platformas izmantošanas izmaiņas, apturēšana vai pārtraukšana. ESA var jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt, apturēt vai pārtraukt koplietošanas platformas, Lietotāja konta vai jebkuras tās funkcijas izmantošanu, un tai nav nekādu saistību pret Lietotāju(-iem) par šādām izmaiņām, apturēšanu vai pārtraukšanu.

VI. Lietotāja saturs

(1) Lietotāji var iesniegt koplietošanas platformā jebkādus ar komandas projektu saistītus rezultātus, ciktāl to atļauj koplietošanas platformas funkcionalitāte (turpmāk tekstā - "Lietotāja saturs"), tādējādi padarot tos pieejamus trešām personām.

(2) Iesūtot Lietotāja saturu, Lietotāji neatsaucami piešķir ESA - bez nepieciešamības iesniegt oficiālu deklarāciju - bezmaksas, beztermiņa, vispasaules un nododamas tiesības izmantot attiecīgo Saturu jebkādiem mērķiem, kas saistīti ar Koplietošanas platformas un Climate Detectives projekta darbību, tostarp tiesības:

a) rediģēt, reproducēt, glabāt Lietotāja Saturu savos serveros, kā arī rādīt, kopīgot, padarīt to publiski pieejamu (piemēram, rādot Saturu koplietošanas platformā).

(3) EKA patur tiesības, bet neuzņemas nekādas saistības vai atbildību rediģēt, dzēst, atteikties publicēt Lietotāja saturu vai veikt satura pārbaudi, tostarp pārbaudīt tā pilnīgumu, precizitāti, kvalitāti vai piemērotību Climate Detectives projekta mērķiem. Lietotājs paliek atbildīgs par savu Lietotāja saturu neatkarīgi no ESA veiktās pārbaudes vai novērtējuma. Jo īpaši Lietotāju saturs, ko Lietotāji iesniedz koplietošanas platformā, nedrīkst:

a. satur citiem piederošas preču zīmes, logotipus vai tirdzniecības nosaukumus, vai bez atļaujas reklamē vai popularizē jebkāda veida zīmolu vai produktu, vai satur jebkādu personisku identifikāciju, piemēram, numura zīmes numurus, personas vārdus, e-pasta adreses vai ielu adreses;

b. bez atļaujas satur citiem piederošus ar autortiesībām aizsargātus materiālus (tostarp fotogrāfijas, skulptūras, gleznas un citus mākslas darbus vai attēlus, kas publicēti tīmekļa vietnēs, televīzijā, filmās vai citos medijos);

c. satur materiālus, kuros bez atļaujas ir iekļauti vārdi, līdzības, fotogrāfijas vai citas norādes, kas identificē jebkuru dzīvu vai mirušu personu; bez atļaujas nesniedz ziņojumus vai attēlus, kas nav savienojami ar pozitīvo tēlu un/vai labo slavu, ar kuru EKA vēlas asociēties;

d. ir vardarbīgi vai aizskaroši pret kādu etnisko, rasu, dzimumu, reliģisko, profesionālo vai vecuma grupu, rupji vai pornogrāfiski; ir nepieklājīgi vai aizskaroši, atbalsta jebkāda veida naidu vai naida grupas; apmelo, sagrozīti vai satur pazemojošas piezīmes par ESA, tās darbību vai komandu, citiem cilvēkiem, produktiem vai uzņēmumiem;

e. satur jebkādas būtiski bīstamas darbības; popularizē alkoholu, nelegālās narkotikas, tabaku, šaujamieročus/ieročus (vai to izmantošanu), jebkādas darbības, kas var šķist nedrošas vai bīstamas, vai kādu konkrētu politisko programmu vai vēstījumu; un

f. attēlots un pats par sevi nevar būt pretrunā ar kādu likumu.

(4) Reģistrējoties koplietošanas platformā un iesniedzot komandas projekta rezultātus, Lietotājs apliecina un garantē EKA, ka:

a. tas nepārkāpj nevienas personas vai organizācijas intelektuālā īpašuma vai citas tiesības;

b. Lietotājs ir intelektuālā īpašuma tiesību uz Lietotāja saturu īpašnieks vai vismaz ir ieguvis visas nepieciešamās tiesības, licences, apstiprinājumus, atļaujas un atbrīvojumus, lai iesniegtu šādu Lietotāja saturu saskaņā ar šiem Koplietošanas platformas nosacījumiem un piešķirtu lietošanas un izmantošanas tiesības saskaņā ar šiem nosacījumiem, jo īpaši ar šo VI pantu.

Iepriekš minētajām tiesībām, licencēm, apstiprinājumiem, atļaujām un atbrīvojumiem Lietotājiem pirms Lietotāja satura iesniegšanas ir jābūt iegūtiem no jebkura tiesību īpašnieka, jo īpaši no:

(i) jebkura persona, kuras vārds, līdzība vai balss ir izmantota šādā Lietotāja saturā;

(ii) jebkura fiziska vai juridiska persona, kas var būt sniegusi ieguldījumu vai jebkādā veidā piedalījusies iesniegtā Lietotāja satura izveidē; un/vai

(iii) jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, kurai var piederēt vai kura kontrolē jebkādus Lietotāja Saturā izmantotos elementus, kas nepieder Lietotājam vai kurus nekontrolē Lietotājs.

Iepriekšminētajām tiesībām, licencēm, apstiprinājumiem, atļaujām un atbrīvojumiem ir jābūt Lietotājiem iegūtiem, neuzliekot nekādas saistības.

(5) Lietotājs aizsargās, atlīdzinās un pasargās ESA no jebkādām pretējām prasībām. Šīs saistības un garantijas saglabāsies arī pēc Lietotāja piekļuves un koplietošanas platformas lietošanas izbeigšanas uz ESA piešķirto tiesību darbības laiku.

VII. Atlaides

(1) EKA nav nekādu saistību, atbildības vai atbildības pret Lietotājiem (tostarp viņu komandas locekļiem) par:

a. visas izmaksas, ceļa un citus izdevumus, kas Lietotājam radušies saistībā ar reģistrēšanos Koplietošanas platformā; par tiem atbild Lietotājs, un ESA nekādā gadījumā tos neatmaksā;

b. jebkuras pretenzijas saistībā ar darbībām, kas veiktas, izmantojot koplietošanas platformu;

c. jebkuru kaitējumu, ko radījis vai cietis kāds no Lietotājiem, tostarp jebkādu kaitējumu, kas nodarīts trešajām personām koplietošanas platformas reģistrācijas un/vai koplietošanas platformas izmantošanas rezultātā vai tās laikā;

                d. nepārvaramas varas apstākļi;

e. jebkuru Lietotāja Saturu, kas ir nepilnīgs, nesalasāms, pazaudēts vai citādi nesaņemts;

f. koplietošanas platformas izmantošana, pārkāpjot šos Vispārīgos noteikumus.

(2) EKA nesniedz nekādas garantijas saistībā ar Koplietošanas platformu, tostarp attiecībā uz tās iespējamiem darbības traucējumiem, nedarbspēju, tehniskās apkopes procedūrām vai korektīviem pasākumiem, ko EKA laiku pa laikam var veikt, vai jebkādiem iemesliem, kas ir ārpus EKA saprātīgas kontroles.

(3) Lietotāji apņemas neiniciēt, neatbalstīt, neuzturēt un neatļaut nekādas darbības vai tiesas prāvas pret ESA, pamatojoties uz to, ka saskaņā ar Lietotāja reģistrāciju koplietošanas platformā iesniegtā Lietotāja satura izmantošana pārkāpj Lietotāja vai Lietotāja licences devēju tiesības.

VIII. Personas dati

(1) Reģistrējoties Koplietošanas platformā, Lietotāji neatsaucami piekrīt (un saņem piekrišanu no visām attiecīgajām personām, tostarp komandas locekļiem) savu personas datu apstrādei nolūkos, kas definēti un izklāstīti Koplietošanas platformā pieejamajā Paziņojumā par privātumu un piekrišanas formā.

(2) Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar EKA Personas datu aizsardzības pamatprincipiem, kas pieejami: http://www.esa.int/About_Us/Law_at_ESA/Highlights_of_ESA_rules_and_regulations.

Par apstrādi tiek paziņots saskaņā ar DPNR: https://esateamsite.sso.esa.int/DCR/PDP/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=PKKMWAM5UKCP335796410-79.

IX. Atbilstība likumiem un noteikumiem

(1) Visiem Lietotājiem ir jāievēro visi vietējie, reģionālie, valsts un starptautiskie likumi, rīkojumi, direktīvas, rīkojumi, līgumi, noteikumi un regulas, kas var attiekties uz Lietotājiem saistībā ar visiem reģistrācijas un koplietošanas platformas izmantošanas aspektiem. Lietotāji ir pilnībā atbildīgi par atbilstošu licenču, atbrīvojumu vai atļauju iegūšanu no attiecīgajām regulatīvajām iestādēm vai citām piemērojamām trešām personām. EKA nekādā veidā nav atbildīga par jebkādu juridisku vai citādu padomu vai konsultāciju sniegšanu Lietotājiem saistībā ar šiem jautājumiem.

X. Piemērojamie tiesību akti un strīdu izšķiršana

(1) Izņemot personas datu jautājumus vai incidentus, uz kuriem attiecas EKA Personas datu aizsardzības pamatprincipu kopums un kuri ir EKA Uzraudzības iestādes ekskluzīvā jurisdikcijā:

a. Neskarot EKA Konvencijas par EKA privilēģijām piemērojamību, šo nolīgumu reglamentē un interpretē saskaņā ar Francijas tiesību aktiem.

b. Visus strīdus starp Pusēm saistībā ar šo nolīgumu (vai jebkuru tā noteikumu) esamību, spēkā esamību, uzbūvi, izpildi un izbeigšanu, kurus Puses nevar atrisināt 30 dienu laikā no dienas, kad viena Puse rakstveidā paziņojusi otrai Pusei par pastāvošo strīdu, galīgi izšķir saskaņā ar Starptautiskās Tirdzniecības kameras šķīrējtiesas reglamentu trīs šķīrējtiesneši, kas iecelti saskaņā ar šo reglamentu. Šķīrējtiesas izmaksas, tostarp šķīrējtiesnešu honorārus un izdevumus, Puses sedz vienādās daļās, ja vien nolēmumā nav noteikts citādi. Katra Puse pati sedz savus pārstāvības honorārus un ar šķīrējtiesas procesu saistītās izmaksas. Šķīrējtiesas process notiek angļu valodā Parīzē (Francijā), un šķīrējtiesas nolēmums ir galīgs un saistošs Pusēm, to tiesību pārņēmējiem un tiesību cedentiem, kas labticīgi izpilda šādu nolēmumu.

XI. ESA atbildības ierobežošana

 (1) Ja Lietotājs cieš zaudējumus koplietošanas platformas un koplietošanas platformā sniegto bezmaksas pakalpojumu izmantošanas rezultātā (ieskaitot piekļuvi bezmaksas Lietotāja saturam un iespēju iesniegt paša Lietotāja Saturu), ESA ir atbildīga tikai ESA tīša nodoma (ieskaitot krāpniecisku nodomu) un rupjas neuzmanības gadījumā, ar nosacījumu, ka Lietotājs prasību ir formulējis viena (1) mēneša laikā no dienas, kad radies pirmais zaudējums. Jebkuras prasības, kas pārsniedz iepriekš minēto, ir izslēgtas.


[1] Komandas var reģistrēties Climate Detectives projektam katra mācību gada sākumā: https://www.esa.int/Education/Climate_detectives.