Ogólne warunki korzystania z platformy udostępniania w ramach projektu Climate Detectives

Prosimy o uważne przeczytanie poniższych warunków przed zarejestrowaniem się na platformie udostępniania projektu Climate Detectives.

Są one wydawane przez Europejską Agencję Kosmiczną, międzynarodową organizację międzyrządową działającą na podstawie Konwencji, z siedzibą pod adresem 24 rue du Général Bertrand, CS 30798, 75345 Paris Cedex 7, Francja ("ESA" lub "Agencja").

Rejestrując się jako Użytkownik Platformy Udostępniania i przesyłając projekt za pośrednictwem Platformy Udostępniania, Użytkownik akceptuje (taka akceptacja jest obowiązkowym warunkiem dostępu i korzystania z Platformy Udostępniania):

a. niniejszych Warunków Ogólnych, w tym wszelkich przyszłych zmian;

b. ramy ochrony danych osobowych ESA oraz informacje o ochronie prywatności i formularz zgody dostępne na platformie udostępniania

Po zaakceptowaniu powyższych Ogólnych Warunków Platformy Udostępniania i Ramowych Zasad Ochrony Danych Osobowych ESA, będą one prawnie wiążące dla Użytkownika w związku z odpowiednim korzystaniem z Platformy Udostępniania.

I. Definicje

W niniejszych Warunkach Platformy Udostępniania następujące słowa i wyrażenia mają następujące znaczenie:

"Zespół" oznacza co najmniej sześciu uczniów do całej klasy uczniów uczestniczących w projekcie Climate Detectives oraz jednego lub dwóch nauczycieli lub mentorów prowadzących uczniów do udziału w szkolnym projekcie ESA Climate Detectives.

"Użytkownik" oznacza osobę zarejestrowaną jako użytkownik na Platformie Udostępniania.  

"Platforma udostępniania" lub "Strona internetowa" oznacza platformę udostępniania projektu szkolnego Climate Detectives obsługiwaną przez ESA. Zapewnia ona wydajny, usprawniony punkt wejścia dla zespołów projektu Climate Detectives w celu dzielenia się wynikami ich projektu zespołowego i jest dostępna pod adresem URL https://climatedetectives.esa.int

"Projekt zespołowy" oznacza, w kontekście Platformy udostępniania, opis projektu szkolnego opracowanego przez zespół na potrzeby Projektu Climate Detectives, zawierający co najmniej tytuł, temat, podsumowanie, główne wyniki i proponowane działania.

II. Zakres niniejszych Ogólnych Warunków Platformy Udostępniania

(1) Niniejszy dokument określa warunki rejestracji i korzystania z Platformy udostępniania.

III. Cel platformy udostępniania

(1) Celem tej strony internetowej jest zapewnienie zespołom uczestniczącym w projekcie ESA Climate Detectives, zarządzanym przez Biuro Edukacji ESA, platformy do dzielenia się swoimi projektami zespołowymi.

IV. Uprawnienia do korzystania z Platformy Udostępniania

(1) Łączne kryteria kwalifikacji. Kryteria kwalifikacji określone w niniejszym Artykule IV mają charakter łączny.

(2) Ogólne warunki kwalifikacji. Aby móc zarejestrować się jako Użytkownik Platformy Udostępniania (która

Jest obowiązkowym warunkiem udostępnienia wyników projektu zespołowego), Użytkownik musi:

  1. być zarejestrowanym jako zespół w projekcie Climate Detectives[1];
  2. być dorosłym nauczycielem lub mentorem prowadzącym zespół;
  3. wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Platformie Udostępniania, podając wszystkie wymagane informacje, w tym możliwy do zweryfikowania adres e-mail.

 (3) Oświadczenie o kwalifikowalności. Rejestrując się jako Użytkownicy na Platformie Udostępniania, uznaje się, że Użytkownicy zaakceptowali:

a. przestrzegania niniejszych Warunków;

b. podlegać ramom ochrony danych osobowych ESA.

(4) Wykluczenie Użytkowników. Niezależnie od możliwości odmowy przez ESA rejestracji dowolnego Użytkownika z dowolnego powodu, każdy Użytkownik zostanie wykluczony z korzystania z Projektu Udostępniania w celu publikowania t, jeśli wystąpi którekolwiek z poniższych zdarzeń:

a. Użytkownik nie spełni któregokolwiek z niniejszych Warunków lub jakichkolwiek zasad i warunków

o których mowa w niniejszym dokumencie,

b. Użytkownik działa w sposób niezgodny z reputacją i statusem ESA;

c. Użytkownik podlega którejkolwiek z poniższych sytuacji:

(i) Użytkownik został objęty prawomocnym wyrokiem sądowym.

judicata za oszustwo, korupcję, udział w organizacji przestępczej,

prania pieniędzy lub jakiejkolwiek innej nielegalnej działalności;

(ii) Użytkownik naruszył lub jest podejrzewany o naruszenie własności intelektualnej

Prawa osób trzecich.

V. Jak korzystać z platformy udostępniania

(1) Procedura rejestracji. Rejestracja na Platformie Udostępniania jest bezpłatna. Użytkownicy muszą upewnić się, że dane kontaktowe i inne informacje wymagane przez ESA podczas procedury rejestracji są prawidłowe i kompletne. Użytkownicy muszą potwierdzić, że zaakceptowali niniejsze Warunki korzystania z platformy udostępniania oraz Zasady ochrony danych osobowych ESA, aby zarejestrować się na platformie udostępniania.

(2) Korzystanie z Platformy udostępniania po rejestracji. Po otrzymaniu wiadomości e-mail z potwierdzeniem rejestracji na Platformie udostępniania Użytkownicy muszą aktywować swoje konto, klikając link w wiadomości e-mail. Po aktywacji Użytkownik uzyskuje dostęp do Platformy udostępniania wyłącznie w zakresie dozwolonym w niniejszym dokumencie. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie danych dostępowych w tajemnicy. Użytkownik jest również odpowiedzialny za korzystanie z konta na Platformie Udostępniania po rejestracji i może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wszelkie przypadki korzystania z niego z naruszeniem niniejszych Warunków lub ze szkodą dla ESA lub osób trzecich. Użytkownik musi powiadomić ESA w przypadku podejrzenia lub faktycznego nieuprawnionego użycia lub dostępu do konta Użytkownika na Platformie Udostępniania.

(3) Aktualizacja informacji. Wszystkie informacje wymagane przez ESA podczas procedury rejestracji, które Użytkownik przekazuje za pośrednictwem Platformy udostępniania, muszą być aktualizowane przez Użytkownika.

 (4) Modyfikacja, zawieszenie lub zaprzestanie korzystania z Platformy Udostępniania. ESA może zmienić, zawiesić lub zaprzestać korzystania z Platformy udostępniania, konta Użytkownika lub dowolnej jego funkcji w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia i nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika(-ów) za taką zmianę, zawieszenie lub zaprzestanie.

VI. Zawartość użytkownika

(1) Użytkownicy mogą przesyłać wszelkie wyniki związane z projektem Zespołu na Platformę Udostępniania w zakresie dozwolonym przez funkcje Platformy Udostępniania (zwane dalej "Treściami Użytkownika"), udostępniając je w ten sposób osobom trzecim.

(2) Przesyłając Treści Użytkownika, Użytkownicy nieodwołalnie przyznają ESA - bez konieczności składania formalnego oświadczenia w tym zakresie - nieodpłatne, bezterminowe, ogólnoświatowe i zbywalne prawo do korzystania z odpowiednich Treści do wszelkich celów związanych z funkcjonowaniem Platformy Udostępniania i Projektu Climate Detectives, w tym prawa do:

a) edytować, powielać, przechowywać Treści Użytkownika na swoich serwerach, a także wyświetlać, udostępniać, udostępniać publicznie (np. poprzez wyświetlanie Treści na Platformie Udostępniania).

(3) ESA zastrzega sobie prawo, ale zrzeka się wszelkich zobowiązań lub odpowiedzialności, do edytowania, usuwania, odmowy publikacji Treści Użytkownika lub do podjęcia analizy Treści, w tym do sprawdzenia jej kompletności, dokładności, jakości lub adekwatności do celów projektu Climate Detectives. Użytkownik pozostaje odpowiedzialny za swoje Treści Użytkownika, niezależnie od badania lub oceny dokonanej przez ESA. W szczególności wszelkie Treści Użytkownika przesłane przez Użytkowników na Platformie Udostępniania nie mogą:

a. zawierać znaków towarowych, logo lub nazw handlowych należących do innych osób, ani reklamować lub promować jakiejkolwiek marki lub produktu bez zezwolenia, ani zawierać jakichkolwiek danych osobowych, takich jak numery rejestracyjne, imiona i nazwiska, adresy e-mail lub adresy ulic;

b. zawierać materiałów chronionych prawem autorskim należących do innych osób (w tym zdjęć, rzeźb, obrazów i innych dzieł sztuki lub obrazów publikowanych na stronach internetowych, w telewizji, filmach lub innych mediach) bez zezwolenia;

c. zawierać materiałów zawierających imiona i nazwiska, podobizny, zdjęcia lub inne oznaczenia identyfikujące jakąkolwiek osobę, żyjącą lub zmarłą, bez zezwolenia; przekazywać wiadomości lub obrazów niezgodnych z pozytywnym wizerunkiem i/lub dobrą wolą, z którą ESA chce być kojarzona;

d. być agresywne lub uwłaczające jakiejkolwiek grupie etnicznej, rasowej, płciowej, religijnej, zawodowej lub wiekowej, bluźniercze lub pornograficzne; być obsceniczne lub obraźliwe, popierać jakąkolwiek formę nienawiści lub grupy nienawiści; zniesławiać, wprowadzać w błąd lub zawierać dyskredytujące uwagi na temat ESA, jej działań lub zespołu, lub innych osób, produktów lub firm;

e. zawierać jakiejkolwiek istotnie niebezpiecznej aktywności; promować alkoholu, nielegalnych narkotyków, tytoniu, broni palnej/broni (lub użycia któregokolwiek z powyższych), jakiejkolwiek aktywności, która może wydawać się niebezpieczna lub niebezpieczna, lub jakiegokolwiek konkretnego programu politycznego lub przesłania; oraz

f. przedstawiać i sama nie może stanowić naruszenia jakiegokolwiek prawa.

(4) Rejestrując się na Platformie Udostępniania i przesyłając wyniki projektu Zespołu, Użytkownik oświadcza i gwarantuje ESA, bez konieczności składania formalnego oświadczenia w tym zakresie, że:

a. nie narusza praw własności intelektualnej ani innych praw jakiejkolwiek osoby lub podmiotu;

b. Użytkownik jest właścicielem praw własności intelektualnej do Treści Użytkownika lub co najmniej uzyskał wszelkie niezbędne prawa, licencje, zgody, upoważnienia i zwolnienia do przesłania takich Treści Użytkownika zgodnie z niniejszymi Warunkami Platformy Udostępniania oraz do przyznania praw do użytkowania i wykorzystywania zgodnie z niniejszymi Warunkami, w szczególności z niniejszym Artykułem VI.

Wyżej wymienione prawa, licencje, zgody, upoważnienia i zwolnienia muszą zostać uzyskane przez Użytkowników przed przesłaniem Treści Użytkownika od dowolnego posiadacza praw, w szczególności od:

(i) każdej osoby, której imię i nazwisko, podobizna lub głos zostały użyte w Treściach Użytkownika;

(ii) każdej osoby fizycznej lub prawnej, która mogła w jakikolwiek sposób przyczynić się lub uczestniczyć w tworzeniu przesłanych Treści Użytkownika; i/lub

(iii) każda osoba fizyczna lub prawna, która może posiadać lub kontrolować jakiekolwiek elementy wykorzystywane w Treściach Użytkownika, które nie są własnością lub nie są kontrolowane przez Użytkownika.

Wyżej wymienione prawa, licencje, zgody, upoważnienia i zwolnienia muszą zostać uzyskane przez Użytkowników bez nakładania na nich jakichkolwiek zobowiązań.

(5) Użytkownik będzie bronić, zabezpieczać i chronić ESA przed wszelkimi przeciwnymi roszczeniami. Te zobowiązania i gwarancje będą obowiązywać po zakończeniu dostępu Użytkownika do Platformy Udostępniania i korzystania z niej, przez okres obowiązywania praw przyznanych ESA.

VII. Zwolnienia

(1) ESA nie ma obowiązku, nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników (w tym członków ich zespołów) za:

a. wszelkie koszty, podróże i inne wydatki poniesione przez Użytkownika w związku z rejestracją na Platformie Udostępniania; są one obowiązkiem Użytkownika i w żadnym wypadku nie zostaną zwrócone przez ESA;

b. wszelkie roszczenia związane z działaniami prowadzonymi przy użyciu Platformy udostępniania;

c. wszelkie szkody spowodowane lub poniesione przez któregokolwiek z Użytkowników, w tym wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku lub podczas rejestracji na Platformie udostępniania i/lub korzystania z Platformy udostępniania;

                d. jakiekolwiek zdarzenie siły wyższej;

e. wszelkie Treści Użytkownika, które są niekompletne, nieczytelne, zagubione lub w inny sposób nieodebrane;

f. korzystania z Platformy udostępniania z naruszeniem niniejszych Ogólnych warunków.

(2) ESA nie udziela żadnych gwarancji w związku z Platformą Udostępniania, w tym w odniesieniu do jej potencjalnego nieprawidłowego działania, niesprawności, procedur konserwacyjnych lub działań naprawczych, które ESA może podejmować od czasu do czasu lub z przyczyn pozostających poza uzasadnioną kontrolą ESA.

(3) Użytkownicy zgadzają się nie wszczynać, nie wspierać, nie podtrzymywać ani nie autoryzować żadnych działań ani pozwów przeciwko ESA na podstawie tego, że jakiekolwiek wykorzystanie Treści Użytkownika przesłanych zgodnie z ich rejestracją na Platformie Udostępniania narusza jakiekolwiek prawa Użytkownika lub licencjodawców Użytkownika.

VIII. Dane osobowe

(1) Rejestrując się na Platformie udostępniania, Użytkownicy nieodwołalnie akceptują (i uzyskują akceptację od wszelkich zainteresowanych osób, w tym członków zespołu) przetwarzanie swoich danych osobowych w celach określonych i przedstawionych w Informacji o ochronie prywatności i Formularzu zgody dostępnym na Platformie udostępniania.

(2) Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ramami ochrony danych osobowych ESA, dostępnymi pod adresem: http://www.esa.int/About_Us/Law_at_ESA/Highlights_of_ESA_rules_and_regulations.

Przetwarzanie jest zgłaszane zgodnie z DPNR: https://esateamsite.sso.esa.int/DCR/PDP/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=PKKMWAM5UKCP335796410-79

IX. Zgodność z przepisami prawa i regulacjami

(1) Wszyscy Użytkownicy muszą przestrzegać wszystkich lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych praw, nakazów, dyrektyw, rozporządzeń, traktatów, zasad i przepisów, które mogą mieć zastosowanie do Użytkowników w związku ze wszystkimi aspektami rejestracji i korzystania z Platformy udostępniania. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie odpowiednich licencji, zwolnień lub zezwoleń od właściwych organów regulacyjnych lub innych właściwych stron trzecich. ESA w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za udzielanie Użytkownikom jakichkolwiek porad lub doradztwa, prawnego lub innego, w tym zakresie.

X. Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

(1) Z wyjątkiem spraw lub incydentów dotyczących danych osobowych, do których zastosowanie mają ramy ESA dotyczące ochrony danych osobowych i w odniesieniu do których wyłączną jurysdykcję ma organ nadzorczy ESA:

a. Bez uszczerbku dla stosowania Konwencji ESA w sprawie przywilejów ESA, niniejsza Umowa podlega prawu Francji i zgodnie z nim będzie interpretowana.

b. Wszelkie spory między Stronami w związku z lub wynikające z istnienia, ważności, konstrukcji, wykonania i rozwiązania niniejszej Umowy (lub jakichkolwiek jej warunków), których Strony nie mogą rozstrzygnąć w ciągu 30 dni od daty pisemnego powiadomienia drugiej Strony przez jedną ze Stron o istniejącym sporze, będą ostatecznie rozstrzygane zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej przez 3 arbitrów wyznaczonych zgodnie z tym regulaminem. Koszty arbitrażu, w tym honoraria i wydatki arbitrów, będą ponoszone w równych częściach przez Strony, chyba że orzeczenie stanowi inaczej. Każda ze Stron ponosi własne koszty reprezentacji i koszty związane z arbitrażem. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w języku angielskim w Paryżu (Francja), a orzeczenie arbitrażowe będzie ostateczne i wiążące dla Stron, ich następców prawnych i cesjonariuszy, którzy w dobrej wierze zastosują się do takiej decyzji.

XI. Ograniczenie odpowiedzialności ESA

 (1) Jeżeli Użytkownik poniesie szkodę w wyniku korzystania z Platformy Udostępniania i bezpłatnych usług świadczonych na Platformie Udostępniania (w tym dostępu do bezpłatnych Treści Użytkownika i możliwości przesyłania własnych Treści Użytkownika), ESA ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego działania (w tym umyślnego działania w celu oszustwa) i rażącego niedbalstwa ze strony ESA, pod warunkiem, że roszczenie zostanie sformułowane przez Użytkownika w ciągu jednego (1) miesiąca od daty wystąpienia pierwszej szkody. Wszelkie roszczenia wykraczające poza powyższe będą wyłączone.


[1] Zespoły mogą zarejestrować się do projektu Climate Detectives na początku każdego roku szkolnego na stronie: https://www.esa.int/Education/Climate_detectives.