Γενικοί όροι χρήσης της πλατφόρμας κοινής χρήσης του έργου Climate Detectives

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις πριν εγγραφείτε στην πλατφόρμα κοινής χρήσης του έργου Climate Detectives.

Απελευθερώνονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, διεθνή διακυβερνητικό οργανισμό που διέπεται από τη Σύμβασή του και έχει την έδρα του στη διεύθυνση 24 rue du Général Bertrand, CS 30798, 75345 Paris Cedex 7, Γαλλία ("ESA" ή "ο Οργανισμός").

Με την εγγραφή του ως Χρήστη της Πλατφόρμας Διαμοιρασμού και με την υποβολή ενός έργου μέσω της Πλατφόρμας Διαμοιρασμού, ο Χρήστης αποδέχεται (η αποδοχή αυτή αποτελεί υποχρεωτική προϋπόθεση για την πρόσβαση και τη χρήση της Πλατφόρμας Διαμοιρασμού):

α. τους παρόντες Γενικούς Όρους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μελλοντικών τροποποιήσεων,

β. το Πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της ESA και τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και το Έντυπο Συγκατάθεσης που είναι διαθέσιμα στην Πλατφόρμα Κοινής Χρήσης

Εφόσον γίνει αποδεκτή, οι προαναφερόμενοι Γενικοί Όροι της Πλατφόρμας Κοινής Χρήσης και το Πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της ΕΕΑ θα είναι νομικά δεσμευτικά για τον Χρήστη σε σχέση με την αντίστοιχη χρήση της Πλατφόρμας Κοινής Χρήσης.

I. Ορισμοί

Στους παρόντες Όρους Πλατφόρμας Κοινής Χρήσης οι ακόλουθες λέξεις και εκφράσεις έχουν την ακόλουθη έννοια:

"Ομάδα" σημαίνει τουλάχιστον έξι μαθητές έως και μια ολόκληρη τάξη μαθητών που συμμετέχουν στο έργο Climate Detectives και έναν ή δύο καθηγητές ή μέντορες που καθοδηγούν τους μαθητές να συμμετάσχουν στο σχολικό έργο ESA Climate Detectives.

"Χρήστης" σημαίνει το πρόσωπο που έχει εγγραφεί ως χρήστης στην Πλατφόρμα Κοινής Χρήσης.  

Ως "Πλατφόρμα διαμοιρασμού" ή "Ιστοσελίδα" νοείται η Πλατφόρμα διαμοιρασμού του σχολικού προγράμματος Climate Detectives που διαχειρίζεται η ESA. Παρέχει ένα αποτελεσματικό, απλουστευμένο σημείο εισόδου για τις ομάδες του έργου Climate Detectives για να μοιράζονται τα αποτελέσματα του έργου της ομάδας τους και είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση URL https://climatedetectives.esa.int

"Έργο της ομάδας" σημαίνει, στο πλαίσιο της πλατφόρμας κοινής χρήσης, την περιγραφή ενός σχολικού έργου που αναπτύσσεται από μια ομάδα για το έργο Climate Detectives και περιλαμβάνει τυπικά, και τουλάχιστον, έναν τίτλο, ένα θέμα, μια περίληψη, τα κύρια αποτελέσματα και τις προτεινόμενες δράσεις.

II. Πεδίο εφαρμογής των παρόντων Γενικών Όρων της Πλατφόρμας Κοινής Χρήσης

(1) Το παρόν έγγραφο καθορίζει τους όρους εγγραφής και χρήσης της Πλατφόρμας διαμοιρασμού.

III. Ο σκοπός της πλατφόρμας ανταλλαγής

(1) Σκοπός του παρόντος δικτυακού τόπου είναι να παρέχει μια πλατφόρμα για τις ομάδες που συμμετέχουν στο έργο ESA Climate Detectives, το οποίο διαχειρίζεται το Γραφείο Εκπαίδευσης του ESA, προκειμένου να μοιραστούν το έργο της ομάδας τους.

IV. Επιλεξιμότητα για να γίνει κάποιος χρήστης της πλατφόρμας κοινής χρήσης

(1) Σωρευτικά κριτήρια επιλεξιμότητας. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στο παρόν άρθρο IV είναι σωρευτικά.

(2) Γενικοί όροι επιλεξιμότητας. Για να είστε επιλέξιμοι να εγγραφείτε ως Χρήστης της Πλατφόρμας Κοινής Χρήσης (η οποία

Αποτελεί υποχρεωτική προϋπόθεση για την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ομαδικού έργου), ο χρήστης πρέπει:

  1. να είναι εγγεγραμμένοι ως ομάδα στο πρόγραμμα Climate Detectives[1];
  2. να είναι ο ενήλικος δάσκαλος ή μέντορας που καθοδηγεί μια Ομάδα,
  3. να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής που είναι διαθέσιμη στην Πλατφόρμα Κοινής Χρήσης, με όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης μιας επαληθεύσιμης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 (3) Δήλωση επιλεξιμότητας. Με την εγγραφή τους ως χρήστες στην Πλατφόρμα Κοινής Χρήσης, οι χρήστες θεωρείται ότι αποδέχονται:

α. να συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους,

β. να υπόκειται στο πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων της ESA.

(4) Αποκλεισμός χρηστών. Ανεξάρτητα από τη δυνατότητα της ESA να αρνηθεί την εγγραφή οποιουδήποτε χρήστη για οποιονδήποτε λόγο, οποιοσδήποτε χρήστης θα αποκλείεται από τη χρήση του Έργου Κοινής Χρήσης για τη δημοσίευση t εάν συμβεί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα γεγονότα:

α. ο Χρήστης δεν πληροί τους παρόντες Όρους ή οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις

που αναφέρονται στο παρόν,

β. ο Χρήστης ενεργεί με τρόπο που δεν συνάδει με τη φήμη και το κύρος της ESA,

γ. ο Χρήστης εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(i) ο Χρήστης έχει αποτελέσει αντικείμενο δικαστικής απόφασης με ισχύ δεδικασμένου

judicata για απάτη, διαφθορά, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα,

(ii) ο χρήστης παραβίασε ή είναι ύποπτος για παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας

Δικαιώματα τρίτων.

V. Πώς να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα κοινής χρήσης

(1) Διαδικασία εγγραφής. Η εγγραφή στην πλατφόρμα κοινής χρήσης είναι δωρεάν. Οι χρήστες διασφαλίζουν ότι τα στοιχεία επικοινωνίας και οι λοιπές πληροφορίες που ζητούνται από την ΕΕΑ κατά τη διαδικασία εγγραφής είναι ορθά και πλήρη. Οι χρήστες πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι αποδέχονται τους παρόντες όρους της πλατφόρμας κοινής χρήσης και το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΕΕΑ για να εγγραφούν στην πλατφόρμα κοινής χρήσης.

(2) Χρήση της Πλατφόρμας κοινής χρήσης μετά την εγγραφή. Μετά την παραλαβή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης της εγγραφής στην Πλατφόρμα διαμοιρασμού, οι χρήστες πρέπει να ενεργοποιήσουν τον λογαριασμό τους κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που περιέχεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μετά την ενεργοποίηση, οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση στην Πλατφόρμα Κοινής Χρήσης για χρήση μόνο σύμφωνα με το παρόν. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση των στοιχείων πρόσβασης ως μυστικών. Ο Χρήστης είναι επίσης υπεύθυνος για κάθε χρήση του λογαριασμού της Πλατφόρμας διαμοιρασμού μετά την εγγραφή του και μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για κάθε χρήση που παραβιάζει τους παρόντες Όρους ή βλάπτει την ESA ή τρίτους. Ο Χρήστης οφείλει να ειδοποιεί την ESA σε περίπτωση υποψίας ή πραγματικής μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ή πρόσβασης στο λογαριασμό του Χρήστη στην Πλατφόρμα Κοινής Χρήσης.

(3) Ενημέρωση πληροφοριών. Όλες οι πληροφορίες που ζητούνται από την ESA κατά τη διαδικασία εγγραφής και τις οποίες ο Χρήστης υποβάλλει μέσω της Πλατφόρμας Κοινής Χρήσης πρέπει να ενημερώνονται από τον Χρήστη.

 (4) Τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή της χρήσης της Πλατφόρμας κοινής χρήσης. Η ESA μπορεί να τροποποιήσει, να αναστείλει ή να διακόψει τη χρήση της Πλατφόρμας διαμοιρασμού, του λογαριασμού του Χρήστη ή οποιουδήποτε χαρακτηριστικού της ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, και δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του/των Χρήστη/ων για την εν λόγω τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή.

VI. Περιεχόμενο χρήστη

(1) Οι χρήστες μπορούν να υποβάλλουν οποιαδήποτε αποτελέσματα που σχετίζονται με το έργο της Ομάδας στην Πλατφόρμα Κοινής Χρήσης στο βαθμό που επιτρέπεται από τις λειτουργίες της Πλατφόρμας Κοινής Χρήσης (εφεξής "Περιεχόμενο χρήστη"), καθιστώντας το έτσι διαθέσιμο σε τρίτους.

(2) Με την υποβολή του Περιεχομένου Χρήστη, οι Χρήστες παραχωρούν αμετάκλητα στην ESA - χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση σχετικά - δωρεάν, διαρκές, παγκόσμιο και μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης του σχετικού Περιεχομένου για κάθε σκοπό που σχετίζεται με τη λειτουργία της Πλατφόρμας Κοινής Χρήσης και του Έργου Climate Detectives, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων:

α) να επεξεργάζονται, να αναπαράγουν, να αποθηκεύουν το Περιεχόμενο χρήστη στους διακομιστές τους, καθώς και να το προβάλλουν, να το μοιράζονται, να το καθιστούν διαθέσιμο στο κοινό (π.χ. προβάλλοντας το Περιεχόμενο στην Πλατφόρμα κοινής χρήσης).

(3) Η ESA διατηρεί το δικαίωμα, αλλά αποποιείται κάθε υποχρέωσης ή ευθύνης, να επεξεργαστεί, να αφαιρέσει, να αρνηθεί τη δημοσίευση του Περιεχομένου χρήστη ή να προβεί στην εξέταση του Περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου της πληρότητας, της ακρίβειας, της ποιότητας ή της καταλληλότητάς του για τους σκοπούς του έργου Climate Detectives. Ο Χρήστης παραμένει υπεύθυνος για το Περιεχόμενο Χρήστη του, ανεξάρτητα από την εξέταση ή την αξιολόγηση που πραγματοποιείται από την ESA. Ειδικότερα, οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που υποβάλλεται από τους Χρήστες στην Πλατφόρμα Κοινής Χρήσης δεν πρέπει:

α. να περιέχουν εμπορικά σήματα, λογότυπα ή εμπορικές ονομασίες που ανήκουν σε άλλους ή να διαφημίζουν ή να προωθούν οποιαδήποτε μάρκα ή προϊόν οποιουδήποτε είδους, χωρίς άδεια, ή να περιέχουν οποιαδήποτε προσωπική ταυτότητα, όπως αριθμούς πινακίδων κυκλοφορίας, προσωπικά ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οδικές διευθύνσεις,

β. περιέχουν υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και ανήκει σε άλλους (συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, γλυπτών, ζωγραφικών έργων και άλλων έργων τέχνης ή εικόνων που δημοσιεύονται σε ή σε ιστότοπους, τηλεόραση, ταινίες ή άλλα μέσα) χωρίς άδεια,

γ. να περιέχουν υλικό που ενσωματώνει ονόματα, ομοιώματα, φωτογραφίες ή άλλα στοιχεία ταυτοποίησης οποιουδήποτε προσώπου, ζωντανού ή νεκρού, χωρίς άδεια- να επικοινωνούν μηνύματα ή εικόνες που δεν συνάδουν με τις θετικές εικόνες ή/και την καλή φήμη με την οποία επιθυμεί να συνδεθεί η ESA,

δ. να είναι βίαιες ή υποτιμητικές για οποιαδήποτε εθνοτική, φυλετική, έμφυλη, θρησκευτική, επαγγελματική ή ηλικιακή ομάδα, βλάσφημες ή πορνογραφικές, να είναι άσεμνες ή προσβλητικές, να υποστηρίζουν οποιαδήποτε μορφή μίσους ή ομάδας μίσους, να δυσφημούν, να παραποιούν ή να περιέχουν δυσφημιστικά σχόλια για την ESA, τις δραστηριότητες ή την ομάδα της ή για άλλα άτομα, προϊόντα ή εταιρείες,

ε. να περιέχουν οποιαδήποτε ουσιαστικά επικίνδυνη δραστηριότητα, να προωθούν το αλκοόλ, τα παράνομα ναρκωτικά, τον καπνό, τα πυροβόλα όπλα (ή τη χρήση οποιουδήποτε από τα παραπάνω), οποιεσδήποτε δραστηριότητες που μπορεί να φαίνονται ανασφαλείς ή επικίνδυνες ή οποιαδήποτε συγκεκριμένη πολιτική ατζέντα ή μήνυμα- και

στ. απεικονίζει και δεν μπορεί να παραβιάζει ο ίδιος οποιονδήποτε νόμο.

(4) Με την εγγραφή του στην Πλατφόρμα Κοινής Χρήσης και την υποβολή των αποτελεσμάτων του ομαδικού έργου, ο Χρήστης δηλώνει και εγγυάται στην ESA, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση σχετικά, ότι:

α. δεν παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου,

β. ο Χρήστης είναι ο κάτοχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο Περιεχόμενο Χρήστη ή, τουλάχιστον, ότι ο Συμμετέχων Χρήστης απέκτησε όλα τα απαραίτητα δικαιώματα, άδειες, εγκρίσεις, εξουσιοδοτήσεις και αποδεσμεύσεις για την υποβολή του εν λόγω Περιεχομένου Χρήστη σύμφωνα με τους παρόντες Όρους της Πλατφόρμας Κοινής Χρήσης και για την παραχώρηση των δικαιωμάτων χρήσης και εκμετάλλευσης σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, ιδίως το παρόν άρθρο VI.

Τα προαναφερθέντα δικαιώματα, άδειες, εγκρίσεις, εξουσιοδοτήσεις και αποδεσμεύσεις πρέπει να έχουν ληφθεί από τους χρήστες, πριν από την υποβολή του Περιεχομένου χρήστη, από οποιονδήποτε κάτοχο δικαιωμάτων, ιδίως από:

(i) οποιοδήποτε άτομο του οποίου το όνομα, η εικόνα ή η φωνή χρησιμοποιείται σε οποιοδήποτε τέτοιο Περιεχόμενο χρήστη,

(ii) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μπορεί να συνέβαλε ή να συμμετείχε με οποιονδήποτε τρόπο στη δημιουργία του υποβληθέντος Περιεχομένου Χρήστη, ή/και

(iii) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μπορεί να κατέχει ή να ελέγχει στοιχεία που χρησιμοποιούνται στο Περιεχόμενο Χρήστη, τα οποία δεν ανήκουν ή δεν ελέγχονται από τον Χρήστη.

Τα προαναφερθέντα δικαιώματα, άδειες, εγκρίσεις, άδειες και αποδεσμεύσεις πρέπει να έχουν αποκτηθεί από τους χρήστες χωρίς καμία υποχρέωση.

(5) Ο Χρήστης θα υπερασπίζεται, θα αποζημιώνει και θα απαλλάσσει την ESA από κάθε αντίθετη αξίωση. Οι εν λόγω υποχρεώσεις και εγγυήσεις θα επιβιώνουν μετά τον τερματισμό της πρόσβασης και της χρήσης της Πλατφόρμας Κοινής Χρήσης από τον Χρήστη, κατά τη διάρκεια των δικαιωμάτων που παραχωρούνται στην ESA.

VII. Απελευθερώσεις

(1) Η ESA δεν έχει καμία υποχρέωση, ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Χρηστών (συμπεριλαμβανομένων των μελών της ομάδας τους) για:

α. όλα τα έξοδα, ταξιδιωτικά και άλλα έξοδα στα οποία θα υποβληθεί ο Χρήστης σε σχέση με την εγγραφή του στην Πλατφόρμα Κοινής Χρήσης- είναι ευθύνη του Χρήστη και σε καμία περίπτωση δεν θα του επιστραφούν από την ESA,

β. οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται με τη χρήση της Πλατφόρμας Κοινής Χρήσης,

γ. κάθε ζημία που προκαλείται ή υφίσταται οποιοσδήποτε από τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ζημίας που προκαλείται σε τρίτους ως συνέπεια ή κατά τη διάρκεια της εγγραφής στην Πλατφόρμα Διαμοιρασμού ή/και της χρήσης της Πλατφόρμας Διαμοιρασμού,

                δ. οποιοδήποτε γεγονός ανωτέρας βίας,

ε. οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που είναι ελλιπές, δυσανάγνωστο, χαμένο ή δεν έχει παραληφθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,

στ. η χρήση της Πλατφόρμας Κοινής Χρήσης κατά παράβαση των παρόντων Γενικών Όρων.

(2) Η ESA δεν παρέχει καμία εγγύηση σε σχέση με την Πλατφόρμα Κοινής Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής δυσλειτουργίας, μη λειτουργικότητας, των διαδικασιών συντήρησης ή των διορθωτικών ενεργειών που μπορεί να αναλαμβάνει κατά καιρούς η ESA ή για οποιαδήποτε αιτία πέραν του εύλογου ελέγχου της ESA.

(3) Οι χρήστες συμφωνούν να μην κινήσουν, υποστηρίξουν, διατηρήσουν ή εξουσιοδοτήσουν οποιαδήποτε ενέργεια ή αγωγή κατά της ESA με την αιτιολογία ότι οποιαδήποτε χρήση του Περιεχομένου χρήστη που υποβάλλεται σύμφωνα με την εγγραφή τους στην Πλατφόρμα κοινής χρήσης παραβιάζει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα του χρήστη ή των δικαιοπαρόχων του χρήστη.

VIII. Προσωπικά δεδομένα

(1) Με την εγγραφή τους στην Πλατφόρμα διαμοιρασμού, οι χρήστες αποδέχονται αμετάκλητα (και λαμβάνουν την αποδοχή από κάθε ενδιαφερόμενο άτομο, συμπεριλαμβανομένων των μελών της ομάδας) την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τους σκοπούς που ορίζονται και παρουσιάζονται στη Δήλωση απορρήτου και το Έντυπο συγκατάθεσης που είναι διαθέσιμα στην Πλατφόρμα διαμοιρασμού.

(2) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το πλαίσιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της ΕΕΑ, το οποίο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://www.esa.int/About_Us/Law_at_ESA/Highlights_of_ESA_rules_and_regulations.

Η επεξεργασία κοινοποιείται στο πλαίσιο του DPNR: https://esateamsite.sso.esa.int/DCR/PDP/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=PKKMWAM5UKCP335796410-79

IX. Συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς

(1) Όλοι οι χρήστες οφείλουν να τηρούν όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς νόμους, διαταγές, οδηγίες, διατάγματα, συνθήκες, κανόνες και κανονισμούς που ενδέχεται να ισχύουν για τους χρήστες σε σχέση με όλες τις πτυχές της εγγραφής και της χρήσης της Πλατφόρμας κοινής χρήσης. Οι Χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την απόκτηση των κατάλληλων αδειών, απαλλαγών ή αδειών από τους αρμόδιους ρυθμιστικούς φορείς ή άλλους αρμόδιους τρίτους. Η ESA δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για την παροχή στους Χρήστες οποιασδήποτε συμβουλής ή συμβούλου, νομικής ή άλλης, σχετικά με το θέμα αυτό.

X. Εφαρμοστέο δίκαιο και επίλυση διαφορών

(1) Εκτός από θέματα ή περιστατικά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τα οποία εφαρμόζεται το πλαίσιο της ΕΕΑ για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για τα οποία η Εποπτική Αρχή της ΕΕΑ έχει αποκλειστική δικαιοδοσία:

a. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής της Σύμβασης ESA για τα προνόμια της ESA, η παρούσα συμφωνία διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το δίκαιο της Γαλλίας.

b. Όλες οι διαφορές μεταξύ των μερών σε σχέση με την ύπαρξη, την εγκυρότητα, την κατασκευή, την εκτέλεση και την καταγγελία της παρούσας συμφωνίας (ή οποιουδήποτε όρου της), τις οποίες τα μέρη δεν μπορούν να επιλύσουν εντός 30 ημερών από την ημερομηνία γραπτής ειδοποίησης του ενός μέρους προς το άλλο μέρος για την κοινοποίηση της υφιστάμενης διαφοράς, θα διευθετούνται οριστικά σύμφωνα με τους κανόνες διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου από 3 διαιτητές που ορίζονται σύμφωνα με τους εν λόγω κανόνες. Το κόστος της διαιτησίας, συµπεριλαµβανοµένων των αµοιβών και των εξόδων των διαιτητών, κατανέµεται εξίσου µεταξύ των µερών, εκτός εάν η απόφαση προβλέπει διαφορετικά. Κάθε µέρος αναλαµβάνει τα δικά του έξοδα εκπροσώπησης και τα έξοδα που σχετίζονται µε τη διαιτησία. Η διαδικασία διαιτησίας διεξάγεται στην αγγλική γλώσσα στο Παρίσι (Γαλλία) και η διαιτητική απόφαση είναι οριστική και δεσμευτική για τα μέρη, τους διαδόχους και τους εντολοδόχους τους, τα οποία οφείλουν να συμμορφωθούν καλόπιστα με την απόφαση αυτή.

XI. Περιορισμός της ευθύνης της ΕΕΑ

 (1) Σε περίπτωση που ο Χρήστης υποστεί ζημία ως αποτέλεσμα της χρήσης της Πλατφόρμας Κοινής Χρήσης και των δωρεάν υπηρεσιών που παρέχονται στην Πλατφόρμα Κοινής Χρήσης (συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε δωρεάν Περιεχόμενο Χρήστη και της δυνατότητας υποβολής δικού του Περιεχομένου), η ESA ευθύνεται μόνο σε περίπτωση πρόθεσης (συμπεριλαμβανομένης της δόλιας πρόθεσης) και βαριάς αμέλειας εκ μέρους της ESA, υπό την προϋπόθεση ότι η αξίωση διατυπώνεται από τον Χρήστη εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία σημειώθηκε η πρώτη ζημία. Τυχόν αξιώσεις πέραν των ανωτέρω αποκλείονται.


[1] Οι ομάδες μπορούν να εγγραφούν για το πρόγραμμα Climate Detectives στην αρχή κάθε σχολικού έτους στη διεύθυνση: https://www.esa.int/Education/Climate_detectives