Obecné podmínky používání platformy pro sdílení v rámci projektu Climate Detectives

Před registrací do platformy pro sdílení projektu Climate Detectives si prosím pečlivě přečtěte následující podmínky.

Vydává je Evropská kosmická agentura, mezinárodní mezivládní organizace, která se řídí svou úmluvou a má sídlo na adrese 24 rue du Général Bertrand, CS 30798, 75345 Paris Cedex 7, Francie (dále jen "ESA" nebo "Agentura").

Registrací jako uživatel platformy pro sdílení a odesláním projektu prostřednictvím platformy pro sdílení uživatel souhlasí (tento souhlas je povinnou podmínkou přístupu k platformě pro sdílení a jejího používání):

a. tyto Všeobecné podmínky včetně všech budoucích změn;

b. rámec ESA pro ochranu osobních údajů a oznámení o ochraně osobních údajů a formulář souhlasu, které jsou k dispozici na platformě pro sdílení.

Po přijetí těchto podmínek jsou výše uvedené všeobecné podmínky platformy pro sdílení a rámec ESA pro ochranu osobních údajů pro uživatele právně závazné v souvislosti s příslušným používáním platformy pro sdílení.

I. Definice

V těchto Podmínkách sdílení platformy mají následující slova a výrazy následující význam:

"Týmem" se rozumí minimálně šest studentů až celá třída žáků, kteří se účastní projektu Climate Detectives, a jeden nebo dva učitelé nebo mentoři, kteří vedou studenty k účasti na školním projektu ESA Climate Detectives.

"Uživatelem" se rozumí osoba, která je zaregistrována jako uživatel na Platformě pro sdílení.  

"Platformou pro sdílení" nebo "webovou stránkou" se rozumí platforma pro sdílení školního projektu Climate Detectives, kterou provozuje ESA. Poskytuje týmům projektu Climate Detectives efektivní a zjednodušený vstupní bod pro sdílení výsledků jejich týmového projektu a je k dispozici na adrese URL https://climatedetectives.esa.int

"Týmovým projektem" se v kontextu platformy pro sdílení rozumí popis školního projektu vypracovaný týmem pro projekt Climate Detectives, který obvykle a minimálně obsahuje název, téma, shrnutí, hlavní výsledky a navrhované akce.

II. Oblast působnosti těchto Všeobecných podmínek platformy pro sdílení

(1) Tento dokument stanoví podmínky registrace a používání platformy pro sdílení.

III. Účel platformy pro sdílení

(1) Účelem těchto webových stránek je poskytnout týmům účastnícím se projektu ESA Climate Detectives, který je řízen vzdělávací kanceláří ESA, platformu pro sdílení jejich týmového projektu.

IV. Způsobilost stát se uživatelem platformy pro sdílení

(1) Kumulativní kritéria způsobilosti. Kritéria způsobilosti stanovená v tomto článku IV jsou kumulativní.

(2) Obecné podmínky způsobilosti. Abyste se mohli zaregistrovat jako uživatel platformy pro sdílení (což je

Je povinnou podmínkou pro sdílení výsledků týmového projektu), uživatel musí:

  1. být registrován jako tým v projektu Climate Detectives.[1];
  2. být dospělým učitelem nebo mentorem, který vede tým;
  3. vyplňte registrační formulář dostupný na platformě pro sdílení a uveďte všechny požadované informace včetně ověřitelné e-mailové adresy.

 (3) Prohlášení o způsobilosti. Registrací Uživatelů na Platformě pro sdílení se má za to, že Uživatelé souhlasí s:

a. dodržovat tyto podmínky;

b. podléhat rámci ESA pro ochranu osobních údajů.

(4) Vyloučení uživatelů. Bez ohledu na možnost ESA odmítnout registraci jakéhokoli uživatele z jakéhokoli důvodu, bude jakýkoli uživatel vyloučen z používání Projektu sdílení k publikování t, pokud nastane některá z následujících událostí:

a. uživatel nesplní některou z těchto podmínek nebo jakoukoli podmínku.

na které se zde odkazuje,

b. uživatel jedná způsobem, který je v rozporu s pověstí a statusem ESA;

c. uživatel spadá do některé z následujících situací:

(i) Uživatel byl předmětem rozsudku, který nabyl právní moci.

judicata za podvod, korupci, účast na zločinném spolčení,

praní špinavých peněz nebo jiné nezákonné činnosti;

(ii) uživatel porušil nebo je podezřelý z porušení práv duševního vlastnictví.

Práva třetí strany.

V. Jak používat platformu pro sdílení

(1) Postup registrace. Registrace na platformě pro sdílení je bezplatná. Uživatelé zajistí, aby kontaktní údaje a další informace požadované ESA během registračního postupu byly správné a úplné. Uživatelé musí při registraci na Platformě pro sdílení potvrdit, že přijali tyto Podmínky platformy pro sdílení a Rámec ESA pro ochranu osobních údajů.

(2) Používání platformy pro sdílení po registraci. Po obdržení e-mailu s potvrzením registrace do Platformy pro sdílení musí uživatelé aktivovat svůj účet kliknutím na odkaz v e-mailu. Po aktivaci je Uživatelům umožněn přístup k Platformě pro sdílení, kterou mohou používat pouze v souladu s tímto dokumentem. Uživatel odpovídá za utajení přístupových údajů. Uživatel je rovněž odpovědný za veškeré používání účtu na Platformě pro sdílení po registraci a může nést odpovědnost za jakékoli používání v rozporu s těmito podmínkami nebo poškozující ESA nebo třetí strany. Uživatel je povinen informovat ESA v případě podezření nebo skutečného neoprávněného použití nebo přístupu k účtu Uživatele v Platformě pro sdílení.

(3) Aktualizace informací. Veškeré informace požadované ESA během registračního postupu, které uživatel předloží prostřednictvím platformy pro sdílení, musí uživatel průběžně aktualizovat.

 (4) Změna, pozastavení nebo ukončení používání platformy pro sdílení. ESA může kdykoli a bez předchozího upozornění změnit, pozastavit nebo přerušit používání Platformy pro sdílení, účtu uživatele nebo jakékoli její funkce a nenese vůči uživateli (uživatelům) žádnou odpovědnost za takovou změnu, pozastavení nebo přerušení.

VI. Uživatelský obsah

(1) Uživatelé mohou na Platformu pro sdílení v rozsahu, který umožňují funkce Platformy pro sdílení, vkládat jakékoli výstupy související s týmovým projektem (dále jen "uživatelský obsah"), a tím je zpřístupnit třetím stranám.

(2) Poskytnutím uživatelského obsahu uživatelé neodvolatelně udělují společnosti ESA - aniž by bylo nutné formální prohlášení v tomto ohledu - bezplatné, trvalé, celosvětové a převoditelné právo používat příslušný obsah pro jakékoli účely související s provozem platformy pro sdílení a projektu Climate Detectives, včetně práv na:

a) upravovat, reprodukovat, ukládat uživatelský obsah na svých serverech, jakož i zobrazovat, sdílet, zpřístupňovat jej veřejnosti (např. zobrazením obsahu na platformě pro sdílení).

(3) ESA si vyhrazuje právo, ale odmítá jakoukoli povinnost nebo odpovědnost, upravovat, odstraňovat, odmítat zveřejňovat uživatelský obsah nebo provádět kontrolu obsahu, včetně kontroly jeho úplnosti, přesnosti, kvality nebo vhodnosti pro účely projektu Climate Detectives. Uživatel zůstává odpovědný za svůj uživatelský obsah bez ohledu na přezkoumání nebo posouzení provedené ESA. Jakýkoli Uživatelský obsah předložený Uživateli v Platformě pro sdílení nesmí zejména:

a. obsahovat ochranné známky, loga nebo obchodní názvy vlastněné jinými osobami, inzerovat nebo propagovat jakoukoli značku nebo produkt jakéhokoli druhu bez povolení nebo obsahovat jakoukoli osobní identifikaci, jako jsou poznávací značky, osobní jména, e-mailové adresy nebo adresy ulic;

b. obsahují materiály chráněné autorskými právy jiných osob (včetně fotografií, soch, obrazů a jiných uměleckých děl nebo obrázků zveřejněných na webových stránkách, v televizi, filmech nebo jiných médiích) bez povolení;

c. obsahovat materiály obsahující jména, podobizny, fotografie nebo jiné znaky identifikující jakoukoli žijící nebo zemřelou osobu bez svolení; sdělovat zprávy nebo obrázky, které nejsou v souladu s pozitivním obrazem a/nebo dobrým jménem, s nimiž chce být ESA spojována;

d. být násilné nebo znevažující jakoukoli etnickou, rasovou, genderovou, náboženskou, profesní nebo věkovou skupinu, vulgární nebo pornografické; být obscénní nebo urážlivé, podporovat jakoukoli formu nenávisti nebo nenávistné skupiny; hanobit, zkreslovat nebo obsahovat znevažující poznámky o ESA, jejích aktivitách nebo týmu nebo jiných osobách, produktech nebo společnostech;

e. obsahují jakoukoli podstatně nebezpečnou činnost; propagují alkohol, nelegální drogy, tabák, střelné zbraně/zbraně (nebo použití některé z výše uvedených látek), jakékoli činnosti, které se mohou jevit jako nebezpečné nebo nebezpečné, nebo jakýkoli konkrétní politický program nebo poselství; a

f. zobrazuje a nemůže být v rozporu s žádným zákonem.

(4) Registrací na Platformě pro sdílení a odesláním výsledků týmového projektu uživatel prohlašuje a zaručuje ESA, aniž by v tomto ohledu bylo nutné formální prohlášení, že:

a. neporušuje žádná práva duševního vlastnictví ani jiná práva jakékoli osoby nebo subjektu;

b. uživatel je vlastníkem práv duševního vlastnictví k uživatelskému obsahu nebo alespoň získal veškerá potřebná práva, licence, schválení, oprávnění a uvolnění k předložení takového uživatelského obsahu podle těchto podmínek platformy pro sdílení a k udělení práv na používání a využívání podle těchto podmínek, zejména podle tohoto článku VI.

Výše uvedená práva, licence, schválení, oprávnění a uvolnění musí uživatelé získat před odesláním uživatelského obsahu od jakéhokoli držitele práv, zejména od:

(i) jakákoli osoba, jejíž jméno, podoba nebo hlas jsou použity v takovém uživatelském obsahu;

(ii) jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která se jakýmkoli způsobem podílela na tvorbě předloženého uživatelského obsahu, a/nebo

(iii) jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která může vlastnit nebo kontrolovat jakékoli prvky použité v uživatelském obsahu, které nejsou vlastněny nebo kontrolovány uživatelem.

Výše uvedená práva, licence, schválení, oprávnění a uvolnění musí uživatelé získat bez jakýchkoli závazků.

(5) Uživatel se zavazuje, že bude bránit ESA, odškodní ji a zbaví ji odpovědnosti za jakékoli nároky, které by byly v rozporu s tímto ustanovením. Tyto povinnosti a záruky přetrvají i po ukončení přístupu a používání Platformy pro sdílení Uživatelem, a to po dobu trvání práv udělených ESA.

VII. Uvolnění

(1) ESA nemá vůči uživatelům (včetně členů jejich týmů) žádné závazky, odpovědnost ani odpovědnost za:

a. veškeré náklady, cestovní a jiné výdaje, které uživateli vzniknou v souvislosti s registrací na Platformu pro sdílení; uživatel za ně odpovídá a ESA je v žádném případě neproplatí;

b. jakékoli nároky související s činnostmi prováděnými prostřednictvím platformy pro sdílení;

c. jakoukoli škodu způsobenou nebo utrpěnou kterýmkoli z Uživatelů, včetně škody způsobené třetím stranám v důsledku nebo během registrace na Platformě pro sdílení a/nebo používání Platformy pro sdílení;

                d. jakákoli událost vyšší moci;

e. jakýkoli uživatelský obsah, který je neúplný, nečitelný, ztracený nebo jinak neobdržený;

f. používání platformy pro sdílení v rozporu s těmito všeobecnými podmínkami.

(2) ESA neposkytuje žádné záruky v souvislosti s Platformou pro sdílení, a to ani v souvislosti s její možnou nefunkčností, nefunkčností, postupy údržby nebo nápravnými opatřeními, které ESA může čas od času provádět, nebo z jakýchkoli příčin mimo přiměřenou kontrolu ESA.

(3) Uživatelé se zavazují, že nebudou iniciovat, podporovat, udržovat ani schvalovat žádnou žalobu nebo soudní spor proti ESA z důvodu, že jakékoli použití uživatelského obsahu poskytnutého na základě jejich registrace v Platformě pro sdílení porušuje jakákoli práva uživatele nebo jeho poskytovatelů licence.

VIII. Osobní údaje

(1) Registrací na Platformě pro sdílení uživatelé neodvolatelně souhlasí (a získávají souhlas od všech dotčených osob, včetně členů týmu) se zpracováním svých osobních údajů pro účely definované a uvedené v Oznámení o ochraně osobních údajů a ve formuláři souhlasu, který je k dispozici na Platformě pro sdílení.

(2) Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Rámcem pro ochranu osobních údajů ESA, který je k dispozici na adrese: http://www.esa.int/About_Us/Law_at_ESA/Highlights_of_ESA_rules_and_regulations.

Zpracování se oznamuje podle DPNR: https://esateamsite.sso.esa.int/DCR/PDP/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=PKKMWAM5UKCP335796410-79.

IX. Dodržování zákonů a předpisů

(1) Všichni uživatelé musí dodržovat všechny místní, regionální, národní a mezinárodní zákony, nařízení, směrnice, vyhlášky, smlouvy, pravidla a předpisy, které se na uživatele mohou vztahovat v souvislosti se všemi aspekty registrace a používání platformy pro sdílení. Uživatelé jsou výhradně odpovědní za získání příslušných licencí, výjimek nebo povolení od příslušných regulačních orgánů nebo jiných příslušných třetích stran. ESA v žádném případě neodpovídá za poskytování jakéhokoli právního či jiného poradenství Uživatelům v této oblasti.

X. Rozhodné právo a řešení sporů

(1) S výjimkou záležitostí nebo incidentů týkajících se osobních údajů, na které se vztahuje rámec ESA pro ochranu osobních údajů a pro které má výlučnou pravomoc dozorový úřad ESA:

a. Aniž je dotčena použitelnost Úmluvy ESA o výsadách ESA, řídí se tato dohoda francouzským právem a vykládá se v souladu s ním.

b. Veškeré spory mezi stranami v souvislosti s existencí, platností, konstrukcí, plněním a ukončením této dohody (nebo jakýchkoli jejích podmínek), které strany nemohou vyřešit do 30 dnů ode dne písemného oznámení jedné strany druhé straně o existujícím sporu, budou s konečnou platností řešeny podle pravidel rozhodčího řízení Mezinárodní obchodní komory třemi rozhodci jmenovanými v souladu s uvedenými pravidly. Náklady rozhodčího řízení, včetně odměn a výdajů rozhodců, si strany rozdělí rovným dílem, nestanoví-li rozhodčí nález jinak. Každá strana nese své vlastní poplatky za zastupování a náklady spojené s rozhodčím řízením. Rozhodčí řízení se vede v anglickém jazyce v Paříži (Francie) a rozhodčí nález je konečný a závazný pro strany, jejich nástupce a postupníky, kteří se tomuto rozhodnutí v dobré víře podřídí.

XI. Omezení odpovědnosti ESA

 (1) Pokud Uživatel utrpí ztrátu v důsledku používání Platformy pro sdílení a bezplatných služeb poskytovaných na Platformě pro sdílení (včetně přístupu k bezplatnému Uživatelskému obsahu a možnosti zasílání vlastního Uživatelského obsahu), ESA odpovídá pouze v případě úmyslného jednání (včetně podvodného jednání) a hrubé nedbalosti ze strany ESA za předpokladu, že Uživatel uplatní nárok do jednoho (1) měsíce ode dne, kdy došlo k první ztrátě. Jakékoli nároky nad rámec výše uvedeného jsou vyloučeny.


[1] Týmy se mohou do projektu Climate Detectives registrovat na začátku každého školního roku na adrese: https://www.esa.int/Education/Climate_detectives.