Všeobecné podmienky používania platformy na zdieľanie projektu Climate Detectives

Pred registráciou do platformy na zdieľanie projektu Climate Detectives si pozorne prečítajte nasledujúce podmienky.

Vydáva ich Európska vesmírna agentúra, medzinárodná medzivládna organizácia riadiaca sa svojím dohovorom, so sídlom na 24 rue du Général Bertrand, CS 30798, 75345 Paris Cedex 7, Francúzsko (ďalej len "ESA" alebo "agentúra").

Registráciou ako používateľ platformy na zdieľanie a predložením projektu prostredníctvom platformy na zdieľanie používateľ súhlasí (takýto súhlas je povinnou podmienkou prístupu a používania platformy na zdieľanie):

a. tieto Všeobecné podmienky vrátane akýchkoľvek budúcich zmien;

b. rámec ESA na ochranu osobných údajov a oznámenie o ochrane osobných údajov a formulár súhlasu, ktoré sú k dispozícii na platforme na zdieľanie

Po ich prijatí budú vyššie uvedené všeobecné podmienky platformy na zdieľanie a rámec ESA na ochranu osobných údajov pre používateľa právne záväzné v súvislosti s príslušným používaním platformy na zdieľanie.

I. Definície

V týchto Podmienkach zdieľania platformy majú nasledujúce slová a výrazy nasledujúci význam:

"Tím" znamená minimálne šesť žiakov až celú triedu žiakov školy, ktorí sa zúčastňujú na projekte Climate Detectives, a jedného alebo dvoch učiteľov alebo mentorov, ktorí vedú žiakov k účasti na školskom projekte ESA Climate Detectives.

"Používateľ" znamená osobu, ktorá je zaregistrovaná ako používateľ na Platforme na zdieľanie.  

"Platforma na zdieľanie" alebo "webová stránka" znamená platformu na zdieľanie školského projektu Climate Detectives, ktorú prevádzkuje ESA. Poskytuje tímom projektu Climate Detectives efektívny a zjednodušený vstupný bod na zdieľanie výsledkov ich tímového projektu a je dostupná na adrese URL https://climatedetectives.esa.int

"Tímový projekt" znamená v kontexte Platformy na zdieľanie opis školského projektu vypracovaného tímom pre projekt Climate Detectives, ktorý zvyčajne obsahuje minimálne názov, tému, zhrnutie, hlavné výsledky a navrhované činnosti.

II. Rozsah pôsobnosti týchto všeobecných podmienok platformy na zdieľanie

(1) Tento dokument stanovuje podmienky registrácie a používania platformy na zdieľanie.

III. Účel platformy na zdieľanie

(1) Účelom tejto webovej stránky je poskytnúť tímom, ktoré sa zúčastňujú na projekte ESA Climate Detectives, ktorý riadi vzdelávacia kancelária ESA, platformu na zdieľanie ich tímového projektu.

IV. Oprávnenosť stať sa používateľom platformy na zdieľanie

(1) Kumulatívne kritériá oprávnenosti. Kritériá oprávnenosti stanovené v tomto článku IV sú kumulatívne.

(2) Všeobecné podmienky oprávnenosti. Aby ste boli oprávnení zaregistrovať sa ako používateľ Platformy na zdieľanie (ktorá

Je povinnou podmienkou zdieľania výsledkov tímového projektu), používateľ musí:

  1. byť zaregistrovaný ako tím v projekte Climate Detectives[1];
  2. byť dospelým učiteľom alebo mentorom, ktorý vedie tím;
  3. vyplniť registračný formulár dostupný na platforme na zdieľanie so všetkými požadovanými informáciami vrátane overiteľnej e-mailovej adresy.

 (3) Vyhlásenie o oprávnenosti. Registráciou Používateľov na Platforme na zdieľanie sa má za to, že Používatelia súhlasia:

a. dodržiavať tieto Podmienky;

b. podliehať rámcu ESA pre ochranu osobných údajov.

(4) Vylúčenie používateľov. Bez ohľadu na možnosť ESA odmietnuť registráciu ktoréhokoľvek Používateľa z akéhokoľvek dôvodu, bude ktorýkoľvek Používateľ vylúčený z používania Projektu zdieľania na zverejňovanie t, ak nastane niektorá z nasledujúcich udalostí:

a. používateľ nesplní niektorú z týchto podmienok alebo akékoľvek podmienky

uvedené v tomto dokumente,

b. používateľ koná spôsobom, ktorý nie je v súlade s povesťou a postavením ESA;

c. používateľ spadá do niektorej z nasledujúcich situácií:

(i) používateľ bol predmetom rozsudku, ktorý je právoplatný

judicata za podvod, korupciu, účasť v zločineckej organizácii,

pranie špinavých peňazí alebo inú nezákonnú činnosť;

(ii) používateľ porušil alebo je podozrivý z porušenia práv duševného vlastníctva

Práva tretej strany.

V. Ako používať platformu na zdieľanie

(1) Postup registrácie. Registrácia na platforme na zdieľanie je bezplatná. Používatelia zabezpečia, aby kontaktné údaje a ďalšie informácie požadované ESA počas registračného postupu boli správne a úplné. Používatelia musia pri registrácii na platforme na zdieľanie potvrdiť, že prijali tieto podmienky platformy na zdieľanie a rámec ESA na ochranu osobných údajov.

(2) Používanie platformy na zdieľanie po registrácii. Po prijatí e-mailu s potvrdením o registrácii do Platformy na zdieľanie musia používatelia aktivovať svoje konto kliknutím na odkaz v e-maile. Po aktivácii majú Používatelia prístup k Platforme na zdieľanie len na účely jej používania v zmysle tohto dokumentu. Používateľ je zodpovedný za utajenie prístupových údajov. Používateľ je tiež zodpovedný za všetky spôsoby používania účtu Platformy na zdieľanie po registrácii a môže niesť zodpovednosť za akékoľvek používanie v rozpore s týmito podmienkami alebo poškodzujúce ESA alebo tretie strany. Používateľ je povinný informovať ESA v prípade podozrenia alebo skutočného neoprávneného použitia účtu Používateľa v Platforme na zdieľanie alebo prístupu k nemu.

(3) Aktualizácia informácií. Všetky informácie, ktoré ESA požaduje počas registračného postupu a ktoré používateľ predloží prostredníctvom platformy na zdieľanie, musí používateľ priebežne aktualizovať.

 (4) Úprava, pozastavenie alebo ukončenie používania Platformy na zdieľanie. ESA môže kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť, pozastaviť alebo prerušiť používanie Platformy na zdieľanie, účtu používateľa alebo akejkoľvek jej funkcie a nenesie voči používateľovi(-om) žiadnu zodpovednosť za takúto zmenu, pozastavenie alebo prerušenie.

VI. Obsah používateľa

(1) Používatelia môžu na Platformu na zdieľanie v rozsahu, ktorý umožňujú funkcie Platformy na zdieľanie, odosielať akékoľvek výsledky týkajúce sa tímového projektu (ďalej len "používateľský obsah"), a tým ich sprístupniť tretím stranám.

(2) Odoslaním používateľského obsahu používatelia neodvolateľne udeľujú ESA - bez toho, aby bolo v tejto súvislosti potrebné formálne vyhlásenie - bezplatné, trvalé, celosvetové a prevoditeľné právo na používanie príslušného obsahu na akékoľvek účely súvisiace s prevádzkou platformy na zdieľanie a projektu Climate Detectives vrátane práv na:

a) upravovať, reprodukovať, ukladať používateľský obsah na svojich serveroch, ako aj zobrazovať, zdieľať, sprístupňovať ho verejnosti (napr. zobrazením obsahu na platforme na zdieľanie).

(3) ESA si vyhradzuje právo, ale odmieta akúkoľvek povinnosť alebo zodpovednosť, upravovať, odstraňovať, odmietnuť zverejniť používateľský obsah alebo vykonať preskúmanie obsahu vrátane kontroly jeho úplnosti, presnosti, kvality alebo vhodnosti na účely projektu Climate Detectives. Používateľ zostáva zodpovedný za svoj používateľský obsah bez ohľadu na preskúmanie alebo posúdenie zo strany ESA. Akýkoľvek Užívateľský obsah, ktorý Užívatelia poskytnú v rámci Platformy na zdieľanie, nesmie najmä:

a. obsahovať ochranné známky, logá alebo obchodné názvy, ktoré sú vo vlastníctve iných subjektov, alebo propagovať či propagovať akúkoľvek značku alebo produkt akéhokoľvek druhu bez povolenia, alebo obsahovať akúkoľvek osobnú identifikáciu, ako napríklad evidenčné čísla, osobné mená, e-mailové adresy alebo adresy ulíc;

b. obsahujú materiály chránené autorskými právami iných osôb (vrátane fotografií, sôch, malieb a iných umeleckých diel alebo obrázkov uverejnených na webových stránkach, v televízii, filmoch alebo iných médiách) bez povolenia;

c. obsahovať materiály, ktoré obsahujú mená, podobizne, fotografie alebo iné znaky identifikujúce akúkoľvek osobu, živú alebo mŕtvu, bez povolenia; komunikovať správy alebo obrázky, ktoré nie sú v súlade s pozitívnym obrazom a/alebo dobrým menom, s ktorým sa chce ESA spájať;

d. byť násilné alebo znevažujúce akúkoľvek etnickú, rasovú, rodovú, náboženskú, profesijnú alebo vekovú skupinu, vulgárne alebo pornografické; byť obscénne alebo urážlivé, podporovať akúkoľvek formu nenávisti alebo nenávistnú skupinu; hanobiť, zavádzať alebo obsahovať znevažujúce poznámky o ESA, jej aktivitách alebo tíme, alebo iných ľuďoch, produktoch alebo spoločnostiach;

e. obsahujú akúkoľvek podstatne nebezpečnú činnosť; propagujú alkohol, nelegálne drogy, tabak, strelné zbrane/zbrane (alebo používanie niektorej z uvedených látok), akékoľvek činnosti, ktoré sa môžu javiť ako nebezpečné alebo nebezpečné, alebo akýkoľvek konkrétny politický program alebo posolstvo; a

f. zobrazuje a nemôže byť v rozpore s akýmkoľvek zákonom.

(4) Registráciou na platforme na zdieľanie a odoslaním výsledkov tímového projektu používateľ vyhlasuje a zaručuje sa ESA bez toho, aby bolo v tejto súvislosti potrebné formálne vyhlásenie, že:

a. neporušuje žiadne práva duševného vlastníctva ani iné práva akejkoľvek osoby alebo subjektu;

b. že používateľ je vlastníkom práv duševného vlastníctva k používateľskému obsahu alebo že aspoň získal všetky potrebné práva, licencie, schválenia, oprávnenia a uvoľnenia na predloženie takéhoto používateľského obsahu podľa týchto podmienok platformy na zdieľanie a na udelenie práv na používanie a využívanie podľa týchto podmienok, najmä podľa tohto článku VI.

Vyššie uvedené práva, licencie, schválenia, oprávnenia a uvoľnenia musia používatelia získať pred poskytnutím používateľského obsahu od ktoréhokoľvek držiteľa práv, najmä od:

(i) akúkoľvek osobu, ktorej meno, podobizeň alebo hlas sa používa v takomto používateľskom obsahu;

(ii) akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá mohla prispieť alebo sa akýmkoľvek spôsobom podieľať na vytvorení predloženého používateľského obsahu, a/alebo

(iii) akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá môže vlastniť alebo kontrolovať akékoľvek prvky použité v používateľskom obsahu, ktoré nie sú vlastnené alebo kontrolované používateľom.

Vyššie uvedené práva, licencie, schválenia, oprávnenia a uvoľnenia museli používatelia získať bez toho, aby im boli uložené akékoľvek povinnosti.

(5) Používateľ bude brániť, odškodňovať a chrániť ESA pred akýmikoľvek nárokmi na náhradu škody. Tieto povinnosti a záruky pretrvajú aj po ukončení prístupu Používateľa k Platforme na zdieľanie a jej používania, a to po dobu trvania práv udelených ESA.

VII. Uvoľnenia

(1) ESA nemá voči Používateľom (vrátane členov ich tímov) žiadne povinnosti, zodpovednosť ani záväzky za:

a. všetky náklady, cestovné a iné výdavky, ktoré používateľovi vzniknú v súvislosti s registráciou na platforme na zdieľanie; sú na zodpovednosť používateľa a ESA ich v žiadnom prípade nepreplatí;

b. akékoľvek nároky súvisiace s činnosťami vykonávanými prostredníctvom Platformy na zdieľanie;

c. akúkoľvek škodu spôsobenú alebo utrpenú ktorýmkoľvek z Používateľov vrátane akejkoľvek škody spôsobenej tretím stranám v dôsledku alebo počas registrácie na Platforme na zdieľanie a/alebo používania Platformy na zdieľanie;

                d. akákoľvek udalosť vyššej moci;

e. akýkoľvek používateľský obsah, ktorý je neúplný, nečitateľný, stratený alebo inak neprijatý;

f. používanie Platformy na zdieľanie v rozpore s týmito Všeobecnými podmienkami.

(2) ESA neposkytuje žiadne záruky v súvislosti s Platformou na zdieľanie, a to ani v súvislosti s jej možnou nefunkčnosťou, nefunkčnosťou, postupmi údržby alebo nápravnými opatreniami, ktoré môže ESA z času na čas vykonať, alebo z akýchkoľvek príčin, ktoré ESA nemôže primerane ovplyvniť.

(3) Používatelia sa zaväzujú, že nebudú iniciovať, podporovať, udržiavať ani schvaľovať žiadne konanie alebo súdny spor proti ESA z dôvodu, že akékoľvek použitie obsahu používateľa predloženého na základe ich registrácie v platforme na zdieľanie porušuje akékoľvek práva používateľa alebo poskytovateľov licencií používateľa.

VIII. Osobné údaje

(1) Registráciou na platforme na zdieľanie používatelia neodvolateľne súhlasia (a získavajú súhlas od všetkých dotknutých osôb vrátane členov tímu) so spracovaním svojich osobných údajov na účely vymedzené v oznámení o ochrane osobných údajov a vo formulári súhlasu, ktoré sú k dispozícii na platforme na zdieľanie.

(2) Osobné údaje sa spracúvajú v súlade s rámcom ESA na ochranu osobných údajov, ktorý je k dispozícii na adrese: http://www.esa.int/About_Us/Law_at_ESA/Highlights_of_ESA_rules_and_regulations

Spracovanie sa oznamuje podľa DPNR: https://esateamsite.sso.esa.int/DCR/PDP/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=PKKMWAM5UKCP335796410-79

IX. Dodržiavanie zákonov a predpisov

(1) Všetci Používatelia musia dodržiavať všetky miestne, regionálne, národné a medzinárodné zákony, príkazy, smernice, nariadenia, zmluvy, pravidlá a predpisy, ktoré sa môžu vzťahovať na Používateľov v súvislosti so všetkými aspektmi registrácie a používania Platformy na zdieľanie. Používatelia sú výlučne zodpovední za získanie príslušných licencií, výnimiek alebo povolení od príslušných regulačných orgánov alebo iných príslušných tretích strán. ESA v žiadnom prípade nezodpovedá za poskytovanie akýchkoľvek právnych alebo iných rád alebo poradenstva Používateľom v tejto súvislosti.

X. Rozhodné právo a riešenie sporov

(1) S výnimkou záležitostí alebo incidentov týkajúcich sa osobných údajov, na ktoré sa vzťahuje rámec ESA o ochrane osobných údajov a pre ktoré má výlučnú právomoc dozorný orgán ESA:

a. Bez toho, aby bola dotknutá uplatniteľnosť Dohovoru ESA o výsadách ESA, sa táto dohoda riadi a vykladá v súlade s francúzskym právom.

b. Všetky spory medzi zmluvnými stranami v súvislosti s existenciou, platnosťou, konštrukciou, plnením a ukončením tejto dohody (alebo akýchkoľvek jej podmienok), ktoré zmluvné strany nedokážu vyriešiť do 30 dní odo dňa písomného oznámenia jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane o existujúcom spore, budú s konečnou platnosťou riešené podľa pravidiel rozhodcovského konania Medzinárodnej obchodnej komory tromi rozhodcami vymenovanými v súlade s uvedenými pravidlami. Náklady rozhodcovského konania vrátane odmien a výdavkov rozhodcov si strany rozdelia rovným dielom, pokiaľ sa v rozhodcovskom rozsudku nestanoví inak. Každá strana znáša svoje vlastné poplatky za zastupovanie a náklady spojené s rozhodcovským konaním. Rozhodcovské konanie sa uskutoční v anglickom jazyku v Paríži (Francúzsko) a rozhodcovské rozhodnutie je konečné a záväzné pre zmluvné strany, ich nástupcov a postupníkov, ktorí sa v dobrej viere podriadia takémuto rozhodnutiu.

XI. Obmedzenie zodpovednosti ESA

 (1) Ak Používateľ utrpí stratu v dôsledku používania Platformy na zdieľanie a bezplatných služieb poskytovaných na Platforme na zdieľanie (vrátane prístupu k bezplatnému používateľskému obsahu a možnosti odoslať vlastný obsah Používateľa), ESA zodpovedá len v prípade úmyselného konania (vrátane podvodného konania) a hrubej nedbanlivosti zo strany ESA za predpokladu, že Používateľ uplatní nárok do jedného (1) mesiaca odo dňa, keď došlo k prvej strate. Akékoľvek nároky nad rámec vyššie uvedeného sú vylúčené.


[1] Tímy sa môžu zaregistrovať do projektu Climate Detectives na začiatku každého školského roka na adrese: https://www.esa.int/Education/Climate_detectives.