Algemene voorwaarden voor het gebruik van het Sharing Platform van het Climate Detectives Project

Lees de volgende algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u zich registreert op het Deelplatform van het Climate Detectives Project.

Ze worden vrijgegeven door het Europees Ruimteagentschap, een internationale intergouvernementele organisatie bestuurd door het Verdrag, met hoofdkantoor te 24 rue du Général Bertrand, CS 30798, 75345 Paris Cedex 7, Frankrijk ("ESA" of "het Agentschap").

Door zich te registreren als Gebruiker van het Deelplatform en door een project in te dienen via het Deelplatform, aanvaardt de Gebruiker (deze aanvaarding is een verplichte voorwaarde voor toegang tot en gebruik van het Deelplatform):

a. deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van alle toekomstige wijzigingen;

b. het ESA-kader voor de bescherming van persoonsgegevens en de Privacykennisgeving en het Toestemmingsformulier die beschikbaar zijn op het Deelplatform

Na aanvaarding zijn de hierboven vermelde Algemene Voorwaarden voor het Delen van Platformen en het ESA-kader voor de bescherming van persoonsgegevens wettelijk bindend voor de Gebruiker in verband met het respectieve gebruik van het Delen van Platformen.

I. Definities

In deze Voorwaarden Sharing Platform hebben de volgende woorden en uitdrukkingen de volgende betekenis:

"Team" betekent een minimum van zes leerlingen tot een hele schoolklas die deelneemt aan het Climate Detectives Project en één of twee docenten of mentoren die de leerlingen begeleiden om deel te nemen aan het ESA Climate Detectives schoolproject.

"Gebruiker" betekent een persoon die geregistreerd is als gebruiker op het Delenplatform.  

"Sharing Platform" of "Website" betekent het Sharing Platform van het Climate Detectives schoolproject dat wordt beheerd door ESA. Het biedt een efficiënte, gestroomlijnde ingang voor de teams van het Climate Detectives-project om de resultaten van hun teamproject te delen en is beschikbaar op de URL https://climatedetectives.esa.int

"Teamproject" betekent, in de context van het Deelplatform, de beschrijving van een schoolproject ontwikkeld door een team voor het Climate Detectives Project met daarin typisch, en minimaal, een titel, een onderwerp, een samenvatting, de belangrijkste resultaten en voorgestelde acties.

II. Toepassingsgebied van deze Algemene Voorwaarden van het Sharing Platform

(1) In dit document worden de registratie- en gebruiksvoorwaarden van het Delenplatform uiteengezet.

III. Het doel van het uitwisselingsplatform

(1) Het doel van deze website is om een platform te bieden aan teams die deelnemen aan het ESA Climate Detectives project, dat beheerd wordt door het ESA Education Office, om hun teamproject te delen.

IV. In aanmerking komen om Gebruiker te worden van het Delenplatform

(1) Cumulatieve toelatingscriteria. De toelatingscriteria in dit artikel IV zijn cumulatief.

(2) Algemene voorwaarden om in aanmerking te komen. Om in aanmerking te komen om zich te registreren als Gebruiker van het Deelplatform (dat

Is een verplichte voorwaarde om de resultaten van het teamproject te delen), moet de gebruiker:

  1. geregistreerd staan als Team in het Climate Detectives Project[1];
  2. de volwassen leraar of mentor zijn die een Team begeleidt;
  3. het registratieformulier in te vullen dat beschikbaar is op het Sharing Platform, met alle vereiste informatie, inclusief een verifieerbaar e-mailadres.

 (3) Verklaring van geschiktheid. Door zich als Gebruikers te registreren op het Platform voor Delen, worden Gebruikers geacht akkoord te gaan:

a. deze Voorwaarden na te leven;

b. onderworpen te zijn aan het ESA-kader voor de bescherming van persoonsgegevens.

(4) Uitsluiting van Gebruikers. Niettegenstaande de mogelijkheid voor ESA om de registratie van een gebruiker om welke reden dan ook te weigeren, wordt een gebruiker uitgesloten van het gebruik van het Delen van het Project om t te publiceren als een van de volgende gebeurtenissen zich voordoet:

a. de Gebruiker niet voldoet aan een van deze Voorwaarden of aan de algemene voorwaarden

waarnaar hierin wordt verwezen,

b. de Gebruiker handelt op een manier die niet in overeenstemming is met de reputatie en status van ESA;

c. de Gebruiker onder een van de volgende situaties valt:

(i) ten aanzien van de Gebruiker een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing is genomen

judicata voor fraude, corruptie, betrokkenheid bij een criminele organisatie,

het witwassen van geld of andere illegale activiteiten;

(ii) de Gebruiker de Intellectuele Eigendom schendt of ervan verdacht wordt deze te schenden

Rechten van derden.

V. Hoe het deelplatform gebruiken

(1) Registratieprocedure. De registratie op het Deelplatform is gratis. Gebruikers moeten ervoor zorgen dat de contactgegevens en andere informatie die ESA tijdens de registratieprocedure vraagt, correct en volledig zijn. Gebruikers moeten bevestigen dat zij deze Voorwaarden voor het Delenplatform en het ESA-kader voor de bescherming van persoonsgegevens aanvaarden om zich te kunnen registreren op het Delenplatform.

(2) Gebruik van het Deelplatform na registratie. Na ontvangst van de e-mail ter bevestiging van de registratie op het Sharing Platform, moeten Gebruikers hun account activeren door op de link in de e-mail te klikken. Na de activering krijgen de Gebruikers toegang tot het Delenplatform voor het gebruik waarvoor ze hierin gemachtigd zijn. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het geheimhouden van de toegangsgegevens. De gebruiker is ook verantwoordelijk voor elk gebruik van de account op het Sharing Platform na registratie en kan aansprakelijk worden gesteld voor elk gebruik dat in strijd is met deze voorwaarden of dat schadelijk is voor ESA of derden. De gebruiker moet ESA op de hoogte stellen in geval van vermoedelijk of werkelijk ongeoorloofd gebruik van, of toegang tot, de account van de gebruiker op het Sharing Platform.

(3) Bijwerken van informatie. Alle informatie die ESA vraagt tijdens de registratieprocedure en die de gebruiker indient via het Deelplatform, moet door de gebruiker bijgewerkt worden.

 (4) Wijziging, opschorting of stopzetting van het gebruik van het Deelplatform. ESA kan het gebruik van het Delenplatform, de gebruikersaccount of een functie daarvan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, opschorten of beëindigen, en is niet aansprakelijk jegens de gebruiker(s) voor een dergelijke wijziging, opschorting of beëindiging.

VI. Inhoud van de gebruiker

(1) Gebruikers kunnen alle resultaten met betrekking tot het teamproject indienen op het Platform voor Delen, voor zover dit is toegestaan door de functionaliteiten van het Platform voor Delen (hierna "Gebruikersinhoud"), waardoor deze beschikbaar worden voor derden.

(2) Door Gebruikersinhoud in te dienen verlenen Gebruikers ESA onherroepelijk - zonder dat hiervoor een formele verklaring nodig is - het kosteloze, eeuwigdurende, wereldwijde en overdraagbare recht om de betreffende Inhoud te gebruiken voor alle doeleinden die verband houden met de werking van het Deelplatform en het Climate Detectives Project, met inbegrip van de rechten op:

a) de Gebruikersinhoud te bewerken, te reproduceren, op te slaan op hun servers en om deze weer te geven, te delen, openbaar beschikbaar te maken (bijv. door de Inhoud weer te geven op het Sharing Platform).

(3) ESA behoudt zich het recht voor, maar wijst iedere verplichting of verantwoordelijkheid af, om Gebruikersinhoud aan te passen, te verwijderen, te weigeren te publiceren of om de Inhoud te onderzoeken, inclusief het controleren van de volledigheid, nauwkeurigheid, kwaliteit of geschiktheid voor het doel van het Climate Detectives-project. De Gebruiker blijft verantwoordelijk voor zijn Gebruikersinhoud, ongeacht het onderzoek of de beoordeling door ESA. In het bijzonder mag Gebruikersinhoud die door Gebruikers wordt aangeboden op het Platform voor Delen niet:

a. handelsmerken, logo's of handelsnamen bevatten die eigendom zijn van anderen, of reclame maken voor een merk of product van welke aard dan ook, zonder toestemming, of persoonlijke identificatie bevatten, zoals kentekennummers, persoonsnamen, e-mailadressen of straatadressen;

b. zonder toestemming auteursrechtelijk beschermd materiaal bevatten dat eigendom is van anderen (waaronder foto's, beeldhouwwerken, schilderijen en andere kunstwerken of afbeeldingen die gepubliceerd zijn op of in websites, televisie, films of andere media);

c. zonder toestemming materiaal bevatten dat de namen, gelijkenissen, foto's of andere indicaties bevat die een persoon, levend of dood, identificeren; berichten of beelden communiceren die niet consistent zijn met de positieve beelden en/of goodwill waarmee ESA zich wenst te associëren;

d. gewelddadig of denigrerend zijn over een etnische, raciale, gender, religieuze, professionele of leeftijdsgroep, godslasterlijk of pornografisch zijn; obsceen of aanstootgevend zijn, enige vorm van haat of haatgroep onderschrijven; belasteren, verkeerd voorstellen of denigrerende opmerkingen bevatten over ESA, of haar activiteiten of team, of andere mensen, producten of bedrijven;

e. geen wezenlijk gevaarlijke activiteiten bevatten; alcohol, illegale drugs, tabak, vuurwapens/wapens (of het gebruik van een van de voorgaande), activiteiten die onveilig of gevaarlijk lijken, of een bepaalde politieke agenda of boodschap promoten; en

f. afbeelden, en kan zelf niet in overtreding zijn met enige wet.

(4) Door zich te registreren op het Deelplatform en de resultaten van het Teamproject in te dienen, verklaart en garandeert de Gebruiker aan ESA, zonder dat hiervoor een formele verklaring nodig is, dat:

a. het geen inbreuk maakt op enig Intellectueel Eigendom of andere rechten van enige persoon of entiteit;

b. de Gebruiker de eigenaar is van de intellectuele eigendomsrechten op de Gebruikersinhoud of dat de Deelnemende Gebruiker minstens alle nodige rechten, licenties, goedkeuringen, machtigingen en vrijgaven heeft verkregen om deze Gebruikersinhoud in te dienen onder deze Voorwaarden van het Delenplatform en om de gebruiks- en exploitatierechten te verlenen overeenkomstig deze Voorwaarden, en in het bijzonder overeenkomstig dit artikel VI.

De bovengenoemde rechten, licenties, goedkeuringen, autorisaties en vrijgaven moeten door de Gebruikers, voorafgaand aan de indiening van de Gebruikersinhoud, zijn verkregen van enige rechthebbende, in het bijzonder van:

(i) elk individu wiens naam, gelijkenis of stem in dergelijke Gebruikersinhoud wordt gebruikt;

(ii) alle natuurlijke of rechtspersonen die op enigerlei wijze hebben bijgedragen of deelgenomen aan het maken van de ingediende Gebruikersinhoud; en/of

(iii) natuurlijke personen of rechtspersonen die eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over elementen die in de Gebruikersinhoud worden gebruikt en die geen eigendom zijn van of onder zeggenschap staan van de Gebruiker.

De bovenvermelde rechten, licenties, goedkeuringen, machtigingen en vrijgaven moeten door de Gebruikers zijn verkregen zonder enige verplichting.

(5) De gebruiker zal ESA verdedigen tegen, schadeloosstellen voor en vrijwaren van tegengestelde claims. Deze verplichtingen en garanties blijven van kracht na beëindiging van de toegang en het gebruik van het Deelplatform door de gebruiker, voor de duur van de rechten die aan ESA zijn verleend.

VII. Vrijgaven

(1) ESA heeft geen verplichting, aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid tegenover Gebruikers (inclusief hun teamleden) voor:

a. alle kosten, reiskosten en andere uitgaven die de Gebruiker moet maken in verband met de registratie op het Deelplatform; deze zijn ten laste van de Gebruiker en worden in geen geval terugbetaald door ESA;

b. elke vordering met betrekking tot de activiteiten die worden uitgevoerd via het Delende Platform;

c. schade veroorzaakt of geleden door een van de Gebruikers, met inbegrip van schade veroorzaakt aan derden als gevolg van of tijdens de registratie op het Deelplatform en/of het gebruik van het Deelplatform;

                d. elke gebeurtenis van overmacht;

e. Gebruikersinhoud die onvolledig, onleesbaar, verloren of anderszins niet ontvangen is;

f. het gebruik van het Deelplatform in strijd met deze Algemene Voorwaarden.

(2) ESA geeft geen garanties in verband met het Deelplatform, inclusief met betrekking tot de mogelijke storing, onbruikbaarheid, onderhoudsprocedures of corrigerende acties die ESA van tijd tot tijd kan ondernemen of voor oorzaken buiten de redelijke controle van ESA.

(3) Gebruikers stemmen ermee in geen enkele actie of rechtszaak tegen ESA aan te spannen, te steunen, te handhaven of te autoriseren op grond van het feit dat het gebruik van Gebruikersinhoud die is ingediend op grond van hun registratie op het Deelplatform, inbreuk maakt op de rechten van de gebruiker of die van de licentiegevers van de gebruiker.

VIII. Persoonlijke gegevens

(1) Door zich te registreren op het Delende Platform, aanvaarden de Gebruikers onherroepelijk (en verkrijgen ze de aanvaarding van alle betrokken personen, met inbegrip van teamleden) de verwerking van hun persoonsgegevens voor de doeleinden zoals bepaald in en zoals voorgesteld in de Privacykennisgeving en het Toestemmingsformulier die beschikbaar zijn op het Delende Platform.

(2) Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het ESA-kader voor de bescherming van persoonsgegevens, beschikbaar op: http://www.esa.int/About_Us/Law_at_ESA/Highlights_of_ESA_rules_and_regulations

De verwerking is aangemeld onder de DPNR: https://esateamsite.sso.esa.int/DCR/PDP/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=PKKMWAM5UKCP335796410-79

IX. Naleving van wetten en voorschriften

(1) Alle Gebruikers moeten alle lokale, regionale, nationale en internationale wetten, bevelen, richtlijnen, verordeningen, verdragen, regels en voorschriften naleven die van toepassing kunnen zijn op Gebruikers in verband met alle aspecten van de registratie op en het gebruik van het Delende Platform. Gebruikers zijn als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste licenties, ontheffingen of vergunningen van de toepasselijke regelgevende instanties of andere toepasselijke derden. ESA is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het verstrekken van enig advies of raad aan Gebruikers, juridisch of anderszins, met betrekking daartoe.

X. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

(1) Behalve voor aangelegenheden of incidenten met betrekking tot persoonsgegevens waarvoor het ESR-kader voor de bescherming van persoonsgegevens geldt en waarvoor de ESA-toezichthoudende autoriteit exclusieve jurisdictie heeft:

a. Onverminderd de toepasselijkheid van het ESA-Verdrag inzake voorrechten van ESA, wordt deze Overeenkomst beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Franse wetgeving.

b. Alle geschillen tussen de Partijen in verband met of voortvloeiend uit het bestaan, de geldigheid, de constructie, de uitvoering en de beëindiging van deze Overeenkomst (of bepalingen daarvan) die de Partijen niet kunnen oplossen binnen 30 dagen na de datum van een schriftelijke kennisgeving van de ene Partij aan de andere Partij om kennis te geven van het bestaande geschil, zullen definitief beslecht worden volgens het Arbitragereglement van de Internationale Kamer van Koophandel door 3 arbiters die benoemd worden in overeenstemming met het genoemde reglement. De kosten van de arbitrage, met inbegrip van de honoraria en kosten van de arbiters, worden gelijkelijk door de partijen gedeeld, tenzij in de uitspraak anders is bepaald. Elke partij draagt haar eigen representatiekosten en kosten in verband met de arbitrage. De arbitrageprocedure wordt gevoerd in de Engelse taal in Parijs (Frankrijk) en de arbitrage-uitspraak is definitief en bindend voor de partijen, hun opvolgers en rechtverkrijgenden, die te goeder trouw aan een dergelijke uitspraak zullen voldoen.

XI. Beperking van ESA-aansprakelijkheid

 (1) Indien de gebruiker schade lijdt ten gevolge van het gebruik van het deelplatform en de gratis diensten die op het deelplatform worden aangeboden (met inbegrip van de toegang tot gratis gebruikersinhoud en de mogelijkheid om eigen inhoud van de gebruiker in te dienen), is ESA enkel aansprakelijk in geval van opzet (met inbegrip van bedrog) en grove nalatigheid van ESA, op voorwaarde dat de vordering door de gebruiker wordt geformuleerd binnen één (1) maand na de datum waarop de eerste schade zich heeft voorgedaan. Verdergaande claims zijn uitgesloten.


[1] Teams kunnen zich aan het begin van elk schooljaar inschrijven voor het Climate Detectives Project op: https://www.esa.int/Education/Climate_detectives