Allmänna villkor för användning av delningsplattformen för Climate Detectives-projektet

Läs noga igenom följande villkor innan du registrerar dig på Climate Detectives-projektets delningsplattform.

De offentliggörs av Europeiska rymdorganisationen, en internationell mellanstatlig organisation som styrs av sin konvention och har sitt säte på 24 rue du Général Bertrand, CS 30798, 75345 Paris Cedex 7, Frankrike ("ESA" eller "organisationen").

Genom att registrera sig som användare av delningsplattformen och genom att skicka in ett projekt via delningsplattformen accepterar användaren (sådant godkännande är ett obligatoriskt villkor för att få tillgång till och använda delningsplattformen):

a. dessa Allmänna Villkor inklusive eventuella framtida ändringar;

b. ESA:s ramverk för skydd av personuppgifter och det integritetsmeddelande och samtyckesformulär som finns tillgängligt på delningsplattformen

När de har accepterats kommer de ovan nämnda allmänna villkoren för delningsplattformen och ESA:s ramverk för skydd av personuppgifter att vara rättsligt bindande för användaren i samband med respektive användning av delningsplattformen.

I. Definitioner

I dessa Villkor för Delningsplattformen har följande ord och uttryck följande betydelse:

"Team" avser minst sex elever upp till en hel klass av skolelever som deltar i Climate Detectives-projektet och en eller två lärare eller mentorer som vägleder eleverna att delta i ESA Climate Detectives-skolprojektet.

"Användare" avser en person som är registrerad som användare på Delningsplattformen.  

"Delningsplattform" eller "webbplats" avser den delningsplattform för skolprojektet Climate Detectives som drivs av ESA. Den tillhandahåller en effektiv, strömlinjeformad ingångspunkt för teamen i Climate Detectives-projektet att dela resultaten av deras teamprojekt och finns tillgänglig på URL https://climatedetectives.esa.int

"Teamprojekt" avser, i samband med delningsplattformen, beskrivningen av ett skolprojekt som utvecklats av ett team för Climate Detectives-projektet och som typiskt sett och som ett minimum innehåller en titel, ett ämne, en sammanfattning, huvudresultat och föreslagna åtgärder.

II. Tillämpningsområde för dessa allmänna villkor för delningsplattformen

(1) I detta dokument anges villkoren för registrering på och användning av delningsplattformen.

III. Syftet med den gemensamma plattformen

(1) Syftet med denna webbplats är att tillhandahålla en plattform för team som deltar i ESA Climate Detectives-projektet, som förvaltas av ESA:s utbildningskontor, för att dela sitt teamprojekt.

IV. Behörighet att bli användare av delningsplattformen

(1) Kumulativa kriterier för stödberättigande. De behörighetskriterier som anges i denna artikel IV är kumulativa.

(2) Allmänna villkor för behörighet. För att vara berättigad att registrera sig som användare av delningsplattformen (som

Är ett obligatoriskt villkor för att dela resultaten av teamets projekt), måste användaren:

  1. vara registrerad som ett lag i Climate Detectives-projektet[1];
  2. vara den vuxna läraren eller mentorn som vägleder ett team;
  3. fylla i det registreringsformulär som finns tillgängligt på Delningsplattformen, med all nödvändig information inklusive en verifierbar e-postadress.

 (3) Uttalande om behörighet. Genom att registrera sig som Användare på Delningsplattformen anses Användarna ha accepterat:

a. för att uppfylla dessa Villkor;

b. Att omfattas av ESA:s ramverk för skydd av personuppgifter.

(4) Uteslutning av användare. Utan att det påverkar ESA:s möjlighet att vägra registrering av en användare av någon anledning, kommer en användare att uteslutas från att använda delningsprojektet för att publicera t om någon av följande händelser inträffar:

a. Användaren underlåter att uppfylla något av dessa Villkor eller något annat villkor

som det hänvisas till i detta dokument,

b. Användaren agerar på ett sätt som är oförenligt med ESA:s rykte och status;

c. Användaren befinner sig i någon av följande situationer:

(i) Användaren har varit föremål för en dom som har laga kraft

lagakraftvunnen dom för bedrägeri, korruption eller deltagande i en kriminell organisation,

penningtvätt eller någon annan olaglig verksamhet;

(ii) Användaren har brutit mot, eller är misstänkt för att ha brutit mot, immateriella rättigheter

Tredje parts rättigheter.

V. Hur man använder delningsplattformen

(1) Registreringsförfarande. Registrering på delningsplattformen är kostnadsfri. Användare ska se till att de kontaktuppgifter och annan information som ESA begär under registreringsförfarandet är korrekta och fullständiga. Användare måste bekräfta att de har godtagit dessa villkor för delningsplattformen och ESA:s ramverk för skydd av personuppgifter för att registrera sig på delningsplattformen.

(2) Användning av Delningsplattformen efter registrering. Efter mottagandet av e-postmeddelandet med bekräftelse på registrering på Delningsplattformen måste Användarna aktivera sitt konto genom att klicka på länken i e-postmeddelandet. Efter aktivering beviljas Användarna åtkomst till Delningsplattformen för användning endast enligt vad som anges häri. Användaren är ansvarig för att hålla åtkomstuppgifterna hemliga. Användaren är också ansvarig för all användning av kontot på delningsplattformen efter registrering och kan hållas ansvarig för all användning som strider mot dessa villkor eller skadar ESA eller tredje part. Användaren måste meddela ESA i händelse av misstänkt eller verklig obehörig användning av, eller åtkomst till, användarens konto i delningsplattformen.

(3) Uppdatering av information. All information som ESA begär under registreringsförfarandet och som användaren lämnar via delningsplattformen måste hållas uppdaterad av användaren.

 (4) Ändring, avstängning eller upphörande av användningen av Delningsplattformen. ESA kan ändra, stänga av eller avbryta användningen av delningsplattformen, av användarens konto eller av någon funktion därav när som helst, utan föregående meddelande, och ska inte ha något ansvar gentemot användaren/användarna för sådan ändring, avstängning eller avbrytande.

VI. Användarinnehåll

(1) Användare kan skicka in alla resultat relaterade till Team-projektet på Delningsplattformen i den utsträckning som tillåts av Delningsplattformens funktioner (häri "Användarinnehåll") och därigenom göra det tillgängligt för tredje part.

(2) Genom att skicka in användarinnehåll ger användarna oåterkalleligen ESA - utan att en formell förklaring behövs i detta avseende - en kostnadsfri, evig, global och överförbar rätt att använda det relevanta innehållet för alla ändamål som rör driften av delningsplattformen och Climate Detectives-projektet, inklusive rätten att:

a) redigera, reproducera, lagra användarinnehållet på sina servrar samt att visa, dela, göra det tillgängligt för allmänheten (t.ex. genom att visa innehållet på delningsplattformen).

(3) ESA förbehåller sig rätten, men frånsäger sig alla skyldigheter eller ansvar, att redigera, ta bort, vägra publicera användarinnehåll eller att granska innehållet, inklusive att kontrollera dess fullständighet, riktighet, kvalitet eller lämplighet för syftet med Climate Detectives-projektet. Användaren förblir ansvarig för sitt användarinnehåll, oavsett den granskning eller bedömning som görs av ESA. I synnerhet får allt användarinnehåll som lämnas av användarna i delningsplattformen inte:

a. innehålla varumärken, logotyper eller handelsnamn som ägs av andra, eller annonsera eller marknadsföra något varumärke eller någon produkt av något slag, utan tillstånd, eller innehålla någon personlig identifiering, såsom registreringsnummer, personnamn, e-postadresser eller gatuadresser;

b. innehålla upphovsrättsskyddat material som ägs av andra (inklusive fotografier, skulpturer, målningar och andra konstverk eller bilder som publiceras på eller i webbplatser, TV, filmer eller andra medier) utan tillstånd;

c. innehålla material som innehåller namn, avbildningar, fotografier eller andra kännetecken som identifierar någon person, levande eller död, utan tillstånd; kommunicera meddelanden eller bilder som inte överensstämmer med de positiva bilder och/eller den goodwill som ESA vill förknippas med;

d. vara våldsam eller nedsättande mot någon etnisk grupp, ras, kön, religion, yrkesgrupp eller åldersgrupp, profan eller pornografisk; vara obscen eller stötande, stödja någon form av hat eller hatgrupp; förtala, förvränga eller innehålla nedsättande kommentarer om ESA, eller dess aktiviteter eller team, eller andra personer, produkter eller företag;

e. innehålla någon väsentligen farlig aktivitet, främja alkohol, olagliga droger, tobak, skjutvapen/vapen (eller användning av något av ovanstående), aktiviteter som kan verka osäkra eller farliga, eller någon särskild politisk agenda eller något särskilt politiskt budskap, och

f. avbildar, och kan inte i sig bryta mot någon lag.

(4) Genom att registrera sig på delningsplattformen och skicka in resultaten av grupprojektet intygar och garanterar användaren ESA, utan att det krävs en formell förklaring i detta avseende, att:

a. den inte gör intrång i immateriella rättigheter eller andra rättigheter som tillhör någon person eller enhet;

b. Användaren är ägare till de immateriella rättigheterna i Användarinnehållet eller, åtminstone, att den Deltagande Användaren erhållit alla nödvändiga rättigheter, licenser, godkännanden, tillstånd och frigöranden för att skicka sådant Användarinnehåll enligt dessa Villkor för Delningsplattformen och för att bevilja rättigheterna till användning och utnyttjande enligt dessa Villkor, särskilt denna artikel VI.

Ovan nämnda rättigheter, licenser, godkännanden, tillstånd och frisläppanden måste ha erhållits av användarna, innan användarinnehållet lämnas in, från någon rättighetsinnehavare, i synnerhet från:

(i) alla personer vars namn, bild eller röst används i sådant användarinnehåll;

(ii) alla fysiska eller juridiska personer som kan ha bidragit eller deltagit på något sätt i skapandet av det inlämnade användarinnehållet; och/eller

(iii) alla fysiska eller juridiska personer som kan äga eller kontrollera alla element som används i användarinnehållet och som inte ägs eller kontrolleras av användaren.

De ovan nämnda rättigheterna, licenserna, godkännandena, tillstånden och frigörelserna måste ha erhållits av användarna utan att de åläggs någon skyldighet.

(5) Användaren ska försvara, gottgöra och hålla ESA skadeslöst från alla anspråk på motsatsen. Dessa skyldigheter och garantier kommer att överleva uppsägningen av användarens åtkomst till och användning av delningsplattformen, under varaktigheten av de rättigheter som beviljas ESA.

VII. Utsläpp

(1) ESA ska inte ha någon skyldighet, ansvar eller ansvar gentemot användare (inklusive deras teammedlemmar) för:

a. alla kostnader, resor och andra utgifter som Användaren ådrar sig i samband med registreringen på Delningsplattformen; de är Användarens ansvar och kommer under inga omständigheter att återbetalas av ESA;

b. alla anspråk som rör de aktiviteter som utförs med hjälp av Delningsplattformen;

c. eventuella skador som orsakats eller lidits av någon av Användarna, inklusive eventuella skador som orsakats tredje part till följd av, eller under, registreringen på Delningsplattformen och/eller användningen av Delningsplattformen;

                d. varje force majeure-händelse;

e. Användarinnehåll som är ofullständigt, oläsligt, förlorat eller på annat sätt inte mottagits;

f. användning av Delningsplattformen i strid med dessa Allmänna villkor.

(2) ESA lämnar inga garantier i samband med Delningsplattformen, inklusive i förhållande till dess potentiella funktionsfel, inoperabilitet, underhållsförfaranden eller korrigerande åtgärder som ESA kan vidta från tid till annan eller för några orsaker som ligger utanför ESA:s rimliga kontroll.

(3) Användare samtycker till att inte inleda, stödja, upprätthålla eller godkänna någon åtgärd eller stämning mot ESA på grund av att någon användning av användarinnehåll som lämnats in enligt deras registrering i delningsplattformen inkräktar på någon av användarens rättigheter eller de som tillhör användarens licensgivare.

VIII. Personuppgifter

(1) Genom att registrera sig på Delningsplattformen accepterar Användarna oåterkalleligen (och erhåller godkännande från alla berörda individer, inklusive teammedlemmar) behandlingen av deras personuppgifter för de ändamål som definieras i och som presenteras i sekretessmeddelandet och samtyckesformuläret som finns tillgängligt på Delningsplattformen.

(2) Personuppgifter behandlas i enlighet med ESA:s ramverk för skydd av personuppgifter, tillgängligt på: http://www.esa.int/About_Us/Law_at_ESA/Highlights_of_ESA_rules_and_regulations

Behandlingen är anmäld enligt DPNR: https://esateamsite.sso.esa.int/DCR/PDP/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=PKKMWAM5UKCP335796410-79

IX. Efterlevnad av lagar och förordningar

(1) Alla Användare måste följa alla lokala, regionala, nationella och internationella lagar, order, direktiv, förordningar, fördrag, regler och föreskrifter som kan gälla för Användare i samband med alla aspekter av registrering till, och användning av, Delningsplattformen. Användare är ensamt ansvariga för att förvärva lämpliga licenser, undantag eller tillstånd från tillämpliga tillsynsorgan eller andra tillämpliga tredje parter. ESA ska inte på något sätt vara ansvarigt för att ge Användarna råd eller vägledning, juridisk eller annan, med avseende på detta.

X. Tillämplig lag och lösning av tvister

(1) Med undantag för personuppgiftsfrågor eller incidenter för vilka ESA:s ramverk för skydd av personuppgifter ska gälla och för vilka ESA:s tillsynsmyndighet ska ha exklusiv behörighet:

a. Utan att det påverkar tillämpningen av ESA-konventionen om ESA:s privilegier ska detta avtal regleras av och tolkas i enlighet med fransk lag.

b. Alla tvister mellan parterna i samband med eller till följd av förekomsten, giltigheten, utformningen, genomförandet och uppsägningen av detta avtal (eller något villkor i det) som parterna inte kan lösa inom 30 dagar från dagen för ett skriftligt meddelande från en part till den andra parten om den befintliga tvisten, skall slutligt avgöras enligt Internationella handelskammarens skiljedomsregler av tre skiljemän som utsetts i enlighet med dessa regler. Kostnaderna för skiljeförfarandet, inklusive skiljemännens arvoden och kostnader, skall delas lika mellan parterna, om inte annat föreskrivs i skiljedomen. Varje part skall bära sina egna ombudsarvoden och kostnader i samband med skiljeförfarandet. Skiljeförfarandet skall genomföras på engelska i Paris (Frankrike) och skiljedomen skall vara slutgiltig och bindande för parterna, deras efterträdare och rättsinnehavare som i god tro skall rätta sig efter beslutet.

XI. Begränsning av ESA:s ansvar

 (1) Om användaren drabbas av en förlust till följd av användningen av delningsplattformen och de kostnadsfria tjänster som tillhandahålls på delningsplattformen (inklusive tillgång till kostnadsfritt användarinnehåll och möjligheten att skicka in användarens eget innehåll), ska ESA vara ansvarigt endast i händelse av uppsåt (inklusive bedrägligt uppsåt) och grov vårdslöshet från ESA:s sida, förutsatt att kravet framställs av användaren inom en (1) månad från det datum då den första förlusten inträffade. Alla anspråk utöver ovanstående skall uteslutas.


[1] Teamen kan registrera sig för Climate Detectives-projektet i början av varje läsår på: https://www.esa.int/Education/Climate_detectives