Planetárne tepelné čerpadlá

Stručný opis V tomto súbore troch aktivít sa študenti dozvedia, aký vplyv má cirkulácia oceánov na podnebie. V úvodnej aktivite vykonajú výpočty na porovnanie relatívneho vplyvu globálneho otepľovania na atmosféru a oceány. Praktická aktivita s použitím ľahko dostupného vybavenia umožňuje študentom zistiť, ako voda s rôznym [...]

Biodiverzita a strata biotopov

Stručný opis V tomto súbore troch aktivít študenti začnú s čítaním úlohy, ktorá ich oboznámi so slovnou zásobou a myšlienkami, ktoré sú kľúčové pri uvažovaní o vzťahu medzi zmenou klímy a ekosystémami. Terénny prieskum miestnej oblasti, ktorý možno vykonať pomocou doma vyrobeného zariadenia, je rozšírený o meranie biodiverzity [...]

Mestské horúce body

Stručný opis V tomto súbore troch aktivít sa študenti dozvedia, ako zastavané prostredie vedie k efektu mestského tepelného ostrova a ako sa dá pozorovanie Zeme využiť na monitorovanie tohto efektu a podporu pokusov o jeho zníženie. V prvej aktivite študenti preskúmajú vizuálne údaje o teplote v meste a použijú ich na [...]

Meranie pulzu planéty - Vyšší sekundárny stupeň

Stručný opis V tomto súbore troch aktivít sa študenti dozvedia, ako sa údaje zbierajú pomocou senzorov a ako dráha satelitu ovplyvňuje podrobnosti, ktoré možno získať. Textová aktivita predstavuje koncept diaľkového prieskumu Zeme a zaoberá sa tým, ako sa dajú porovnať senzory a satelity na rôznych obežných dráhach, aby sa [...]

Meranie pulzu planéty

Stručný opis V tomto súbore troch aktivít sa žiaci naučia, ako sa rôzne druhy elektromagnetického žiarenia používajú na pozorovanie zmien našej planéty. Prvá aktivita obsahuje prehľad oblastí elektromagnetického spektra a načrtáva, ako sa používajú pri pozorovaní Zeme. V druhej aktivite sa žiaci dozvedia o falošných farbách snímok a [...]

Kolobeh uhlíka

Stručný opis V tomto súbore troch aktivít sa študenti dozvedia o kolobehu uhlíka a využijú ho na určenie opatrení na úrovni jednotlivca a komunity na zníženie množstva uhlíka vypúšťaného do atmosféry. Praktická aktivita s použitím materiálov z domácnosti sa zaoberá vplyvom okysľovania oceánov a umožňuje študentom navrhnúť [...]

Otvorenie priechodu - Arktický morský ľad a zmena klímy

Stručný opis V tomto súbore troch aktivít študenti zistia, akú dôležitú úlohu zohráva arktický morský ľad v klimatickom systéme Zeme. Aktivity sú zasadené do kontextu Severozápadného prielivu. Prvou aktivitou je matematické skúmanie rýchlosti topenia morského ľadu, ktoré ilustruje, čo znamená arktické zosilnenie. A [...]

Krajina v ohrození - vyhliadky na život na malých ostrovoch

Stručný opis V tomto súbore štyroch aktivít sa žiaci dozvedia o príčinách a možných dôsledkoch zvyšovania hladiny morí a zároveň si rozvíjajú základné vedecké zručnosti. Aktivity uvádzajú kontext pomocou prípadovej štúdie a žiaci budú rozvíjať zručnosti v oblasti písania inštrukcií. Praktické aktivity zamerané na skúmanie dvoch hlavných faktorov, ktoré prispievajú k zvyšovaniu hladiny morí, poskytujú príležitosť [...]

Kolobeh vody

Stručný opis V tomto súbore šiestich aktivít sa žiaci dozvedia o kolobehu vody a najmä o tom, ako voda v pôde prispieva k tomuto kolobehu a ako reaguje na jeho zmeny. Súbor praktických aktivít umožní žiakom bližšie sa pozrieť na procesy vyparovania a kondenzácie z voľnej vody a [...]

Je ozón dobrý alebo zlý? -Objavenie ozónovej diery v Antarktíde

Stručný opis V tomto súbore troch aktivít sa žiaci dozvedia o ozóne a jeho vplyve - dobrom aj zlom - na život na Zemi. Prvá aktivita poskytuje prehľad týchto vplyvov, opisuje spôsob merania ozónu a predstavuje príbeh ozónovej diery v Antarktíde. Ďalej je tu praktická aktivita [...]