Έργα των Climate Detectives 2018-2019

Θέμα έργου: Γεωργία

Τίτλος του έργου: L'impact de la consommation de viande sur le climat / Ο αντίκτυπος της κατανάλωσης κρέατος στην κλιματική αλλαγή

Ομάδα: Οι ευέλικτοι

2018-2019   Λύκειο Martin V   Louvain-la-Neuve   Βέλγιο   26 Ηλικία του μαθητή: 14-15


Περίληψη του έργου

Η ομάδα μας "les flexitariens" διερεύνησε τον αντίκτυπο της κατανάλωσης τροφίμων στο κλίμα. Nous sommes entrés dans le projet, portés par la vague de manifestations pour le climat qui ont eu lieu un peu partout en Belgique et qui réunissaient jusqu'à 35 000 jeunes. Ξεκινήσαμε το πρόγραμμά μας με μια γενική συλλογή πληροφοριών για το θέμα: το ντοκιμαντέρ "cowspiracy" αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης του σχεδίου μας. Nous avons alors réalisé que notre consommation de viande avait un impact réel sur l'environnement et sur le climat. En effet, la consommation de viande est dans le top 3 des habitudes individuelles les plus polluantes et productrices de gaz à effet de serre. Nous avons décidé de récolter des données sur le terrain, sous forme d'une enquête que nous avons soumis aux habitants de notre ville. Nous avons recueilli leurs habitudes de consommation de viande afin d'étudier deux points : 1) Y-a-t-il des différences de consommation selon l'âge ? 2) Sommes-nous-nous de gros consommateurs de viande à Louvain-la-Neuve ? --- Η ομάδα μας "Les Flexitariens" διερεύνησε τον αντίκτυπο της κατανάλωσης κρέατος στην κλιματική αλλαγή. Ξεκινήσαμε το πρόγραμμά μας με μια συλλογή γενικών πληροφοριών για το θέμα: το ντοκιμαντέρ "cowspiracy" αποτέλεσε την αφετηρία της προσέγγισής μας. Στη συνέχεια συνειδητοποιήσαμε ότι η κατανάλωση κρέατος είχε πραγματικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και το κλίμα. Πράγματι, η κατανάλωση κρέατος βρίσκεται στην πρώτη τριάδα των πιο ρυπογόνων ατομικών συνηθειών (που παράγουν αέρια του θερμοκηπίου). Αποφασίσαμε να συλλέξουμε δεδομένα με τη μορφή μιας έρευνας που υποβάλαμε στους κατοίκους της πόλης μας. Συλλέξαμε τις συνήθειές τους στην κατανάλωση κρέατος για να μελετήσουμε δύο σημεία: 1) Υπάρχουν διαφορές στην κατανάλωση ανάλογα με την ηλικία ; 2)Τρώμε πολύ κρέας στη Louvain-la-Neuve;

Κύρια αποτελέσματα

Λάβαμε τις απαντήσεις από περίπου 200 κατοίκους της πόλης. Nous pensions que les jeunes (moins de 30 ans) seraient davantage sensibilisés à la problematique du climat, mais il s'est avéré que ceux-ci consomment tout autant, voire plus de viande que les plus de 30 ans. Les personnes consommant moins de viande le font parfois pour des raisons environnementales mais aussi pour d'autres raisons, comme le pouvoir d'achat. --- Συλλέξαμε απαντήσεις από σχεδόν 200 κατοίκους της πόλης. Πιστεύαμε ότι οι νέοι (κάτω των 30 ετών) θα ήταν περισσότερο ευαισθητοποιημένοι σχετικά με το κλιματικό πρόβλημα, αλλά αποδείχθηκε ότι καταναλώνουν εξίσου ή και περισσότερο κρέας από τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Οι άνθρωποι που καταναλώνουν λιγότερο κρέας το κάνουν μερικές φορές για περιβαλλοντικούς λόγους αλλά και για άλλους λόγους, όπως τα οικονομικά μέσα του νοικοκυριού.

Ενέργειες για τη μείωση του προβλήματος

Nous avons sensibilisé nos proches à la thématique et mis en place des actions à l'échelle familiale (Mise en place du mois sans viande pour certains, discussions animées autour de la consommation de viande en famille pour d'autres, etc.) Nous voulions lancer un défi "No-Beef" au sein de l'école. Des incitants auraient été proposés afin de faciliter cette action aider (proposition de plats végétariens,...). Nous voulions également proposer aux vendeurs de sandwichs de la ville de Louvain-la-Neuve de nouvelles recettes de sandwichs végétariens et sensibiliser les autres élèves du lycée à la problematique (affiches, projection,...). Nous avons malheureement manqué de temps et n'avons pas pu pu finaliser notre projet cette année. --- Ευαισθητοποιήσαμε τους συγγενείς μας για το θέμα και δημιουργήσαμε δράσεις σε οικογενειακό επίπεδο (καθιέρωση του "μήνα χωρίς κρέας" για κάποιους, ζωηρές συζητήσεις για την κατανάλωση κρέατος για άλλες οικογένειες, κ.λπ.) Θέλαμε να ξεκινήσουμε μια πρόκληση "Χωρίς κρέας" μέσα στο σχολείο. Προτάθηκαν κίνητρα για τη διευκόλυνση αυτής της δράσης (πρόταση χορτοφαγικών πιάτων, ...). Θέλαμε επίσης να προσφέρουμε στους πωλητές σάντουιτς στην πόλη Louvain-la-Neuve νέες συνταγές για χορτοφαγικά σάντουιτς και να ευαισθητοποιήσουμε τους άλλους μαθητές του σχολείου σχετικά με το πρόβλημα (αφίσες, μικρά βίντεο, κ.λπ.). Δυστυχώς δεν είχαμε αρκετό χρόνο και δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε το σχέδιό μας φέτος.


Τα έργα δημιουργούνται από τις ομάδες και αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη των κοινών δεδομένων.
← Όλα τα έργα