Ilmastodetektivien projektit 2018-2019

Hankkeen aihe: Maatalous

Hankkeen nimi: L'impact de la consommation de viande sur le climat / Lihankulutuksen vaikutus ilmastonmuutokseen

Joukkue: Les flexitariens

2018-2019   Lycée Martin V   Louvain-la-Neuve   Belgia   26 Oppilaan ikä: 14-15


Yhteenveto hankkeesta

Joustoryhmä "les flexitariens" on tutkinut ruokakulutuksen vaikutusta ilmastoon. Me olemme mukana hankkeessa, jonka taustalla on Belgiassa eri puolilla maata järjestetyt ilmastoilmiöt, joihin osallistui noin 35 000 nuorta. Aloitimme projektimme keräämällä yleistä tietoa aiheesta: "cowspiracy"-dokumentti oli lähtökohtamme. Olemme myös selvittäneet, että elävien eläinten kulutuksellamme on suuri vaikutus ympäristöön ja ilmastoon. Elintarvikkeiden kulutus kuuluu 3 suurimpaan ympäristöä eniten saastuttavaan yksilölliseen asentoon ja seerumia aiheuttavaan kaasuntuotantoon. Nous avons décidé de récolter des données sur le terrain, sous forme d'une enquête que nous avons soumis aux habitants de notre ville. Nous avons recueilli leurs habitudes de consommation de viande a'étudier deux points : 1) Y-a-t-il des différences de consommation selon l'âge ? 2) Sommes-nous de gros consommateurs de viande à Louvain-la-Neuve ? --- Ryhmämme "Les Flexitariens" tutki lihan kulutuksen vaikutusta ilmastonmuutokseen. Aloitimme projektimme keräämällä yleistä tietoa aiheesta: dokumentti "cowspiracy" oli lähtökohtamme. Sitten tajusimme, että lihankulutuksellamme on todellinen vaikutus ympäristöön ja ilmastoon. Lihankulutus on todellakin kolmen eniten saastuttavan yksilöllisen tavan (kasvihuonekaasuja tuottavan) joukossa. Päätimme kerätä tietoja kyselytutkimuksella, jonka lähetimme kaupunkimme asukkaille. Keräsimme heidän lihankulutustottumuksiaan tutkiaksemme kahta asiaa: 1) Onko kulutuksessa eroja iän mukaan ? 2) Syömmekö Louvain-la-Neuvessa paljon lihaa?

Tärkeimmät tulokset

Nous avons récolté les réponses de près de 200 habitants de la ville. Nous pensions que les jeunes (alle 30 ans) seraient davantage sensibilisés à la problématique du climat, but il s'est avéré que ceux-ci consomment tout autant, voire plus de viande que les plus de 30 ans. Vähän ruokaa kuluttavat henkilöt käyttävät sitä usein ympäristöön liittyvistä syistä, mutta myös muista syistä, kuten ostovoiman vuoksi. --- Keräsimme vastauksia lähes 200 kaupungin asukkaalta. Luulimme, että nuoret (alle 30-vuotiaat) olisivat tietoisempia ilmasto-ongelmasta, mutta kävi ilmi, että he kuluttavat lihaa yhtä paljon tai jopa enemmän kuin vanhemmat ihmiset. Ihmiset, jotka kuluttavat vähemmän lihaa, tekevät sen joskus ympäristösyistä, mutta myös muista syistä, kuten kotitalouden taloudellisista syistä.

Toimet ongelman vähentämiseksi

Olemme herkistäneet läheisemme tälle teemalle ja toteuttaneet perhekohtaisia toimia (ruokattoman kuukauden käyttöönotto tietyille, elämykselliset keskustelut ruokakulutuksesta perheessä muille jne.) Haluamme ottaa käyttöön "No-Beef"-ohjelman koulun sisällä. Des incitants auraient été proposés afin de faciliter cette action aider (proposition de plats végétariens,...). Nous voulions également proposer aux vendeurs de sandwichs de la ville de Louvain-la-Neuve de nouvelles recettes de sandwichs végétariens et sensibiliser les autres élèves du lycée à la problématique (affiches, projection,...). Nous avons malheureement manqué de temps et n'avons pas pu pu finaliser notre projet cette année. --- Lisäsimme sukulaistemme tietoisuutta teemasta ja järjestimme toimia perhetasolla (joidenkin perheiden "lihattoman kuukauden" järjestäminen, vilkkaat keskustelut lihankulutuksesta toisissa perheissä jne.) Halusimme käynnistää "No-Beef"-haasteen koulussa. Tämän toiminnan helpottamiseksi on ehdotettu kannustimia (kasvisruokien ehdottaminen, ...). Halusimme myös tarjota Louvain-la-Neuven kaupungin voileipämyyjille uusia reseptejä kasvisvoileipiä varten ja lisätä muiden koulun oppilaiden tietoisuutta ongelmasta (julisteet, lyhyet videot jne.). Valitettavasti aika loppui kesken, emmekä saaneet hankettamme valmiiksi tänä vuonna.


Tiimit luovat projektit, ja ne ottavat täyden vastuun jaetuista tiedoista.
← Kaikki hankkeet