Klimatdetektivernas projekt 2018-2019

Projektämne: Jordbruk

Projektets titel: L'impact de la consommation de viande sur le climat / Köttkonsumtionens inverkan på klimatförändringarna

Team: Flexitariens

2018-2019   Lycée Martin V   Louvain-la-Neuve   Belgien   26 Studentens ålder: 14-15


Sammanfattning av projektet

Notre équipe "les flexitariens" a enquêté sur l'impact de la consommation de viande sur le climat. Nous sommes entrés dans le projet, portés par la vague de manifestations pour le climat qui ont eu lieu un peu partout en Belgique et qui réunissaient jusqu'à 35 000 jeunes. Vi har börjat vårt projekt med att samla in allmän information om ämnet: dokumentären "cowspiracy" har varit utgångspunkten för vårt arbete. Vi har redan konstaterat att vår köttkonsumtion hade en mycket stor inverkan på miljön och klimatet. Vi har också konstaterat att köttkonsumtionen ligger i topp 3 bland de mest förorenande och växthusgasdrivande individuella vanorna. Nous avons décidé de récolter des données sur le terrain, sous forme d'une enquête que nous avons soumis aux habitants de notre ville. Nous avons recueilli leurs habitudes de consommation de viande afin d'étudier deux points : 1) Y-a-t-il des différences de consommation selon l'âge ? 2) Är vi de största köttkonsumenterna i Louvain-la-Neuve? --- Vårt team "Les Flexitariens" undersökte köttkonsumtionens inverkan på klimatförändringarna. Vi började vårt projekt med att samla in allmän information om ämnet: dokumentären "cowspiracy" var startpunkten för vårt tillvägagångssätt. Vi insåg sedan att vår köttkonsumtion hade en verklig inverkan på miljön och klimatet. Faktum är att köttkonsumtion tillhör topp 3 av de mest förorenande individuella vanorna (producerar växthusgaser). Vi bestämde oss för att samla in data i form av en enkät som vi skickade till invånarna i vår stad. Vi samlade in deras köttkonsumtionsvanor för att studera två punkter: 1) Finns det skillnader i konsumtion beroende på ålder? 2) Äter vi mycket kött i Louvain-la-Neuve?

Huvudresultat

Vi har samlat in svaren från nära 200 invånare i staden. Vi tror att de unga (mindre än 30 år) skulle vara mer känsliga för klimatproblematiken, men det har visat sig att de konsumerar lika mycket, eller mer kött än de som är äldre än 30 år. De personer som konsumerar mindre kött gör det ibland av miljöskäl men också av andra skäl, som möjligheten att köpa. --- Vi samlade in svar från nästan 200 invånare i staden. Vi trodde att unga människor (under 30 år) skulle vara mer medvetna om klimatproblemet, men det visade sig att de konsumerar lika mycket eller till och med mer kött än äldre människor. Människor som konsumerar mindre kött gör det ibland av miljöskäl men också av andra skäl, till exempel hushållets ekonomiska resurser.

Åtgärder för att minska problemet

Nous avons sensibilisé nos proches à la thématique et mis en place des actions à l'échelle familiale (Mise en place du mois sans viande pour certains, discussions animées autour de la consommation de viande en famille pour d'autres, etc.) Nous voulions lancer un défi "No-Beef" au sein de l'école. Det skulle ha lagts fram förslag för att underlätta denna åtgärd (förslag på vegetabiliska rätter, ...). Nous voulons également proposer aux vendeurs de sandwichs de la ville de Louvain-la-Neuve de nouvelles recettes de sandwichs végétariens et sensibiliser les autres élèves du lycée à la problématique (affiches, projection,...). Vi har tyvärr saknat tid och har inte kunnat slutföra vårt projekt detta år. --- Vi ökade medvetenheten hos våra släktingar om temat och satte in åtgärder på familjenivå (inrätta "månaden utan kött" för vissa, livliga diskussioner om köttkonsumtion för andra familjer, etc.) Vi ville starta en "No-Beef"-utmaning inom skolan. Incitament har föreslagits för att underlätta denna åtgärd (förslag på vegetariska rätter, ...). Vi ville också erbjuda smörgåsförsäljare i staden Louvain-la-Neuve nya recept på vegetariska smörgåsar och öka medvetenheten hos andra elever på skolan om problemet (affischer, korta videor, etc.). Tyvärr fick vi ont om tid och kunde inte slutföra vårt projekt i år.


Projekten skapas av teamen och de tar det fulla ansvaret för den delade datan.
← Alla projekt