Projekty Climate Detectives 2018-2019

Téma projektu: Zemědělství

Název projektu: L'impact de la consommation de viande sur le climat / Vliv spotřeby masa na změnu klimatu

Tým: Les flexitariens

2018-2019   Lycée Martin V   Louvain-la-Neuve   Belgie   26 Věk studenta: 14-15


Shrnutí projektu

Notre équipe "les flexitariens" a enquêté sur l'impact de la consommation de viande sur le climat. Nous sommes entrés dans le projet, portés par la vague de manifestations pour le climat qui ont eu lieu un peu partout en Belgique et qui réunissaient jusqu'à 35 000 jeunes. Nous avons commencé notre projet par une récolte d'information générale sur le sujet : le documentaire "cowspiracy" a été le point de départ de notre démarche. Nous avons alors réalisé que notre consommation de viande avait un impact réel sur l'environnement et sur le climat. En effet, la consommation de viande est dans le top 3 des habitudes individuelles les plus polluantes et productrices de gaz à effet de serre. Nous avons décidé de récolter des données sur le terrain, sous forme d'une enquête que nous avons soumis aux habitants de notre ville. Nous avons recueilli leurs habitudes de consommation de viande afin d'étudier deux points : 1) Y-a-t-il des différences de consommation selon l'âge ? 2) Sommes-nous de gros consommateurs de viande à Louvain-la-Neuve ? --- Náš tým "Les Flexitariens" zkoumal dopad spotřeby masa na změnu klimatu. Náš projekt jsme zahájili shromážděním obecných informací na toto téma: výchozím bodem našeho přístupu byl dokumentární film "cowspiracy". Poté jsme si uvědomili, že naše spotřeba masa má skutečný dopad na životní prostředí a klima. Konzumace masa je totiž v první trojce nejvíce znečišťujících individuálních návyků (produkujících skleníkové plyny). Rozhodli jsme se shromáždit údaje formou průzkumu, který jsme předložili obyvatelům našeho města. Zjišťovali jsme jejich návyky při konzumaci masa, abychom mohli prozkoumat dva body: 1) Existují rozdíly ve spotřebě v závislosti na věku ? 2) Jíme v Louvain-la-Neuve hodně masa?

Hlavní výsledky

Nous avons récolté les réponses de près de 200 habitants de la ville. Nous pensions que les jeunes (moins de 30 ans) seraient davantage sensibilisés à la problematique du climat mais il s'est avéré que ceux-ci consomment tout autant, voire plus de viande que les plus de 30 ans. Les personnes consommant moins de viande le font parfois pour des raisons environnementales mais aussi pour d'autres raisons, comme le pouvoir d'achat. --- Shromáždili jsme odpovědi od téměř 200 obyvatel města. Domnívali jsme se, že mladí lidé (do 30 let) budou mít větší povědomí o problému klimatu, ale ukázalo se, že konzumují stejně nebo dokonce více masa než starší lidé. Lidé, kteří konzumují méně masa, tak někdy činí z ekologických důvodů, ale také z jiných důvodů, například kvůli finančním možnostem domácnosti.

Opatření na zmírnění problému

Nous avons sensibilisé nos proches à la thématique et mis en place des actions à l'échelle familiale (Mise en place du mois sans viande pour certains, discussions animées autour de la consommation de viande en famille pour d'autres, etc.) Nous voulions lancer un défi "No-Beef" au sein de l'école. Des incitants auraient été proposés afin de faciliter cette action aider (proposition de plats végétariens,...). Nous voulions également proposer aux vendeurs de sandwichs de la ville de Louvain-la-Neuve de nouvelles recettes de sandwichs végétariens et sensibiliser les autres élèves du lycée à la problematique (affiches, projection,...). Nous avons malheureusement manqué de temps et n'avons pas pu finaliser notre projet cette année. --- Zvýšili jsme povědomí našich příbuzných o tématu a připravili akce na úrovni rodiny (pro některé jsme stanovili "měsíc bez masa", pro jiné rodiny jsme živě diskutovali o konzumaci masa atd.) Chtěli jsme v rámci školy vyhlásit výzvu "Bez hovězího". Byly navrženy pobídky, které by tuto akci usnadnily (navrhování vegetariánských jídel, ...). Chtěli jsme také nabídnout prodejcům sendvičů ve městě Louvain-la-Neuve nové recepty na vegetariánské sendviče a zvýšit povědomí ostatních studentů školy o tomto problému (plakáty, krátká videa atd.). Bohužel jsme vyčerpali čas a nemohli jsme náš projekt letos dokončit.


Projekty vytvářejí týmy a přebírají plnou odpovědnost za sdílená data.
← Všechny projekty