Klimaatdetectives Projecten 2018-2019

Onderwerp van het project: Landbouw

Projecttitel: L'impact de la consommation de viande sur le climat / De invloed van vleesconsumptie op klimaatverandering

Team: Flexitariërs

2018-2019   Martin V   Louvain-la-Neuve   België   26 Leeftijd student: 14-15


Samenvatting van het project

Notre équipe "les flexitariens" a enquêté sur l'impact de la consommation de viande sur le climat. Wij zijn begonnen aan dit project, dat werd gedragen door de vele manifestaties voor het klimaat die overal in België plaatsvonden en die ongeveer 35 000 jongeren bijeenbrachten. We zijn ons project begonnen met een algemene verzameling van informatie over dit onderwerp: de documentaire "cowspiracy" is het uitgangspunt van onze demarche. Nous avons alors réalisé que notre consommation de viande avait un impact réel sur l'environnement et sur le climat. En effet, la consommation de viande est dans le top 3 des habitudes individuelles les plus polluantes et productrices de gaz à effet de serre. Nous avons décidé de récolter des données sur le terrain, sous forme d'une enquête que nous avons soumis aux habitants de notre ville. We hebben hun gewoonten op het gebied van consumptie van voedsel verzameld om twee punten te bestuderen: 1) Zijn er verschillen in consumptie naar leeftijd? 2) Zijn wij grote verbruikers van groenten in Louvain-la-Neuve? --- Ons team "Les Flexitariens" onderzocht de invloed van vleesconsumptie op klimaatverandering. We begonnen ons project met het verzamelen van algemene informatie over het onderwerp: de documentaire "cowspiracy" was het uitgangspunt van onze aanpak. We realiseerden ons toen dat onze vleesconsumptie een echte impact had op het milieu en het klimaat. Vleesconsumptie staat namelijk in de top 3 van de meest vervuilende individuele gewoonten (die broeikasgassen produceren). We besloten om gegevens te verzamelen in de vorm van een enquête die we aan de inwoners van onze stad voorlegden. We verzamelden hun vleesconsumptiegewoonten om twee punten te bestuderen: 1) Zijn er verschillen in consumptie naargelang de leeftijd? 2) Eten we veel vlees in Louvain-la-Neuve?

Belangrijkste resultaten

We hebben de antwoorden van ongeveer 200 inwoners van de stad verzameld. Nous pensions que les jeunes (moins de 30 ans) seraient davantage sensibilisés à la problématique du climat mais il s'est avéré que ceux-ci consomment tout autant, voire plus de viande que les plus de 30 ans. Les personnes consommant moins de viande le font parfois pour des raisons environnementales mais aussi pour d'autres raisons, comme le pouvoir d'achat. --- We verzamelden antwoorden van bijna 200 inwoners van de stad. We dachten dat jongeren (onder de 30) zich meer bewust zouden zijn van het klimaatprobleem, maar het bleek dat zij net zoveel of zelfs meer vlees consumeren dan ouderen. Mensen die minder vlees eten doen dat soms om milieuredenen, maar ook om andere redenen, zoals de financiële middelen van het huishouden.

Acties om het probleem te verminderen

Nous avons sensibilisé nos proches à la thématique et mis en place des actions à l'échelle familiale (Mise en place du mois sans viande pour certains, discussions animées autour de la consommation de viande en famille pour d'autres, etc.) Nous voulions lancer un défi "No-Beef" au sein de l'école. Des incitants auraient été proposés afin de faciliter cette action aider (proposition de plats végétariens,...). We wilden ook de verkopers van sandwiches in de stad Louvain-la-Neuve nieuwe recepten van vegetarische sandwiches voorstellen en de andere leerlingen van het lyceum op de hoogte brengen van het probleem (affiches, projectie,...). We hebben helaas te weinig tijd gehad en hebben ons project dit jaar nog niet kunnen afronden. --- We hebben onze familieleden bewust gemaakt van het thema en hebben acties op gezinsniveau opgezet (het opzetten van "de maand zonder vlees" voor sommigen, levendige discussies over vleesconsumptie voor andere gezinnen, enz. Er zijn stimulansen voorgesteld om deze actie te vergemakkelijken (vegetarische gerechten voorstellen, ...). We wilden ook broodjesverkopers in de stad Louvain-la-Neuve nieuwe recepten voor vegetarische broodjes aanbieden en andere leerlingen op school bewust maken van het probleem (posters, korte video's, enz.). Helaas kwamen we tijd te kort en konden we ons project dit jaar niet afronden.


Projecten worden gemaakt door de teams en zij nemen de volledige verantwoordelijkheid voor de gedeelde gegevens.
← Alle projecten