Klimadetektivenes prosjekter 2022-2023


Tema for prosjektet: Global oppvarming

Prosjektets tittel: Santoña-myrområder og trekkfugler

Team: Santoñeando

Sagrado Corazón de Jesus de Santoña   Santoña   Spania   10 Studentens alder: 14-15 år gammel

Forskningsspørsmål

Hvordan påvirker temperaturøkningen fugletrekket?
Como esta afectando el aumento de la temperatura a la migraciónn de las Aves.

Sammendrag av prosjektet
Klimaendringer og fugletrekk.

Santoña har myrer rundt byen. Vi har undersøkt hvilke variasjoner det har vært i fugletrekket.
Gruppen er en PMAR-gruppe med lærevansker. Vi har benyttet anledningen til å la dem reise sammen med teamet fra tolkesenteret og undersøke hvilke fugler som ikke lenger stopper i Santoña, hvilke som har endret sine rutiner og hvilke som har blitt værende her. Vi har også satt opp en værstasjon i samarbeid med AEMET for å måle daglig maksimums- og minimumstemperatur og luftfuktighet og for å innhente egne data. Vi har malt lekeplassen med myrens fugler, og hele skolen har samarbeidet. Fysiklærerne har kommet for å holde foredrag for alle klassene om klimaendringer, hvordan de studeres og hvordan de kan bekjempes.
Det er iverksatt tiltak for å begrense klimaendringene i klasserommet, i grupper og med familiene.
Gruppen har deltatt aktivt i aktiviteten.
Vi har laget et arbeid i genialt med alle trinnene. Vedlagt er lenken https://view.genial.ly/63d94362e8c0ea0011fb6d91/learning-experience-didactic-unit-modulo-didactico-genial

Santoña cuenta con unas marismas que rodean el pueblo. Hemos investigado que variaciones ha habido en la migración de las aves.
El grupo, es un grupo de PMAR, con problemas de aprendizaje. Hemos aprovechado esta oportunidad para que se desplacen con el equipo del centro de interpretación e investigen que aves ya no paran en Santoña, cuales han cambiado su rutina y cuales se han quedado a vivir aqui. Además hemos montado en colaboración con la AEMET una estación metereologica para dia a día medir temperatura max y minima y humedad y sacar nuestros propios datos. Hemos pintado el patio con las aves de la marisma y ha colaborado todo el colegio. Desde la facultad de física, han venido a darnos unas charlas a todos los cursos sobre el cambioo climatico, como se estudia y como combatirlo.
Se han instaurado medidas de control del cambio climatico en las aulas, de grupo y con las familias.
El grupo ha participado activamente en la actividad.
Hemos hecho un trabajo en genially con todos los pasos. Vedlagt er enlace https://view.genial.ly/63d94362e8c0ea0011fb6d91/learning-experience-didactic-unit-modulo-didactico-genial

Hovedresultater og konklusjoner
Klimogram med konklusjoner.

Resultater: Med den meteorologiske stasjonen vår har vi kunnet sammenligne temperaturer og nedbør i Santoña i månedene januar, februar og mars 2023 og 2022 ved hjelp av grafer og klimagrammer. Vi har funnet en generell økning i temperaturen og en nedgang i nedbøren.
Når det gjelder variasjonen i fuglenes trekkdatoer, finnes det ingen vitenskapelige bevis for at endringen i trekkvanene skyldes klimaendringer, men det kan antas at det kan være en av de grunnleggende årsakene. Fuglene utsetter trekket fordi det tar lengre tid før temperaturen synker i de nordlige landene, det snør mindre og de kan finne mat der de vanligvis oppholder seg. Problemet fuglene kan støte på hvis temperaturen fortsetter å stige, er at det blir vanskeligere å finne våtmarker der de kan finne mat, og at de blir mer forurenset.

Resultados: Con nuestra estación metereologica hemos podido hacer comparaciones a través de gráficos y climogramas de las temperaturas y precipitaciones de Santoña en los meses de enero, febrero y marzo del 2023 y 2022. Hemos encontrado un aumento generalizado de la temperatura y disminucion de las precipitaciones.
Respecto a la variación de las fechas de migración de aves, no hay una evidencia cientifica que demuestre que el cambio en los hábitos migratorios sea debido al cambio climatico, pero si que cabe suponer que puede ser una de las razones fundamentales. Las aves retrasan su migración ya que en los paises del norte, la temperatura tarda mas en dismiinuir, nieva menos por lo que son capaces de encontrar comida en su lugar habitual de residencia. El problema con que se pueden encontrar las aves si siguen aumentando las temperaturas, es la dificultad para encontrar humedales en los que alimentarse y estarán mas contaminados.

Hva er neste skritt? Tiltak for å gjøre en forskjell og bidra til å redusere problemet
Opprydding i myrene

Innsamling av ECOBASURA i Santoña-myrene. For å forhindre forurensning av myrene vil det bli arrangert økter der skoleelevene samler inn søppel fra myrområdet.
Bevisstgjøring om problemet: Alle elevene deltok i skolemaleriet der fuglene ble malt, og de ble forklart mangfoldet og viktigheten av å bevare disse økosystemene for byen.
Samarbeid med familiene; familiene skal delta i avfallsinnsamlingsaktiviteter sammen med elevene.
Resirkulering av penner og mobiltelefoner .... for å redusere karbonavtrykket.

Recogida de ECOBASURA en las marismas de Santoña. Para prevenir la contaminación de las mismas se organizarán sesiones en las que los alumnos del colegio recogeran la basura de la zona de las marismas.
Conocimiento del problema; todos los alumnos han participado en el mural del colegio en el que se han pintado las aves y se les ha explicado la variedad y la importancia que tiene para la villa mantener esos ecosistemas.
Trabajo en las familias; las familias participaran en actividades de recogida de residuos con los alumnos.
Reciclado de boligrafos, móviles .... para disminuir la huella de carbono.

Annet innhold:

Prosjektlenke:

https://view.genial.ly/63d94362e8c0ea0011fb6d91/learning-experience-didactic-unit-modulo-didactico-genial

Prosjektplakat:

Last ned prosjektplakat PDF

Dette prosjektet ble automatisk oversatt til engelsk.
Prosjektene opprettes av teamene, og de tar det fulle ansvaret for de delte dataene.
← Alle prosjekter