Klimatdetektiver Projekt 2022-2023


Projektämne: Global uppvärmning

Projektets titel: Santoña träskmarker och flyttfåglar

Team: Santoñeando

Sagrado Corazón de Jesus de Santoña   Santoña   Spanien   10 Studentens ålder: 14-15 år gamla

Forskningsfråga

Hur påverkar temperaturökningen fåglarnas migration?
Hur påverkar temperaturökningen migrationen av fåglar?

Sammanfattning av projektet
Klimatförändringar och fågelmigration.

Santoña har träskmarker som omger staden. Vi har undersökt vilka variationer det har funnits i fåglarnas flyttning.
Gruppen är en PMAR-grupp, med inlärningssvårigheter. Vi har tagit tillfället i akt och låtit dem resa med teamet från tolkningscentret och undersöka vilka fåglar som inte längre stannar till i Santoña, vilka som har ändrat sina rutiner och vilka som har stannat kvar här för att leva. Vi har också satt upp en väderstation i samarbete med AEMET för att mäta den högsta och lägsta temperaturen och luftfuktigheten dagligen och för att få våra egna data. Vi har målat lekplatsen med träskets fåglar och hela skolan har samarbetat. Fysiklärarna har kommit för att hålla föredrag för alla klasser om klimatförändringar, hur de studeras och hur de kan bekämpas.
Åtgärder för att kontrollera klimatförändringarna har införts i klassrummet, i grupper och med familjer.
Gruppen har aktivt deltagit i verksamheten.
Vi har gjort ett arbete i genially med alla steg. Bifogat finns länken https://view.genial.ly/63d94362e8c0ea0011fb6d91/learning-experience-didactic-unit-modulo-didactico-genial

Santoña cuenta con unas marismas que rodean el pueblo. Vi har undersökt vilka variationer som har förekommit i fåglarnas migration.
El grupo, es un grupo de PMAR, con problemas de aprendizaje. Hemos aprovechado esta oportunidad para que se desplacen con el equipo del centro de interpretación e investigeren que aves ya no paran en Santoña, cuales han cambiado su rutina y cuales se han quedado a vivir aqui. Además hemos montado en colaboración con la AEMET una estación metereologica para dia a día medir temperatura max y minima y humedad y sacar nuestros propios datos. Hemos pintado el patio con las aves de la marisma y ha colaborado todo el colegio. Desde la facultad de física, han venido a darnos unas charlas a todos los cursos sobre el cambioo climatico, como se estudia y como combatirlo.
Se han instaurado medidas de control del cambio climatico en las aulas, de grupo y con las familias.
El grupo ha participado activamente en la actividad.
Hemos hecho un trabajo en genially con todos los pasos. Lägg till länken https://view.genial.ly/63d94362e8c0ea0011fb6d91/learning-experience-didactic-unit-modulo-didactico-genial

Huvudsakliga resultat och slutsatser
Klimatogram med slutsatser.

Resultat: Med vår meteorologiska station har vi kunnat göra jämförelser genom grafer och klimatogram av temperaturer och nederbörd i Santoña under månaderna januari, februari och mars 2023 och 2022. Vi har funnit en generell ökning av temperaturen och en minskning av nederbörden.
När det gäller variationen i fåglarnas flyttdatum finns det inga vetenskapliga bevis för att de förändrade flyttvanorna beror på klimatförändringarna, men man kan anta att det kan vara en av de grundläggande orsakerna. Fåglar fördröjer sin flyttning eftersom det i nordliga länder tar längre tid för temperaturen att sjunka, det snöar mindre och de kan hitta mat på sin vanliga boplats. Det problem som fåglarna kan stöta på om temperaturen fortsätter att stiga är att det blir svårare att hitta våtmarker där de kan hitta föda och att de blir mer förorenade.

Resultat: Con nuestra estación metereologica hemos podido hacer comparaciones a través de gráficos y climogramas de las temperaturas y precipitaciones de Santoña en los meses de enero, febrero y marzo del 2023 y 2022. Hemos encontrado un aumento generalizado de la temperatura y disminucion de las precipitaciones.
Respecto a la variación de las fechas de migración de aves, no hay una evidencia cientifica que demuestre que el cambio en los hábitos migratorios sea debido al cambio climatico, pero si que cabe suponer que puede ser una de las razones fundamentales. Las aves retrasan su migración ya que en los paises del norte, la temperatura tarda mas en dismiinuir, nieva menos por lo que son capaces de encontrar comida en su lugar habitual de residencia. El problema con que se pueden encontrar las aves si siguen aumentando las temperaturas, es la dificultad para encontrar humedales en los que alimentarse y estarán mas contaminados.

Vad händer nu? Åtgärder för att göra skillnad och bidra till att minska problemet
Uppstädning av träskmarkerna

ECOBASURA-insamling i Santoñas träskmarker. För att förhindra förorening av träskmarkerna kommer skoleleverna att samla in skräp från träskområdet.
Medvetenhet om problemet; alla elever deltog i skolans väggmålning där fåglarna målades och variationen och vikten av att bevara dessa ekosystem för staden förklarades för dem.
Arbeta med familjer; familjerna kommer att delta i avfallshämtningsaktiviteter med eleverna.
Återvinning av pennor, mobiltelefoner .... för att minska koldioxidavtrycket.

Återvinning av ECOBASURA i Santoñas havsområden. För att förhindra förorening av dessa vatten organiseras sessioner där skoleleverna återvinner basur från havsområdet.
Conocimiento del problema; todos los alumnos han participado en el mural del colegio en el que se han pintado las aves y se les ha explicado la variedad y la importancia que tiene para la villa mantener esos ecosistemas.
Trabajo en las familias; las familias participaran en actividades de recogida de residuos con los alumnos.
Reciclado de boligrafos, móviles .... para disminuir la huella de carbono.

Annat innehåll:

Projektlänk:

https://view.genial.ly/63d94362e8c0ea0011fb6d91/learning-experience-didactic-unit-modulo-didactico-genial

Projektaffisch:

Ladda ner projektaffisch PDF

Detta projekt översattes automatiskt till engelska.
Projekten skapas av teamen och de tar det fulla ansvaret för den delade datan.
← Alla projekt