Projekty Climate Detectives 2022-2023


Téma projektu: Globálne otepľovanie

Názov projektu: Bažiny Santoña a sťahovavé vtáky

Tím: Santoñeando

Sagrado Corazón de Jesus de Santoña   Santoña   Španielsko   10 Vek študenta: 14-15 rokov

Výskumná otázka

Ako vplýva nárast teploty na migráciu vtákov?
Como esta afectando el aumento de la temperatura a la migraciónn de las Aves.

Zhrnutie projektu
Zmena klímy a migrácia vtákov.

V okolí mesta Santoña sa nachádzajú močiare. Zisťovali sme, aké boli zmeny v migrácii vtákov.
Ide o skupinu PMAR s problémami s učením. Využili sme túto príležitosť, aby cestovali s tímom z interpretačného centra a preskúmali, ktoré vtáky sa už v Santoñe nezastavujú, ktoré zmenili svoju rutinu a ktoré tu zostali žiť. V spolupráci s AEMET sme zriadili aj meteorologickú stanicu, aby sme denne merali maximálnu a minimálnu teplotu a vlhkosť vzduchu a získavali vlastné údaje. Ihrisko sme vymaľovali vtákmi močiara a spolupracovala na tom celá škola. Fakulta fyziky prišla prednášať do všetkých tried o klimatických zmenách, o tom, ako sa skúmajú a ako proti nim bojovať.
V triede, v skupinách a v rodinách boli zavedené opatrenia na kontrolu zmeny klímy.
Skupina sa aktívne zapojila do tejto činnosti.
Vykonali sme prácu v geniálnej podobe so všetkými krokmi. V prílohe je odkaz https://view.genial.ly/63d94362e8c0ea0011fb6d91/learning-experience-didactic-unit-modulo-didactico-genial

Santoña cuenta con unas marismas que rodean el pueblo. Hemos investigado que variaciones ha habido en la migración de las aves.
El grupo, es un grupo de PMAR, con problemas de aprendizaje. Hemos aprovechado esta oportunidad para que se desplacen con el equipo del centro de interpretación e investigen que aves ya no paran en Santoña, cuales han cambiado su rutina y cuales se han quedado a vivir aqui. Además hemos montado en colaboración con la AEMET una estación metereologica para dia a día medir temperatura max y minima y humedad y sacar nuestros propios datos. Hemos pintado el patio con las aves de la marisma y ha colaborado todo el colegio. Desde la facultad de física, han venido a darnos unas charlas a todos los cursos sobre el cambioo climatico, como se estudia y como combatirlo.
Se han instaurado medidas de control del cambio climatico en las aulas, de grupo y con las familias.
El grupo ha participado activamente en la actividad.
Hemos hecho un trabajo en genially con todos los pasos. Adjunto el enlace https://view.genial.ly/63d94362e8c0ea0011fb6d91/learning-experience-didactic-unit-modulo-didactico-genial

Hlavné výsledky a závery
Klimogram so závermi.

Výsledky: Pomocou našej meteorologickej stanice sme mohli porovnať teploty a zrážky v Santoñe v mesiacoch január, február a marec 2023 a 2022 prostredníctvom grafov a klimatogramov. Zistili sme všeobecný nárast teploty a pokles zrážok.
Pokiaľ ide o zmeny v termínoch migrácie vtákov, neexistujú vedecké dôkazy, ktoré by potvrdzovali, že zmena migračných zvyklostí je spôsobená zmenou klímy, ale možno predpokladať, že môže byť jednou zo základných príčin. Vtáky odkladajú svoju migráciu, pretože v severných krajinách trvá pokles teploty dlhšie, menej sneží a v mieste svojho obvyklého pobytu môžu nájsť potravu. Problém, s ktorým sa vtáky môžu stretnúť, ak sa teplota bude naďalej zvyšovať, spočíva v tom, že bude ťažšie nájsť mokrade, v ktorých by sa mohli živiť, a budú viac znečistené.

Výsledky: Výsledky: Con nuestra estación metereologica hemos podido hacer comparaciones a través de gráficos y climogramas de las temperaturas y precipitaciones de Santoña en los meses de enero, febrero y marzo del 2023 y 2022. Hemos encontrado un aumento generalizado de la temperatura y disminucion de las precipitaciones.
Respecto a la variación de las fechas de migration de aves, no hay una evidencia cientifica que demuestre que el cambio en los hábitos migratorios sea debido al cambio climatico, pero si que cabe suponer que puede ser una de las razones fundamentales. Las aves retrasan su migración ya que en los paises del norte, la temperatura tarda mas en dismiinuir, nieva menos por lo que son capaces de encontrar comida en su lugar habitual de residencia. El problema con que se pueden encontrar las aves si siguen aumentando las temperaturas, es la dificultad para encontrar humedales en los que alimentarse y estarán mas contaminados.

Čo ďalej? Akcie, ktoré pomôžu zmeniť a zmierniť tento problém
Čistenie močiarov

Zbierka ECOBASURA v močiaroch Santoña. Aby sa zabránilo znečisteniu močiarov, budú sa organizovať stretnutia, na ktorých budú žiaci školy zbierať odpadky z oblasti močiarov.
Informovanosť o probléme; všetci žiaci sa zúčastnili na školskej nástennej maľbe, na ktorej boli namaľované vtáky a bola im vysvetlená rozmanitosť a dôležitosť zachovania týchto ekosystémov pre mesto.
Práca s rodinami; rodiny sa budú spolu so žiakmi podieľať na aktivitách zberu odpadu.
Recyklácia pier, mobilných telefónov .... na zníženie uhlíkovej stopy.

Recogida de ECOBASURA en las marismas de Santoña. Para prevenir la contaminación de las mismas se organizarán sesiones en las que los alumnos del colegio recogeran la basura de la zona de las marismas.
Conocimiento del problema; todos los alumnos han participado en el mural del colegio en el que se han pintado las aves y se les ha explicado la variedad y la importancia que tiene para la villa mantener esos ecosistemas.
Trabajo en las familias; las familias participaran en actividades de recogida de residuos con los alumnos.
Reciclado de boligrafos, móviles .... para disminuir la huella de carbono.

Ďalší obsah:

Odkaz na projekt:

https://view.genial.ly/63d94362e8c0ea0011fb6d91/learning-experience-didactic-unit-modulo-didactico-genial

Plagát projektu:

Stiahnuť plagát projektu PDF

Tento projekt bol automaticky preložený do angličtiny.
Projekty vytvárajú tímy a preberajú plnú zodpovednosť za zdieľané údaje.
← Všetky projekty