Klimadetektivernes projekter 2022-2023


Projektets emne: Global opvarmning

Projektets titel: Santoña-sumpområder og trækfugle

Team: Santoñeando

Sagrado Corazón de Jesus de Santoña   Santoña   Spanien   10 Elevens alder: 14-15 år gammel

Forskningsspørgsmål

Hvordan påvirker temperaturstigningen fugletrækket?
Hvordan påvirker temperaturstigningen fuglenes migration?

Resumé af projektet
Klimaforandringer og fugletræk.

Santoña har sumpe omkring byen. Vi har undersøgt, hvilke variationer der har været i fuglenes træk.
Gruppen er en PMAR-gruppe med indlæringsvanskeligheder. Vi har benyttet lejligheden til at lade dem rejse med teamet fra formidlingscentret og undersøge, hvilke fugle der ikke længere stopper i Santoña, hvilke der har ændret deres rutine, og hvilke der er blevet her for at leve. Vi har også sat en vejrstation op i samarbejde med AEMET for at måle den maksimale og minimale temperatur og luftfugtighed på daglig basis og for at få vores egne data. Vi har malet legepladsen med marskens fugle, og hele skolen har samarbejdet. Fysiklærerne er kommet for at holde foredrag for alle klasser om klimaforandringer, hvordan man undersøger dem, og hvordan man bekæmper dem.
Der er indført foranstaltninger til kontrol af klimaændringer i klasseværelset, i grupper og med familier.
Gruppen har deltaget aktivt i aktiviteten.
Vi har lavet en arbejdsvejledning med alle trin. Vedhæftet er linket https://view.genial.ly/63d94362e8c0ea0011fb6d91/learning-experience-didactic-unit-modulo-didactico-genial

Santoña cuenta con unas marismas que rodean el pueblo. Hemos investigado que variaciones ha habido en la migración de las aves.
El grupo, es un grupo de PMAR, con problemas de aprendizaje. Hemos aprovechado esta oportunidad para que se desplacen con el equipo del centro de interpretación e investigtigen que aves ya no paran en Santoña, cuales han cambiado su rutina y cuales se han quedado a vivir aqui. Además hemos montado en colaboración con la AEMET una estación metereologica para dia a día medir temperatura max y minima y humedad y sacar nuestros propios datos. Hemos pintado el patio con las aves de la marisma y ha colaborado todo el colegio. Desde la facultad de física, han venido a darnos unas charlas a todos los cursos sobre el cambioo climatico, como se estudia y como combatirlo.
Se han instaurado medidas de control del cambio climatico en las aulas, de grupo y con las familias.
El grupo ha participado activamente en la actividad.
Hemos hecho un trabajo en genially con todos los pasos. Vedhæftet er enlace https://view.genial.ly/63d94362e8c0ea0011fb6d91/learning-experience-didactic-unit-modulo-didactico-genial

Hovedresultater og konklusioner
Klimogram med konklusioner.

Resultater: Med vores meteorologiske station har vi været i stand til at sammenligne temperaturer og nedbør i Santoña i månederne januar, februar og marts 2023 og 2022 ved hjælp af grafer og klimogrammer. Vi har fundet en generel stigning i temperaturen og et fald i nedbøren.
Hvad angår variationen i fuglenes trækdatoer, er der ingen videnskabelige beviser for, at ændringen i trækvaner skyldes klimaforandringer, men det kan antages, at det kan være en af de grundlæggende årsager. Fuglene udsætter deres træk, fordi det tager længere tid for temperaturen at falde i de nordlige lande, det sner mindre, og de kan finde føde på deres sædvanlige opholdssted. Det problem, som fuglene kan støde på, hvis temperaturen fortsætter med at stige, er, at det bliver sværere at finde vådområder, hvor de kan finde føde, og at de bliver mere forurenede.

Resultados: Con nuestra estación metereologica hemos podido hacer comparaciones a través de gráficos y climogramas de las temperaturas y precipitaciones de Santoña en los meses de enero, febrero y marzo del 2023 y 2022. Hemos encontrado un aumento generalizado de la temperatura y disminucion de las precipitaciones.
Respecto a la variación de las fechas de migración de aves, no hay una evidencia cientifica que demuestre que el cambio en los hábitos migratorios sea debido al cambio climatico, pero si que cabe suponer que puede ser una de las razones fundamentales. Las aves retrasan su migración ya que en los paises del norte, la temperatura tarda mas en dismiinuir, nieva menos por lo que son capaces de encontrar comida en su lugar habitual de residencia. El problema con que se pueden encontrar las aves si siguen aumentando las temperaturas, es la dificultad para encontrar humedales en los que alimentarse y estarán mas contaminados.

Hvad er det næste? Handlinger, der kan gøre en forskel og hjælpe med at mindske problemet
Oprydning af sumpene

ECOBASURA-indsamling i Santoña-sumpene. For at forhindre forurening af sumpene vil der blive arrangeret sessioner, hvor skoleeleverne indsamler affald fra sumpområdet.
Bevidsthed om problemet: Alle eleverne deltog i skolens vægmaleri, hvor fuglene blev malet, og de fik forklaret mangfoldigheden og vigtigheden af at bevare disse økosystemer for byen.
Samarbejde med familier; familierne deltager i affaldsindsamlingsaktiviteter med eleverne.
Genbrug af kuglepenne, mobiltelefoner .... for at reducere CO2-fodaftrykket.

Genanvendelse af ECOBASURA i Santoñas havområder. Para prevenir la contaminación de las mismas se organizarán sesiones en las que los alumnos del colegio recogeran la basura de la zona de las marismas.
Conocimiento del problema; todos los alumnos han participado en el mural del colegio en el que se han pintado las aves y se les ha explicado la variedad y la importancia que tiene para la villa mantener esos ecosistemas.
Trabajo en las familias; las familias participaran en actividades de recogida de residuos con los alumnos.
Reciclado de boligrafos, móviles .... para disminuir la huella de carbono.

Andet indhold:

Link til projektet:

https://view.genial.ly/63d94362e8c0ea0011fb6d91/learning-experience-didactic-unit-modulo-didactico-genial

Projektplakat:

Download projektplakat PDF

Dette projekt blev automatisk oversat til engelsk.
Projekter oprettes af teams, og de tager det fulde ansvar for de delte data.
← Alle projekter