Podnebni detektivi Projekti 2022-2023


Tema projekta: Globalno segrevanje

Naslov projekta: Močvirja Santoña in ptice selivke

Ekipa: Santoñeando

Sagrado Corazón de Jesus de Santoña   Santoña   Španija   10 Starost učenca: 14-15 let

Raziskovalno vprašanje

Kako dvig temperature vpliva na selitev ptic?
Como esta afectando el aumento de la temperatura a la migraciónn de las Aves.

Povzetek projekta
Podnebne spremembe in selitev ptic.

Mesto Santoña obkrožajo močvirja. Raziskali smo, kakšne so bile spremembe v selitvi ptic.
Skupina je skupina PMAR z učnimi težavami. Izkoristili smo to priložnost, da so potovali z ekipo iz interpretacijskega centra in raziskali, katere ptice se ne ustavljajo več v Santoñi, katere so spremenile svojo rutino in katere so tu ostale živeti. V sodelovanju z AEMET smo postavili tudi vremensko postajo, da bi vsak dan merili najvišjo in najnižjo temperaturo ter vlažnost in pridobili lastne podatke. Igrišče smo poslikali s pticami močvirja, pri čemer je sodelovala celotna šola. Fakulteta za fiziko je prišla predavat vsem razredom o podnebnih spremembah, njihovem preučevanju in boju proti njim.
V razredu, skupinah in družinah so bili uvedeni ukrepi za obvladovanje podnebnih sprememb.
Skupina je dejavno sodelovala pri dejavnostih.
Izdelali smo delo v genialno z vsemi koraki. Priložena je povezava https://view.genial.ly/63d94362e8c0ea0011fb6d91/learning-experience-didactic-unit-modulo-didactico-genial.

Santoña cuenta con unas marismas que rodean el pueblo. Hemos investigado que variaciones ha habido en la migración de las aves.
El grupo, es un grupo de PMAR, con problemas de aprendizaje. Hemos aprovechado esta oportunidad para que se desplacen con el equipo del centro de interpretación e investigen que aves ya no paran en Santoña, cuales han cambiado su rutina y cuales se han quedado a vivir aqui. Además hemos montado en colaboración con la AEMET una estación metereologica para dia a día medir temperatura max y minima y humedad y sacar nuestros propios datos. Hemos pintado el patio con las aves de la marisma y ha colaborado todo el colegio. Desde la facultad de física, han venido a darnos unas charlas a todos los cursos sobre el cambioo climatico, como se estudia y como combatirlo.
Se han instaurado medidas de control del cambio climatico en las aulas, de grupo y con las familias.
El grupo ha participado activamente en la actividad.
Hemos hecho un trabajo en genially con todos los pasos. Adjunto el enlace https://view.genial.ly/63d94362e8c0ea0011fb6d91/learning-experience-didactic-unit-modulo-didactico-genial

Glavni rezultati in sklepi
Klimogram z ugotovitvami.

Rezultati: S pomočjo naše meteorološke postaje smo lahko z grafi in klimatogrami primerjali temperature in padavine v Santoñi v mesecih januar, februar in marec 2023 in 2022. Ugotovili smo splošno zvišanje temperature in zmanjšanje količine padavin.
Glede sprememb datumov selitev ptic ni znanstvenih dokazov, ki bi potrjevali, da so selitvene navade posledica podnebnih sprememb, vendar lahko domnevamo, da je to eden od temeljnih razlogov. Ptice odlašajo s selitvijo, ker se v severnih državah temperatura dlje časa znižuje, manj sneži in lahko najdejo hrano v kraju svojega običajnega bivanja. Težava, s katero se lahko ptice srečajo, če se bodo temperature še naprej zviševale, je, da bodo težje našle mokrišča, v katerih bi se prehranjevale, in da bodo ta bolj onesnažena.

Rezultati: V tem primeru smo se odločili za primerjavo temperatur in padavin v Santoñi v mesecih enero, febrero in marzo del 2023 in 2022. Hemos encontrado un aumento generalizado de la temperatura y disminucion de las precipitaciones.
Respecto a la variación de las fechas de migración de aves, no hay una evidencia cientifica que demuestre que el cambio en los hábitos migratorios sea debido al cambio climatico, pero si que cabe suponer que puede ser una de las razones fundamentales. Las aves retrasan su migración ya que en los paises del norte, la temperatura tarda mas en dismiinuir, nieva menos por lo que son capaces de encontrar comida en su lugar habitual de residencia. El problema con que se pueden encontrar las aves si siguen aumentando las temperaturas, es la dificultad para encontrar humedales en los que alimentarse y estarán mas contaminados.

Kaj sledi? Ukrepi, s katerimi lahko spremenite in zmanjšate problem
Čiščenje močvirij

Zbirka ECOBASURA v močvirju Santoña. Da bi preprečili onesnaženje močvirij, bodo organizirani sestanki, na katerih bodo učenci zbirali odpadke z območja močvirij.
Ozaveščenost o problemu; vsi učenci so sodelovali pri šolski poslikavi, na kateri so bile naslikane ptice, razložena pa jim je bila tudi raznolikost in pomen ohranjanja teh ekosistemov za mesto.
Delo z družinami; družine bodo z učenci sodelovale pri dejavnostih zbiranja odpadkov.
Recikliranje pisal, mobilnih telefonov .... za zmanjšanje ogljičnega odtisa.

Recogida de ECOBASURA en las marismas de Santoña. Para prevenir la contaminación de las mismas se organizarán sesiones en las que los alumnos del colegio recogeran la basura de la zona de las marismas.
Conocimiento del problema; todos los alumnos han participado en el mural del colegio en el que se han pintado las aves y se les ha explicado la variedad y la importancia que tiene para la villa mantener esos ecosistemas.
Trabajo en las familias; las familias participaran en actividades de recogida de residuos con los alumnos.
Reciclado de boligrafos, móviles .... para disminuir la huella de carbono.

Druga vsebina:

Povezava na projekt:

https://view.genial.ly/63d94362e8c0ea0011fb6d91/learning-experience-didactic-unit-modulo-didactico-genial

Plakat projekta:

Prenesi plakat projekta PDF

Ta projekt je bil samodejno preveden v angleščino.
Projekte oblikujejo ekipe, ki so v celoti odgovorne za skupne podatke.
← Vsi projekti