Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: Aloha Climate Detectives III

Spania 14 år gammel   3 / 0

Prosjektets tittel:

Trafikk- og miljøforurensning i rushtiden

Forskningsspørsmål

Effekten av trafikk i rushtiden på luftkvaliteten i skolemiljøet.

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

I rushtiden når elevene ankommer og forlater skolen, har vi i et tidligere prosjekt vist at det er tegn på økt luftforurensning i skolemiljøet. I løpet av det første prosjektet spurte vi også foreldrene om deres trafikkvaner, og spesielt om de var åpne for å endre kjørevanene sine for å redusere miljøbelastningen. Siden det innledende prosjektet har det blitt iverksatt trafikkdempende tiltak, men vi har lagt merke til at antallet biler (anekdotisk) ikke ser ut til å ha gått ned, og vi har nå minst tre rushtider ved ankomst om morgenen, kl. 16.00 etter skoletid og kl. 17.00 etter fritidsaktiviteter. Vi har også fått klager på støyforurensning i disse periodene. Vi ønsker å undersøke dette problemet nærmere og foreslå hvordan foreldre/foresatte/lærere kan bidra til å redusere luftforurensningen og endre kjørevanene sine.

Tema for prosjektet

Luftforurensning

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

Vi kommer til å overvåke en rekke miljøparametere, blant annet karbondioksid, oksygen, temperatur, luftfuktighet og partikler i luften. Målingene vil bli foretatt i rushtiden og på andre tidspunkter i løpet av dagen. Samtidig vil vi foreta trafikktellinger i rushtiden og på andre tidspunkter for å sammenligne dataene og forsøke å korrelere målingene med trafikktettheten. Vi har også til hensikt å gjennomføre trafikkundersøkelser før og etter datainnsamlingen, slik at vi kan videreformidle funnene våre til lokalsamfunnet og eventuelt påvirke sjåførenes atferd.


Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.