Vitajte na paneli expertov Climate Detectives!

Tu nájdete projekty, ku ktorým by sme potrebovali vašu spätnú väzbu

Klimatickí detektívi (kategória vyšetrovania)

Tím: Aloha Climate Detectives III

Španielsko 14 rokov   3 / 0

Názov projektu:

Doprava a znečistenie životného prostredia počas dopravnej špičky

Výskumná otázka

Vplyv dopravy počas dopravnej špičky na kvalitu ovzdušia v školskom prostredí.

Identifikujte miestny environmentálny/klimatický problém, ktorý chcete preskúmať

V čase špičky, keď študenti prichádzajú do školy a odchádzajú z nej, sme v predchádzajúcom projekte preukázali, že v prostredí našej školy sa prejavujú známky zvýšeného znečistenia ovzdušia. Počas nášho pôvodného projektu sme sa pýtali aj rodičov na ich využívanie dopravy a najmä na to, či sú otvorení zmene svojich dopravných návykov s cieľom znížiť ohrozenie životného prostredia. Od počiatočného projektu boli zavedené opatrenia na upokojenie dopravy, ale všimli sme si, že počet áut sa (anekdotne) zrejme neznížil a teraz máme minimálne 3 špičky ranný príchod, 16.00 hod. odchod zo školy a 17.00 hod. odchod z mimoškolských aktivít. V týchto časoch sme mali aj sťažnosti na hluk. Tento problém chceme ďalej skúmať a navrhnúť spôsoby, ako môžu rodičia/opatrovatelia/učitelia prispieť k zníženiu znečistenia ovzdušia a k zmene svojich dopravných návykov.

Téma projektu

Znečistenie ovzdušia

Opíšte, ako plánujete skúmať identifikovaný problém a aké údaje plánujete analyzovať.

Budeme monitorovať rôzne environmentálne parametre vrátane oxidu uhličitého, kyslíka, teploty, vlhkosti a pevných častíc vo vzduchu. Merania sa budú vykonávať v čase dopravnej špičky a v iných časoch počas dňa. Zároveň budeme vykonávať sčítanie dopravy počas dopravnej špičky a v iných časoch, aby sme mohli porovnať a porovnávali údaje a pokúsili sa porovnať namerané hodnoty s hustotou dopravy. Pred zberom údajov a po ňom plánujeme vykonať aj dopravné prieskumy, aby sme mohli naše zistenia odovzdať našej komunite a prípadne ovplyvniť správanie vodičov.


Vaša spätná väzba

Spätná väzba expertov Fáza 1 - 2023-2024
Je navrhovaný problém problémom, ktorý môžu študenti skutočne preskúmať? Je uskutočniteľný, realistický? Vysvetlite prečo alebo prečo nie. Je spracovaný vzťah s klímou/miestnym prostredím? V prípade potreby uveďte širší vedecký kontext, do ktorého identifikovaný problém patrí.