Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: Aloha Climate Detectives III

Hiszpania 14 lat   3 / 0

Tytuł projektu:

Ruch drogowy i zanieczyszczenie środowiska w godzinach szczytu

Pytanie badawcze

Wpływ ruchu ulicznego w godzinach szczytu na jakość powietrza w środowisku szkolnym.

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

Podczas godzin szczytu, w których uczniowie przyjeżdżają i wyjeżdżają ze szkoły, wykazaliśmy w poprzednim projekcie, że istnieją oznaki zwiększonego zanieczyszczenia powietrza w naszym środowisku szkolnym. Podczas naszego początkowego projektu przeprowadziliśmy również ankietę wśród rodziców na temat korzystania z ruchu drogowego, a w szczególności, czy byliby otwarci na zmianę swoich nawyków jazdy w celu zmniejszenia zagrożenia dla środowiska. Od czasu początkowego projektu wprowadzono środki uspokojenia ruchu, ale zauważyliśmy, że liczba samochodów (anegdotycznie) nie wydaje się zmniejszać i obecnie mamy co najmniej 3 godziny szczytu rano, 16:00 po wyjściu ze szkoły i 17:00 po zajęciach pozalekcyjnych. Otrzymaliśmy również skargi na zanieczyszczenie hałasem w tych godzinach. Chcemy dokładniej zbadać ten problem i zasugerować, w jaki sposób rodzice/opiekunowie/nauczyciele mogą przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza i zmiany swoich nawyków związanych z prowadzeniem pojazdów.

Temat projektu

Zanieczyszczenie powietrza

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

Będziemy monitorować różne parametry środowiskowe, w tym dwutlenek węgla, tlen, temperaturę, wilgotność i cząstki stałe w powietrzu. Odczyty będą dokonywane w godzinach szczytu i w innych porach dnia. W tym samym czasie będziemy przeprowadzać pomiary natężenia ruchu w godzinach szczytu i innych porach, aby porównać i zestawić dane oraz spróbować skorelować pomiary z gęstością ruchu. Zamierzamy również wypełnić ankiety dotyczące ruchu drogowego przed i po zebraniu danych, abyśmy mogli przekazać nasze ustalenia naszej społeczności i ewentualnie wpłynąć na zachowanie kierowców.


Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.