Välkommen till klimatdetektivernas expertpanel!

Här hittar du de projekt som vi skulle behöva din feedback på

Klimatdetektiver (utredningskategori)

Team: Aloha Klimatdetektiverna III

Spanien 14 år gammal   3 / 0

Projektets titel:

Trafik och miljöföroreningar under rusningstid

Forskningsfråga

Effekten av trafik under rusningstid på luftkvaliteten i skolmiljön.

Identifiera det lokala miljö-/klimatproblem som du vill undersöka

I ett tidigare projekt har vi visat att det finns tecken på ökade luftföroreningar i vår skolmiljö under rusningstid när elever anländer till och lämnar skolan. Under vårt inledande projekt tillfrågade vi också föräldrarna om deras trafikvanor och särskilt om de var öppna för att ändra sina körvanor för att minska miljöriskerna. Sedan det inledande projektet har trafikdämpande åtgärder vidtagits, men vi har noterat att antalet bilar (anekdotiskt) inte verkar ha minskat och vi har nu minst tre rusningstider på morgonen, 16.00 efter skolans slut och 17.00 efter fritidsaktiviteter. Vi har också fått klagomål på bullerstörningar under dessa tider. Vi vill undersöka detta problem närmare och föreslå hur föräldrar/vårdnadshavare/lärare kan bidra till att minska luftföroreningarna och ändra sina körvanor.

Ämne för projektet

Luftföroreningar

Beskriv hur du planerar att undersöka det identifierade problemet och vilka data du planerar att analysera.

Vi kommer att övervaka en rad olika miljöparametrar, bland annat koldioxid, syre, temperatur, luftfuktighet och partiklar i luften. Mätningarna kommer att göras under rusningstid och andra tider på dygnet. Samtidigt kommer vi att göra trafikräkningar under rusningstid och andra tider för att jämföra och kontrastera data och försöka korrelera mätningarna med trafiktätheten. Vi har också för avsikt att genomföra trafikundersökningar före och efter datainsamlingen så att vi kan förmedla våra resultat till samhället och eventuellt påverka förarnas beteende.


Din feedback

Återkoppling från experter Fas 1 - 2023-2024
Är det föreslagna problemet ett problem som studenterna faktiskt kan undersöka? Är det genomförbart, realistiskt? Förklara varför eller varför inte. Är förhållandet till klimat/lokal miljö utrett? Ange vid behov det bredare vetenskapliga sammanhang som det identifierade problemet ingår i.