Vyšetrovanie skleníkových plynov - mini prípadová štúdia pre klimatických detektívov

Stručný opis

Mini prípadové štúdie pre Klimatických detektívov majú učiteľom pomôcť určiť tému, ktorú bude ich tím Klimatických detektívov skúmať, a usmerniť ich v jednotlivých fázach projektu. V šablóne nájdu učitelia návrhy rôznych typov údajov, ktoré by mohli študenti zbierať a analyzovať. Návrhy nie sú vyčerpávajúce a učitelia sa môžu rozhodnúť pre vlastné špecifické zameranie v rámci danej výskumnej oblasti. Mini prípadová štúdia by sa mala používať v spojení s príručkou pre učiteľov, a nie ako samostatný dokument. 

Táto prípadová štúdia sa venuje téme Zmena klímy a skleníkové plyny a študenti budú skúmať, ako sa vyvíjali emisie skleníkových plynov a ich koncentrácia v atmosfére v ich krajine v posledných desaťročiach. Táto mini prípadová štúdia je produkciou ESA Education v spolupráci s ESERO Belgium.

Predmet Technológie, veda

Ciele vzdelávania
  • Vedieť pracovať vedecky, zhromažďovať údaje, vykonávať dôkladné pozorovania, hľadať zákonitosti a vzťahy.
  • pochopiť vzťah medzi skleníkovými plynmi a zmenou klímy
  • Identifikujte hlavné skleníkové plyny
  • Pochopiť, ako možno satelity na pozorovanie Zeme použiť na monitorovanie skleníkových plynov
Vekové rozpätie
12 - 17 rokov
Zdroje sú k dispozícii v:

Vedeli ste to?

Skleníkové plyny sú prirodzenou súčasťou zemskej atmosféry, ktorá nám umožňuje zadržiavať časť slnečnej energie vo forme tepla. Bez skleníkového efektu by priemerná teplota zemského povrchu bola približne -18 °C, takže naša planéta by bola príliš chladná na to, aby sa na nej mohol udržať život v takej podobe, ako ho poznáme. Od priemyselnej revolúcie ľudská činnosť, ako napríklad spaľovanie fosílnych palív, zvýšila množstvo skleníkových plynov v atmosfére na bezprecedentnú úroveň. Kjótsky protokol pomenoval šesť skleníkových plynov, ktorých množstvo sa najviac zvýšilo v dôsledku ľudskej činnosti. Medzi prvé tri patria oxid uhličitý, metán a oxid dusný.

Zmena využívania pôdy

Satelitné snímky nám umožňujú veľmi presne zdokumentovať zmeny vo využívaní pôdy. Zistite, ako satelity poskytujú informácie o využívaní pôdy v celosvetovom meradle. Video od ESERO Nemecko (v angličtine).

Záchrana životov pri katastrofách

Zistite, ako môžu satelitné snímky pomôcť pri odstraňovaní následkov katastrof a pri obnove kdekoľvek na svete.