Faza 2 - Badanie problemu klimatycznego

W tej fazie uczniowie badają problem klimatyczny, który zidentyfikowali w fazie 1. W tym celu uczniowie będą zbierać odpowiednie dane, skompilować te dane, analizować ich ustalenia i wyciągać wnioski.

Podczas fazy 2 ESA lub, w stosownych przypadkach, Koordynator Krajowy zorganizuje wydarzenia online, w których zespoły mogą "Zapytaj naukowca" i otrzymać informacje ogólne oraz wskazówki.

Czynności związane z fazą 2:

Zbierz dane

Faza 2 to czas na rozpoczęcie gromadzenia danych w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie badawcze, które zostało zidentyfikowane w Fazie 1. Ważne jest, aby wszelkie zebrane dane były rejestrowane, a w tym celu uczniowie mogą mieć dziennik lub arkusze rejestrujące, w których zapisywane są istotne informacje.

Dane z obserwacji Ziemi wykorzystywane przez uczniów w projekcie Climate Detectives mogą być pomiarami naziemnymi LUB danymi satelitarnymi. Uczniowie mogą również wykorzystywać oba rodzaje danych w swoich badaniach.

Dane naziemne

Są to dane zebrane na miejscu przez uczniów. Ważne informacje, które należy uwzględnić w dzienniku, arkuszu lub arkuszu kalkulacyjnym mogą obejmować.

Data
Pora dnia
Lokalizacja (mapa i GPS)
Zmienna klimatyczna (temperatura, wilgotność, prędkość wiatru, opady, zachmurzenie)
Zapisy obserwacji
Pomiary/liczby
Odpowiedzi w ankiecie
Dane z eksperymentów terenowych
Dane z eksperymentu laboratoryjnego

Dowody na to, że uczniowie pracują mogą być również udokumentowane za pomocą:

Fotografie miejsca, w którym gromadzone są dane
Wideo
Zdjęcia członków zespołu przy pracy (upewnij się, że przestrzegasz zasad GDPR dla Twojej szkoły)
Zrzuty ekranu z gromadzonych danych
Etykietowane szkice doświadczeń w terenie lub w laboratorium

Może to być przydatne w przekazywaniu informacji o pracy wykonanej przez uczniów podczas 3 etapu projektu.

Uzyskiwanie dostępu i korzystanie z danych satelitarnych
Wokół Ziemi krąży flota satelitów zbierających dane i monitorujących klimat z kosmosu (zdalnie). Satelity te wykorzystują szeroką gamę czujników, aby zapewnić bank bieżących i historycznych danych dotyczących szerokiego zakresu zmiennych klimatycznych.
Uczniowie mają dostęp do danych związanych z temperaturą lądu, jakością powietrza, wzorcami roślinności, pokrywą lodową, oceanami i wieloma innymi. Można uzyskać dostęp do danych i zdjęć satelitarnych, a pobrane dane mogą być wykorzystane do odpowiedzi na pytanie badawcze, które zostało zidentyfikowane w fazie 1 projektu Climate Detectives.

Jeśli uczniowie wykorzystują dane i obrazy satelitarne do badania problemu klimatycznego, powinni prowadzić szczegółowe notatki obejmujące:
Przytoczyć link do wykorzystywanych aplikacji
Data wyszukania danych
Obszar przeszukiwany
Zapisz, czy są to dane bieżące czy historyczne
Pobieranie i zapisywanie danych
Pobieranie i zapisywanie zdjęć satelitarnych, które chcą wykorzystać

Organizowanie i zarządzanie danymi


Pierwszym krokiem do uporządkowania danych jest zestawienie ich w formie łatwej do interpretacji i takiej, w której łatwo można zaobserwować zależności między zmiennymi.

Uczniowie mogą tworzyć wyraźnie oznakowane tabele danych. Następnie można je wykorzystać do stworzenia różnych typów wykresów, aby pokazać dane i pozwolić na przykład na wyraźniejsze dostrzeżenie wzorów, trendów i podobieństw/różnic.

Wykresy liniowe
wykresy rozrzutu
wykresy trendów
wykresy słupkowe
wykresy kołowe

Konstruując wykresy, uczniowie powinni uwzględnić następujące elementy:
tytuł wykresu
wyraźnie oznakowane osie
jednostki miary
odpowiednie skalowanie

Studenci mogą uwzględnić proste obliczenia statystyczne/matematyczne, takie jak wielkość próby, średnia (average), mediana i zakres.

Te tabele i wykresy będą przydatne w 3 fazie projektu, kiedy uczniowie będą dzielić się wynikami i przekazywać swoje spostrzeżenia.

Analizuj dane i wyciągaj wnioski


Zebrane i opracowane dane będą stanowiły podstawę do dyskusji, rozumowania i refleksji na temat projektu zespołowego. Uczniowie mogą skorzystać z poniższych pytań, aby ocenić, czy ich wyniki odpowiadają na pytanie badawcze:
Czy istnieją oczywiste trendy/wzorce?
Co mogą oznaczać te trendy/wzorce?
Czy są jakieś rozbieżności lub coś, co wygląda nieprawidłowo? Czy można je wyjaśnić?
Czy z ustaleń można wyciągnąć jakieś wnioski?
Czy istnieją jakieś ograniczenia we wnioskach?
Czy odpowiedź na pytanie badawcze jest wystarczająca?
Czy konieczne są dalsze badania?

Zakończenie jest trudną częścią procesu badawczego, a rozróżnienie między wynikami a wnioskami nie zawsze jest jasne. Wniosek powinien próbować odpowiedzieć na pytanie badawcze, a wyniki mogą być wyświetlane, w stosownych przypadkach, w postaci wykresu, tabeli lub wykresu kołowego, jak to widać w sekcji wcześniej.

Więcej informacji na temat fazy 2 i poszczególnych etapów można znaleźć w przewodnik dla nauczyciela