Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: Colegio Magdalena

Spania 15 år gammel   15 / 5

Prosjektets tittel:

Vigilantes del suelo

Forskningsspørsmål

¿ Qué datos y estrategias son las más efectivas para la protección y restauración de suelos degradados en Europa, considerando su impacto en la mitigación del cambio climático y la conservación de la biodiversidad?

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

La degradación del suelo, las emisiones de gases de efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad relacionadas con el cambio climático.

Tema for prosjektet

Landbruk

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

El problema ambiental/climático local que deseo investigar se centra en la interrelación entre la degradación del suelo, las emisiones de gases de efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad, en el contexto del cambio climático. Nedbrytningen av sueloen svekker økosystemenes evne til å levere livsviktige tjenester, som bærekraftig landbruk og karbonabsorpsjon. Dette vil bidra til å øke utslippene av drivhusgasser og dermed forsterke klimaendringene. Dessuten har tapet av biologisk mangfold en negativ innvirkning på økosystemenes motstandskraft mot klimaendringer. Esta investigación busca comprender las interacciones y buscar soluciones integradas para abordar estos desafíos ambientales y climáticos locales.


Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.