Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: Colegio Magdalena

Hiszpania 15 lat   15 / 5

Tytuł projektu:

Vigilantes del suelo

Pytanie badawcze

Jakie dane i strategie są najskuteczniejsze dla ochrony i restauracji zdegradowanych jezior w Europie, biorąc pod uwagę ich wpływ na łagodzenie zmian klimatycznych i ochronę różnorodności biologicznej?

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

La degradación del suelo, las emisiones de gases de efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad relacionadas con el cambio climático.

Temat projektu

Rolnictwo

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

Lokalny problem środowiskowo-klimatyczny, który chcemy zbadać, koncentruje się na wzajemnych relacjach między degradacją gleby, emisją gazów powodujących zmiany klimatyczne i utratą różnorodności biologicznej w kontekście zmian klimatycznych. La degradación del suelo compromete la capacidad de los ecosistemas para proporcionar servicios vitales, como la agricultura sostenible y la absorción de carbono. To z kolei przyczynia się do zwiększenia emisji gazów cieplarnianych, pogłębiając zmiany klimatyczne. Ponadto utrata różnorodności biologicznej ma negatywny wpływ na odporność ekosystemów na zmiany klimatyczne. Niniejsze badanie ma na celu zrozumienie wzajemnych powiązań i znalezienie zintegrowanych rozwiązań w celu rozwiązania tych lokalnych problemów środowiskowych i klimatycznych.


Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.