Καλώς ήρθατε στον πίνακα ελέγχου εμπειρογνωμόνων Climate Detectives!

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα έργα για τα οποία θα θέλαμε τα σχόλιά σας

Climate Detectives (κατηγορία έρευνας)

Ομάδα: BiodiversitéCSPU

Βέλγιο 17 ετών   3 / 2

Τίτλος του έργου:

Γεωγραφική και πολυπαραγοντική ανάλυση της εξέλιξης ενός είδους ζώου στις Βρυξέλλες.

Ερευνητικό ερώτημα

Μήπως ορισμένοι γεωγραφικοί παράγοντες (θερμοκρασίες, βροχοπτώσεις, διαβίωση) ή/και ανθρώπινοι παράγοντες (αστικοποίηση) μεταβάλλουν τον πληθυσμό ενός είδους ζώου στις Βρυξέλλες;

Προσδιορίστε το τοπικό περιβαλλοντικό/κλιματικό πρόβλημα που θέλετε να διερευνήσετε.

Βρήκαμε ένα μεγάλο αριθμό πηγών που εξηγούν τις διάφορες αιτίες της μείωσης της βιοποικιλότητας και αυτές είναι όλες επαναλαμβανόμενες. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις κλιματικές μεταβολές (θερμοκρασίες, βροχοπτώσεις, ...) καθώς και για την τροποποίηση της κατανομής της διαβίωσης. L'artificialisation des sols est aussi une cause majeure- elle divise les parcelles habitables par la faune. Nous voudrions donc, à plus petite échelle, observer le cas d'une espèce en particulier dans une zone précise et comparer nos résultats avec les causes générales citées plus haut.

Έχουμε αναζητήσει πολλά είδη που θα μπορούσαν να ανταποκρίνονται στο θέμα μας, όπως, για παράδειγμα, το hérisson, το moineau ή το coccinelle. Néanmoins, le choix de l'espèce cible dépendra des données disponibles.

Notre hypothèse de recherche est donc la suivante : Est-ce que certains facteurs climatiques (températures, précipitations, végétation) et/ou humains modifient le taux de population d'une espèce à Bruxelles ?

Θέμα έργου

Χλωρίδα & Πανίδα

Περιγράψτε πώς σκοπεύετε να διερευνήσετε το πρόβλημα που εντοπίσατε και ποια δεδομένα σκοπεύετε να αναλύσετε.

Tout d'abord, nous devons choisir une espèce et une zone géographique précise (des espaces verts de la région bruxelloise). Pour ce faire nous aimerions avoir l'avis d'un ou plusieurs spécialiste(s).

Κατά συνέπεια, πρέπει να λάβουμε στοιχεία για τη μεταβολή του πληθυσμού του συγκεκριμένου είδους καθώς και για τους πιθανούς παράγοντες που τον επηρεάζουν. Nous pensons notamment aux précipitations et aux températures mais aussi à la végétation. En effet, nous voudrions observer la variation de la population de notre espèce cible en fonction du NDVI ou du FCover. Les données concernant ces deux facteurs peuvent être trouvées sur TerraScope, GoogleStreetMap ou encore Openstreetmap.

Σκοπός του σχεδίου μας είναι να προτείνουμε μια απάντηση με τη μορφή γραφικών παραστάσεων στην αρχική μας υπόθεση. Chacun de nos graphiques aura la même variable dépendante, c'est-à-dire la "variation de la population de l'espèce", mais une variable explicative différente (la végétation, la température...). Grâce à cela nous pourrons observer s'il y y a ou non une ou plusieurs corrélation(s) entre la variable dépendante et nos différents facteurs étudiés. Nous pourrons également comparer nos résultats à ceux d'éventuelles autres études sur le sujet.


Τα σχόλιά σας

Ανατροφοδότηση εμπειρογνωμόνων Φάση 1 - 2023-2024
Είναι το προτεινόμενο πρόβλημα ένα πρόβλημα που οι μαθητές μπορούν να διερευνήσουν στην πραγματικότητα; Είναι εφικτό, ρεαλιστικό; Παρακαλώ εξηγήστε γιατί ή γιατί όχι. Είναι επεξεργασμένη η σχέση με το κλίμα/τοπικό περιβάλλον; Όπου είναι απαραίτητο, αναφέρετε το ευρύτερο επιστημονικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το πρόβλημα που εντοπίστηκε.