Welkom bij Climate Detectives Expert Dashboard!

Hier vindt u de projecten waarvoor we uw feedback nodig hebben

Klimaatdetectives (onderzoekscategorie)

Team: BiodiversiteitCSPU

Belgi√ę 17 jaar oud ¬† 3 / 2

Projecttitel:

G√©ographische en multifactori√ęle analyse van de evolutie van een diersoort in Brussel.

Onderzoeksvraag

Est-ce que certains facteurs géographiques (températures, précipitations, végétation) et/ou humains (urbanisation) modifient le taux de population d'une espèce animale à Bruxelles?

Identificeer het lokale milieu-/klimaatprobleem dat u wilt onderzoeken

Nous avons trouvé un grand nombre de sources expliquant les différentes causes du bouleversement de la biodiversité et elles se répètent toutes. Concrètement il s'agit des variations climatiques (températures, précipitations, ...) ainsi que de la modification de la répartition de la végétation. De kunstmatige zonnestralen zijn ook een belangrijke oorzaak; ze verdelen de bewoonbare gebieden over de fauna. We willen daarom, op een nog kleinere schaal, het geval van een bijzondere soort in een nauwkeurig afgebakende zone observeren en onze resultaten vergelijken met de algemene oorzaken die hoger zijn genoemd.

We hebben verschillende soorten gekoesterd die overeen zouden kunnen komen met ons onderwerp, zoals bijvoorbeeld de hérisson, de moineau of de coccinelle. Néanmoins, le choix de l'espèce cible dépendra des données disponibles.

Onze onderzoekshypothese is dus de volgende: Est-ce que certains facteurs climatiques (températures, précipitations, végétation) et/ou humains modifient le taux de population d'une espèce à Bruxelles?

Onderwerp project

Flora & Fauna

Beschrijf hoe u van plan bent het vastgestelde probleem te onderzoeken en welke gegevens u van plan bent te analyseren.

Tout d'abord, nous devons choisir une espèce et une zone géographique précise (des espaces verts de la région bruxelloise). Hiervoor willen we het advies van een of meer specialisten hebben.

Daarom moeten we gegevens verzamelen over de variatie in de populatie van deze soort en over de potenti√ęle factoren die hierop van invloed zijn. We denken daarbij niet alleen aan de neerslag en de temperatuur, maar ook aan de vegetatie. En effet, nous voudrions observer la variation de la population de notre esp√®ce cible en fonction du NDVI ou du FCover. De gegevens over deze twee factoren zijn te vinden op TerraScope, GoogleStreetMap of Openstreetmap.

Het doel van ons project is om een antwoord te geven in de vorm van grafieken op onze hypothese van vertrek. Elk van deze grafieken heeft dezelfde variabele, namelijk de "variatie in populatie van de soort", maar een andere explicatieve variabele (vegetatie, temperatuur...). Hierdoor kunnen we zien of er al dan niet een of meer correlaties zijn tussen de variabele die hiervan afhangt en onze verschillende onderzochte factoren. We kunnen onze resultaten ook vergelijken met die van eventuele andere studies over dit onderwerp.


Uw feedback

Feedback van deskundigen Fase 1 - 2023-2024
Is het voorgestelde probleem een probleem dat de leerlingen echt kunnen onderzoeken? Is het haalbaar, realistisch? Leg uit waarom of waarom niet. Is de relatie met het klimaat/lokale milieu uitgewerkt? Geef waar nodig de bredere wetenschappelijke context aan waartoe het ge√Įdentificeerde probleem behoort.