Välkommen till klimatdetektivernas expertpanel!

Här hittar du de projekt som vi skulle behöva din feedback på

Klimatdetektiver (utredningskategori)

Team: Biologisk mångfaldCSPU

Belgien 17 år gammal   3 / 2

Projektets titel:

Geografisk och multifaktoriell analys av utvecklingen av en djurart i Bryssel.

Forskningsfråga

Är det så att vissa geografiska faktorer (temperaturer, nederbörd, vegetation) och/eller mänskliga faktorer (urbanisering) påverkar populationsantalet för en djurart i Bryssel?

Identifiera det lokala miljö-/klimatproblem som du vill undersöka

Vi har funnit ett stort antal källor som förklarar de olika orsakerna till den ökade biologiska mångfalden och de upprepas alla. Det handlar framför allt om klimatvariationer (temperaturer, nederbörd, ...) samt om förändringar i vegetationens fördelning. Artificiell solbildning är också en viktig orsak; den splittrar de områden som är beboeliga för faunan. Nous voudrions donc, à plus petite échelle, observer le cas d'une espèce en particulier dans une zone précise et comparer nos résultats avec les causes générales citées plus haut.

Vi har valt ut flera arter som skulle kunna motsvara vårt ämne som till exempel hérisson, moineau eller coccinelle. Néanmoins, le choix de l'espèce cible dépendra des données disponibles.

Vår forskningshypotes är därför följande : Är det så att vissa klimatfaktorer (temperaturer, nederbörd, vegetation) och/eller mänskliga faktorer påverkar populationsantalet för en art i Bryssel?

Ämne för projektet

Flora och fauna

Beskriv hur du planerar att undersöka det identifierade problemet och vilka data du planerar att analysera.

Först och främst måste vi välja en art och en geografisk zon som är exakt (gröna områden i regionen Bruxelloise). Pour ce faire nous aimerions avoir l'avis d'un ou plusieurs spécialiste(s).

Ensuite, nous devrons obtenir des données sur la variation de la population de notre espèce cible ainsi que sur les facteurs potentiels qui l'influencent. Vi tänker särskilt på nederbörd och temperaturer men också på vegetationen. En effet, nous voudrions observer la variation de la population de notre espèce cible en fonction du NDVI ou du FCover. Uppgifter om dessa två faktorer kan hittas på TerraScope, GoogleStreetMap eller ännu Openstreetmap.

Syftet med vårt projekt är att föreslå ett svar i form av grafer på vår utgångshypotes. Var och en av våra grafer har samma beroende variabel, nämligen "variation i populationen av arten", men en annan förklarande variabel (växtlighet, temperatur...). Grâce à cela nous pourrons observer s'il y a ou non une ou plusieurs corrélation(s) entre la variable dépendante et nos différents facteurs étudiés. Nous pourrons également comparer nos résultats à ceux d'éventuelles autres études sur le sujet.


Din feedback

Återkoppling från experter Fas 1 - 2023-2024
Är det föreslagna problemet ett problem som studenterna faktiskt kan undersöka? Är det genomförbart, realistiskt? Förklara varför eller varför inte. Är förhållandet till klimat/lokal miljö utrett? Ange vid behov det bredare vetenskapliga sammanhang som det identifierade problemet ingår i.