Dobrodošli na strokovni nadzorni plošči Climate Detectives!

Tukaj najdete projekte, za katere potrebujemo vaše povratne informacije.

Podnebni detektivi (kategorija preiskav)

Ekipa: BiodiverzitetaCSPU

Belgija 17 let   3 / 2

Naslov projekta:

Analyse géographique et multifactorielle de l'évolution d'une espèce animale dans Bruxelles.

Raziskovalno vprašanje

Est-ce que certains facteurs géographiques (températures, précipitations, végétation) et/ou humains (urbanisation) modifient le taux de population d'une espèce animale à Bruxelles ?

Določite lokalni okoljski/podnebni problem, ki ga želite raziskati.

Nous avons trouvé un grand nombre de sources expliquant les différentes causes du bouleversement de la biodiversité et elles se répètent toutes. Konkretno gre za podnebne spremembe (temperature, padavine ...) in spremembe v razporeditvi rastlinstva. Tudi umetna izraba tal je pomemben vzrok, ki deli parcele, primerne za bivanje, na živalstvo. Voudrions donc, à plus petite échelle, observer le cas d'une espèce en particulier dans une zone précise et comparer nos résultats avec les causes générales citées plus haut.

Izbrali smo več vrst, ki bi lahko ustrezale našemu namenu, kot so na primer hribolazec, mokož ali kokoš. Néanmoins, le choix de l'espèce cible dépendra des données disponibles.

Notre hypothèse de recherche est donc la suivante : Est-ce que certains facteurs climatiques (températures, précipitations, végétation) et/ou humains modifient le taux de population d'une espèce à Bruxelles ?

Tema projekta

Flora in favna

Opišite, kako nameravate raziskati opredeljeni problem in katere podatke nameravate analizirati.

Vsekakor moramo izbrati eno vrsto in eno geografsko območje (zelena območja v brukselski regiji). Za to si želimo, da bi dobili mnenje enega ali več specialistov.

Ensuite, nous devrons obtenir des données sur la variation de la population de notre espèce cible ainsi que sur les potentiels facteurs qui l'influencent. Nous pensons notamment aux précipitations et aux températures mais aussi à la végétation. En effet, nous voudrions observer la variation de la population de notre espèce cible en fonction du NDVI ou du FCover. Les données concernant ces deux facteurs peuvent être trouvées sur TerraScope, GoogleStreetMap ou encore Openstreetmap.

Namen našega projekta je predlagati odgovor v obliki grafov na našo uvodno hipotezo. Vsak od naših grafov ima enako odvisno spremenljivko, tj. "variacijo populacije vrste", vendar drugačno pojasnjevalno spremenljivko (vegetacija, temperatura ...). Na podlagi tega lahko opazujemo, ali obstaja ali ne obstaja(jo) ena ali več korelacij med odvisno spremenljivko in različnimi preučevanimi dejavniki. Prav tako lahko primerjamo naše rezultate z rezultati morebitnih drugih raziskav na tem področju.


Vaše povratne informacije

Povratne informacije strokovnjakov Faza 1 - 2023-2024
Ali je predlagani problem problem, ki ga lahko učenci dejansko raziščejo? Ali je izvedljiv, realističen? Pojasnite, zakaj ali zakaj ne. Ali je povezava s podnebjem/lokalnim okoljem izdelana? Po potrebi navedite širši znanstveni kontekst, v katerega spada opredeljeni problem.