Tervetuloa Climate Detectives Expert Dashboardiin!

Täältä löydät hankkeet, joista tarvitsemme palautetta.

Climate Detectives (tutkimusluokka)

Joukkue: BiodiversitéCSPU

Belgia 17 vuotta vanha   3 / 2

Hankkeen nimi:

Analysis géographique et multifactorielle de l'évolution d'une espèce animale dans Bruxelles.

Tutkimuskysymys

Muuttuvatko tietyt maantieteelliset (lämpötila, sademäärät, elinkierto) ja/tai inhimilliset tekijät (kaupungistuminen) eläimen populaatiomäärää Brysselissä?

Määrittele paikallinen ympäristö-/ilmasto-ongelma, jota haluat tutkia.

Nous avons trouvé un grand nombre de sources expliquant les différentes causes du bouleversement de la biodiversité et elles se répètent toutes. Kyse on pääasiassa ilmastollisista muutoksista (lämpötila, sademäärät, ...) sekä monimuotoisuuden jakautumisen muutoksista. Aurinkojen keinotekoinen muuttuminen on myös merkittävä syy; se jakaa asuinalueet eläimistön mukaan. Nous voudrions donc, à plus petite échelle, observer le cas d'une espèce en particulier dans une zone précise ja comparer nos résultats avec les causes générales citées plus haut.

Olemme etsineet useita lajeja, jotka voisivat vastata aiheeseemme, kuten esimerkiksi sarvikuonoa, hiirenporrasta tai kottaraista. Néanmoins, le choix de l'espèce cible dépendra des données disponibles.

Notre hypothèse de recherche est donc la suivante : Est-ce que certains facteurs climatiques (températures, précipitations, végétation) et/ou humains modifient le taux de population d'une espèce à Bruxelles ?

Hankkeen aihe

Flora & Fauna

Kuvaile, miten aiot tutkia tunnistettua ongelmaa ja mitä tietoja aiot analysoida.

Ennen kaikkea meidän on valittava täsmällinen laji ja maantieteellinen vyöhyke (brysseliläisen alueen kasvillisuusalueet). Tätä varten haluamme saada yhden tai useamman asiantuntijan lausunnon.

Lisäksi meidän on saatava tietoja kyseisen lajin populaation vaihtelusta ja siihen vaikuttavista potentiaalisista tekijöistä (potentiels facteurs qui l'influencent). Nous pensons notamment aux précipitations et aux températures mais aussi aussi à la végétation. En effet, nous voudrions observer la variation de la population de notre espèce cible en fonction du NDVI ou du FCover. Les données concernant ces deux facteurs peuvent être trouvées sur TerraScope, GoogleStreetMap ou encore Openstreetmap.

Hankkeemme tavoitteena on esittää graafinen vastaus lähtökohtaiseen hypoteeseemme. Jokaisessa kuvaajassa on sama muuttuja, eli "lajin populaation vaihtelu", mutta eri selittävä muuttuja (elinkierto, lämpötila jne.). Tämän ansiosta voimme havaita, onko riippuvaisen muuttujan ja tutkittujen muuttujien välillä jokin tai useampia korrelaatioita. Nous pourrons également comparer nos résultats à ceux d'éventuelles autres études sur le sujet.


Palautteesi

Asiantuntijapalaute Vaihe 1 - 2023-2024
Onko ehdotettu ongelma ongelma, jota oppilaat voivat itse asiassa tutkia? Onko se toteutettavissa, realistinen? Selittäkää miksi tai miksi ei. Onko suhde ilmastoon/paikalliseen ympäristöön selvitetty? Ilmoittakaa tarvittaessa laajempi tieteellinen konteksti, johon tunnistettu ongelma kuuluu.