Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: Planetbeskyttere

Hellas 11 år gammel   15 /

Prosjektets tittel:

På oppdagelsesferd i vår oversvømte by: Å avdekke elveendringer og klimapåvirkning

Forskningsspørsmål

Hvordan har et spesifikt byområde opplevd flom to ganger de siste 100 årene, og hvilken rolle har endringer i elveløpet og klimaendringer spilt i disse hendelsene?

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

Elven som renner gjennom byen flommet over for andre gang i løpet av de siste 100 årene og forårsaket store skader. Vi skal undersøke hva som var årsaken til den siste flommen.

Tema for prosjektet

Flom og tørke

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

Historisk forskning:
Gjennomføre intervjuer med lokalbefolkningen, spesielt eldre, for å samle inn historiske beretninger og personlige erfaringer fra de to flomhendelsene.
Besøk lokale biblioteker og arkiver for å utforske gamle avisartikler, fotografier og dokumenter knyttet til flomhendelsene.
Kartlegging av elveruter:
Bruk kart og satellittbilder til å spore endringene i elveruten i løpet av det siste århundret.
Lag visuelle hjelpemidler som plakater eller digitale presentasjoner for å illustrere endringene i elveløpet og hvordan de kan ha bidratt til flom.
Analyse av klimaendringer:
Samarbeid med lokale meteorologer eller klimaeksperter for å forstå de generelle klimamønstrene i regionen de siste 100 årene.
Samle inn og analysere værdata for å identifisere eventuelle trender eller avvik som kan knyttes til flomhendelsene.
Feltobservasjoner:
Organiser ekskursjoner til det berørte byområdet for å observere den nåværende tilstanden til elven, dens omgivelser og flomutsatte soner.
Delta i praktiske aktiviteter som vannkvalitetstesting og sedimentanalyse for å forstå miljøforholdene.
Samfunnsundersøkelser:
Utforme og distribuere spørreundersøkelser til lokalsamfunnet for å samle inn informasjon om deres oppfatning av klimaendringer, deres bevissthet om flomrisiko og eventuelle forebyggende tiltak.
Analyser svarene i spørreundersøkelsen for å identifisere felles temaer og bekymringer knyttet til flom.
Modellering og simulering:
Bruk enkle modeller eller simuleringer (f.eks. dioramaer, leiremodeller) for å vise hvordan endringer i elveløpet, kombinert med værmønstre, kan føre til flom.
Diskuter og videreutvikle modellene ved hjelp av lærere, lokale eksperter eller nettressurser.
Intervju eksperter:
Arranger virtuelle eller personlige intervjuer med eksperter innen hydrologi, byplanlegging og klimavitenskap for å få innsikt i hvilke faktorer som bidrar til oversvømmelser i urbane områder.
Kreative presentasjoner:
Oppmuntre elevene til å uttrykke funnene sine på kreative måter, for eksempel gjennom tegninger, dikt eller korte sketsjer, for å øke forståelsen og presentasjonsferdighetene.
Hold et arrangement i lokalsamfunnet eller en skolesamling for å vise frem barnas arbeid og øke bevisstheten om viktigheten av å forstå lokale miljøutfordringer.
Rapportering i samarbeid:
Del ut ulike deler av forskningen til små grupper av elever (f.eks. elveforandringer, klimaanalyse, samfunnsundersøkelser) og la dem samarbeide om en omfattende rapport.
Fremme teamarbeid, kommunikasjon og kritisk tenkning gjennom hele prosjektet.
Oppfordre elevene til å føre individuelle dagbøker der de dokumenterer tanker, utfordringer og oppdagelser gjennom hele prosjektet.
Avslutt prosjektet med en refleksjonssamtale, der hver enkelt elev får mulighet til å dele sin personlige innsikt og hva de har lært av forskningen.


Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.