Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: CBS Avfall

Irland 16 år gammel   10 /

Prosjektets tittel:

Hvordan skolens avfallsmengde bidrar til utslipp av klimagasser

Forskningsspørsmål

Undersøke hvor mye av skolens avfall som sendes til deponi og de resulterende karbonutslippene fra dette, øke resirkuleringen og komposterbart avfall og redusere skolens bidrag til de totale lokale karbonutslippene.

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

I dag går det aller meste av skolens avfall til deponi. Vi har en søppelkasse for resirkulering, men ingen brun søppelkasse for organisk avfall eller matavfall. Deponigass (LFG) er et naturlig biprodukt av nedbrytningen av organisk materiale på søppelfyllinger. Deponigass består av omtrent 50 prosent metan (hovedkomponenten i naturgass), 50 prosent karbondioksid (CO2) og en liten mengde organiske forbindelser som ikke er metan. Ifølge Det europeiske miljøbyrået (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/net-emissions-in-kg-co2-1) slippes det ut ca. 1200 kg CO2 i atmosfæren for hvert tonn (1000 kg) deponiavfall. Vi har data om antall kilo avfall som deponeres og gjenvinnes tilbake til februar 2022. Vi håper å analysere disse dataene, presentere dem for skolen og deretter sette i gang en storstilt kampanje for å endre vanene våre.

Tema for prosjektet

Avfall

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

Vi skal analysere dataene vi har om avfallsmengden vi deponerer og resirkulerer. Deretter skal vi ved hjelp av plakater og presentasjoner sette i gang en skolekampanje for å redusere denne avfallsmengden. Først skal vi gjennomføre en avfallsrevisjon for å kvantifisere mengden og typen avfall som genereres på skolen. Deretter vil vi innføre et bedre søppelsystem rundt om på skolen, slik at elevene har mulighet til å kildesortere avfallet sitt på riktig måte ved hjelp av plakater. Vi vil ha tre søppeltyper: mat/organisk avfall (brun søppelkasse), resirkulering (blå/grønn søppelkasse) og restavfall (svart søppelkasse). Vi har tenkt å veie restavfallet, resirkuleringsavfallet og matavfallsdunkene med jevne mellomrom for å se om det blir mindre restavfall. Vi håper at dette vil være tilfelle. Ut fra vektene kan vi beregne karbonutslippene våre og forhåpentligvis se en reduksjon.


Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.