Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: CBS Waste

Irlandia 16 lat   10 /

Tytuł projektu:

Jak ilość odpadów szkolnych przyczynia się do emisji dwutlenku węgla?

Pytanie badawcze

Zbadanie ilości odpadów szkolnych wysyłanych na wysypiska i wynikającej z tego emisji dwutlenku węgla, zwiększenie recyklingu i kompostowania odpadów oraz zmniejszenie naszego wkładu jako szkoły w ogólną lokalną emisję dwutlenku węgla.

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

Obecnie zdecydowana większość naszych szkolnych odpadów trafia na wysypiska. Mamy pojemnik do recyklingu, ale nie mamy brązowego pojemnika na odpady organiczne lub spożywcze. Gaz wysypiskowy (LFG) jest naturalnym produktem ubocznym rozkładu materiału organicznego na wysypiskach śmieci. LFG składa się w około 50% z metanu (głównego składnika gazu ziemnego), w 50% z dwutlenku węgla (CO2) i niewielkiej ilości niemetanowych związków organicznych. Według Europejskiej Agencji Środowiska (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/net-emissions-in-kg-co2-1) na każdą tonę (1000 kg) odpadów składowanych na wysypiskach przypada około 1200 kg CO2 uwalnianego do atmosfery. Dysponujemy danymi dotyczącymi kilogramów odpadów trafiających na składowiska i do recyklingu od lutego 2022 roku. Mamy nadzieję przeanalizować te dane, przedstawić je szkole, a następnie stworzyć główny impuls do zmiany naszych nawyków.

Temat projektu

Odpady

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

Przeanalizujemy dane, które obecnie posiadamy na temat ilości odpadów, które składujemy na wysypiskach i poddajemy recyklingowi. Następnie za pomocą plakatów i prezentacji zainicjujemy szkolną akcję mającą na celu zmniejszenie ilości odpadów. Najpierw przeprowadzimy audyt odpadów, aby określić ilość i rodzaje odpadów generowanych przez szkołę. Następnie wprowadzimy lepszy system pojemników na śmieci w całej szkole, aby uczniowie mogli prawidłowo segregować swoje odpady, kierując się plakatami. Będziemy mieć trzy rodzaje pojemników: na żywność/organiczne (brązowy pojemnik), do recyklingu (niebieski/zielony pojemnik), a następnie na odpady ogólne (czarny pojemnik). Zamierzamy regularnie ważyć pojemniki na odpady ogólne, odpady z recyklingu i odpady żywnościowe, aby sprawdzić, czy ilość odpadów ogólnych uległa zmniejszeniu. Mamy nadzieję, że tak się stanie. Na podstawie ważenia możemy obliczyć naszą emisję dwutlenku węgla i miejmy nadzieję, że uda nam się ją zmniejszyć.


Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.