UNDERSÖKNING AV SNÖ - Minifallstudie för klimatdetektiver

Kort beskrivning

Minifallstudierna för Climate Detectives är avsedda att hjälpa lärare att identifiera det ämne som deras Climate Detectives-team ska undersöka och att vägleda dem under projektets olika faser. I mallen hittar lärarna några förslag på data som eleverna kan samla in och analysera. Förslagen är inte uttömmande, och lärarna kan besluta om sitt eget specifika fokus inom ett visst forskningsområde. Minifallstudien bör användas tillsammans med lärarhandledningen och inte som ett fristående dokument. 

Denna fallstudie är dedikerad till ämnet  Snö och klimat och eleverna kommer att undersöka sambanden mellan snöfall, snötäcke och klimatförändringar. Denna minifallstudie är en ESA Education-produktion i samarbete med ESERO Finland.

Ämne Biologi, naturvetenskap, geovetenskap, kemi 

Inlärningsmål
  • Få kunskap om snö och dess egenskaper
  • Förstå sambandet mellan snötäcke och klimatförändringar
  • Identifiera konsekvenserna av förändringar i snötäcket
  • Förstå hur jordobservationssatelliter kan användas för att övervaka förändringar i snötäcket och snöfall under flera år
Åldersgrupp
12 - 17 år gamla
Resurs tillgänglig i:

Visste du det?

Sandstormar från Sahara kan ibland färdas hela vägen till Europa. När det snöar bildas en snökristall runt en partikel av Sahara-sand. De snödrivor som bildas ser orangea ut och man kan se hur smutsiga de är med blotta ögat. Fenomenet inträffar oftare i Sydeuropa, t.ex. på snöorterna i Alperna, men det är möjligt att fenomenet inträffar nästan varje år eller flera gånger om året även i Nordeuropa.

Snöiga_Alper_pillars

Spektral upplösning

Jordobservationssatelliter är vår planets väktare. Tack vare fjärranalysteknik och daglig datainsamling kan forskare bättre övervaka vår planets hav och stigande havsnivåer från rymden. ESA:s seniora rådgivare...

Bilder från rymden

Lär dig hur satelliter kan hjälpa oss att övervaka vår planet. Video från ESERO Tyskland (på engelska).

Jordobservationens kraft

Vi är alla intimt sammanlänkade med vår jord - från träden som förser oss med syre till de naturliga källor som formar vårt landskap. ESA:s jordobservationsprogram ligger i framkant när det gäller att övervaka...