Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: Fryagniotis-forskere

Hellas 16 år gammel   2 / 2

Prosjektets tittel:

Faktorer som påvirker luftkvaliteten: Konsekvenser for menneskers helse.

Forskningsspørsmål

Hvilke faktorer påvirker luftkvaliteten? Hvordan påvirker den menneskers helse?

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

Klimaproblemet vi har valgt å studere, er den dårlige luftkvaliteten, som er spesielt tydelig i Thessaloniki. Luftkvaliteten er et alvorlig lokalt problem som påvirker befolkningens helse på en dramatisk måte. Høye konsentrasjoner av forurensende stoffer, som hovedsakelig stammer fra industriell virksomhet, trafikkbelastning og befolkningstetthet, er et bekymringsfullt fenomen. Utslipp av luftforurensende stoffer, som nitrogendioksid (NO2), er direkte knyttet til ulike luftveisproblemer og allergier. Behovet for å studere dette fenomenet oppsto på grunn av bekymring for helse og livskvalitet, ettersom menneskelig aktivitet har uønskede konsekvenser for både miljøet og folks helse. Derfor bestemte vi oss for å gjennomføre en forskningsstudie der vi vil undersøke faktorene som bidrar til luftforurensning ved å samle inn statistiske data for å utforske forholdet mellom forurensningsnivåer og luftveisproblemer.

Tema for prosjektet

Helse og miljø

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

Forskningen vår fokuserer på å måle nivåer av luftforurensning, inkludert PM2,5, NO2, SO2 og andre viktige parametere i Thessaloniki ved hjelp av Arduino DGS-SO2-sensoren. Målet er å undersøke hvordan og i hvilken grad disse forurensningene påvirker luftveiene. I tillegg vil vi samle inn og bruke medisinske data knyttet til ulike sykdommer forårsaket av luftforurensning. Samtidig vil vi bruke romkart over svoveldioksidkonsentrasjoner i atmosfæren fra Hellenic National Meteorological Service (Ε.Μ.Υ.), tilsvarende meteorologiske stasjoner, European Space Agency (E.S.A.) og National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) i bestemte tidsperioder for å observere sammenhengen mellom befolkningstetthet og luftforurensning.
Videre vil vi ved hjelp av enkle eksperimentelle prosedyrer måle pH-verdien i jord og vann i bykjernen før og etter kraftig regnvær for å finne ut i hvilken grad indikatorene for sur nedbør, som er direkte knyttet til luftforurensning, øker. Vår hypotese er at konsentrasjonen av forurensende stoffer i luft og regn påvirkes av befolkningstetthet og industriell virksomhet. Vi antar at jo høyere konsentrasjonen av disse skadelige gassene er, desto større er risikoen for luftveisproblemer (positiv korrelasjon).


Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.