Καλώς ήρθατε στον πίνακα ελέγχου εμπειρογνωμόνων Climate Detectives!

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα έργα για τα οποία θα θέλαμε τα σχόλιά σας

Climate Detectives (κατηγορία έρευνας)

Ομάδα: Fryagniotis Ερευνητές

Ελλάδα 16 ετών   2 / 2

Τίτλος του έργου:

Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του αέρα: Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία.

Ερευνητικό ερώτημα

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την ποιότητα του αέρα; Πώς επηρεάζει την ανθρώπινη υγεία;

Προσδιορίστε το τοπικό περιβαλλοντικό/κλιματικό πρόβλημα που θέλετε να διερευνήσετε.

Το κλιματικό ζήτημα που επιλέξαμε να μελετήσουμε είναι η χαμηλή ποιότητα του αέρα, η οποία είναι ιδιαίτερα εμφανής στη Θεσσαλονίκη. Η ποιότητα του αέρα αποτελεί σοβαρό τοπικό πρόβλημα, επηρεάζοντας δραματικά την υγεία του πληθυσμού. Οι υψηλές συγκεντρώσεις ρύπων, που προέρχονται κυρίως από βιομηχανικές δραστηριότητες, κυκλοφοριακή συμφόρηση και πληθυσμιακή πυκνότητα, αποτελούν ένα ανησυχητικό φαινόμενο. Η εκπομπή ατμοσφαιρικών ρύπων, όπως το διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2), συνδέεται άμεσα με διάφορα αναπνευστικά προβλήματα και αλλεργίες. Η ανάγκη μελέτης του φαινομένου αυτού προέκυψε από τις ανησυχίες για την υγεία και την ποιότητα ζωής, καθώς η ανθρώπινη δραστηριότητα επιφέρει ανεπιθύμητες συνέπειες τόσο στο περιβάλλον όσο και στην υγεία των ανθρώπων. Ως εκ τούτου, αποφασίσαμε να διεξάγουμε μια ερευνητική μελέτη όπου θα εξετάσουμε τους παράγοντες που συμβάλλουν στην υποβάθμιση του αέρα, συλλέγοντας στατιστικά δεδομένα για να διερευνήσουμε τη σχέση μεταξύ των επιπέδων ρύπανσης και των προβλημάτων του αναπνευστικού συστήματος.

Θέμα έργου

Υγεία και περιβάλλον

Περιγράψτε πώς σκοπεύετε να διερευνήσετε το πρόβλημα που εντοπίσατε και ποια δεδομένα σκοπεύετε να αναλύσετε.

Η έρευνά μας επικεντρώνεται στη μέτρηση των επιπέδων των ατμοσφαιρικών ρύπων, συμπεριλαμβανομένων των PM2.5, NO2, SO2 και άλλων σημαντικών παραμέτρων στη Θεσσαλονίκη, χρησιμοποιώντας τον αισθητήρα Arduino DGS-SO2. Στόχος είναι να διερευνήσουμε πώς και σε ποιο βαθμό οι ρύποι αυτοί επηρεάζουν τα αναπνευστικά προβλήματα. Επιπλέον, θα συλλέξουμε και θα αξιοποιήσουμε ιατρικά δεδομένα που σχετίζονται με διάφορες ασθένειες που προκαλούνται από την ατμοσφαιρική ρύπανση. Ταυτόχρονα, θα αξιοποιήσουμε διαστημικούς χάρτες των συγκεντρώσεων διοξειδίου του θείου στην ατμόσφαιρα από την Ελληνική Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.), αντίστοιχους μετεωρολογικούς σταθμούς, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (E.S.A.) και την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων χρονικών περιόδων για να παρατηρήσουμε τη συσχέτιση μεταξύ της πυκνότητας του πληθυσμού και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Επιπλέον, μέσω απλών πειραματικών διαδικασιών, θα μετρήσουμε το pH του εδάφους και του νερού στο αστικό κέντρο πριν και μετά από έντονες βροχοπτώσεις για να προσδιορίσουμε το βαθμό στον οποίο αυξάνονται οι δείκτες της όξινης βροχής, που συνδέονται άμεσα με τους ατμοσφαιρικούς ρύπους. Η υπόθεσή μας είναι ότι οι συγκεντρώσεις ρύπων στον αέρα και στη βροχή επηρεάζονται από την πυκνότητα του πληθυσμού και τις βιομηχανικές δραστηριότητες. Προβλέπουμε ότι όσο υψηλότερη είναι η συγκέντρωση αυτών των επιβλαβών αερίων, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος αναπνευστικών προβλημάτων (θετική συσχέτιση).


Τα σχόλιά σας

Ανατροφοδότηση εμπειρογνωμόνων Φάση 1 - 2023-2024
Είναι το προτεινόμενο πρόβλημα ένα πρόβλημα που οι μαθητές μπορούν να διερευνήσουν στην πραγματικότητα; Είναι εφικτό, ρεαλιστικό; Παρακαλώ εξηγήστε γιατί ή γιατί όχι. Είναι επεξεργασμένη η σχέση με το κλίμα/τοπικό περιβάλλον; Όπου είναι απαραίτητο, αναφέρετε το ευρύτερο επιστημονικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το πρόβλημα που εντοπίστηκε.