Tervetuloa Climate Detectives Expert Dashboardiin!

Täältä löydät hankkeet, joista tarvitsemme palautetta.

Climate Detectives (tutkimusluokka)

Joukkue: Fryagniotis-tutkijat

Kreikka 16 vuotta vanha   2 / 2

Hankkeen nimi:

Ilmanlaatuun vaikuttavat tekijät: Vaikutukset ihmisten terveyteen.

Tutkimuskysymys

Mitkä tekijät vaikuttavat ilman laatuun? Miten se vaikuttaa ihmisten terveyteen?

Määrittele paikallinen ympäristö-/ilmasto-ongelma, jota haluat tutkia.

Ilmastokysymys, jota päätimme tutkia, on ilmanlaadun heikkous, joka on erityisen ilmeinen Thessalonikissa. Ilmanlaatu on vakava paikallinen ongelma, joka vaikuttaa dramaattisesti väestön terveyteen. Korkeat epäpuhtauspitoisuudet, jotka ovat peräisin pääasiassa teollisesta toiminnasta, liikenneruuhkista ja väestötiheydestä, ovat huolestuttava ilmiö. Ilman epäpuhtauksien, kuten typpidioksidin (NO2), päästöt ovat suoraan yhteydessä erilaisiin hengitystieongelmiin ja allergioihin. Tarve tutkia tätä ilmiötä syntyi terveyteen ja elämänlaatuun liittyvistä huolenaiheista, sillä ihmisen toiminta aiheuttaa ei-toivottuja seurauksia sekä ympäristölle että ihmisten terveydelle. Siksi päätimme tehdä tutkimustutkimuksen, jossa tarkastelemme ilman pilaantumiseen vaikuttavia tekijöitä keräämällä tilastotietoja, jotta voimme tutkia saasteiden määrän ja hengityselinten ongelmien välistä suhdetta.

Hankkeen aihe

Terveys ja ympäristö

Kuvaile, miten aiot tutkia tunnistettua ongelmaa ja mitä tietoja aiot analysoida.

Tutkimuksessamme keskitytään mittaamaan ilman epäpuhtauksien, kuten PM2.5, NO2, SO2 ja muiden merkittävien parametrien tasoja Thessalonikissa käyttämällä Arduino DGS-SO2 -anturia. Tavoitteena on tutkia, miten ja missä määrin nämä epäpuhtaudet vaikuttavat hengitystieongelmiin. Lisäksi keräämme ja hyödynnämme lääketieteellisiä tietoja, jotka liittyvät erilaisiin ilmansaasteiden aiheuttamiin sairauksiin. Samanaikaisesti hyödynnämme avaruuskarttoja ilmakehän rikkidioksidipitoisuuksista, jotka on saatu Kreikan kansalliselta meteorologiselta palvelulta (Ε.Μ.Υ.), vastaavilta sääasemilta, Euroopan avaruusjärjestöltä (E.S.A.) ja kansalliselta valtameri- ja ilmakehävirastolta (NOAA) tietyiltä ajanjaksoilta, jotta voimme tarkkailla väestötiheyden ja ilmansaasteiden välistä korrelaatiota.
Lisäksi mittaamme yksinkertaisten kokeellisten menettelyjen avulla maaperän ja veden pH:ta kaupunkikeskustassa ennen ja jälkeen rankkasateiden, jotta voimme määrittää, missä määrin happosateen indikaattorit, jotka liittyvät suoraan ilman epäpuhtauksiin, ovat lisääntyneet. Hypoteesimme on, että ilman ja sateen epäpuhtauspitoisuuksiin vaikuttavat asukastiheys ja teollinen toiminta. Ennustamme, että mitä korkeampi näiden haitallisten kaasujen pitoisuus on, sitä suurempi on hengitystieongelmien riski (positiivinen korrelaatio).


Palautteesi

Asiantuntijapalaute Vaihe 1 - 2023-2024
Onko ehdotettu ongelma ongelma, jota oppilaat voivat itse asiassa tutkia? Onko se toteutettavissa, realistinen? Selittäkää miksi tai miksi ei. Onko suhde ilmastoon/paikalliseen ympäristöön selvitetty? Ilmoittakaa tarvittaessa laajempi tieteellinen konteksti, johon tunnistettu ongelma kuuluu.