Välkommen till klimatdetektivernas expertpanel!

Här hittar du de projekt som vi skulle behöva din feedback på

Klimatdetektiver (utredningskategori)

Team: Fryagniotis Forskare

Grekland 16 år gammal   2 / 2

Projektets titel:

Faktorer som påverkar luftkvaliteten: Effekter på människors hälsa.

Forskningsfråga

Vilka faktorer påverkar luftkvaliteten? Hur påverkar den människors hälsa?

Identifiera det lokala miljö-/klimatproblem som du vill undersöka

Den klimatfråga vi valt att studera är den låga luftkvaliteten, som är särskilt påtaglig i Thessaloniki. Luftkvaliteten utgör ett allvarligt lokalt problem som på ett dramatiskt sätt påverkar befolkningens hälsa. Höga koncentrationer av föroreningar, som främst härrör från industriverksamhet, trafikstockningar och befolkningstäthet, utgör ett oroande fenomen. Utsläpp av luftföroreningar, som kvävedioxid (NO2), är direkt kopplade till olika andningsbesvär och allergier. Behovet av att studera detta fenomen uppstod på grund av oro för hälsa och livskvalitet, eftersom mänsklig aktivitet medför oönskade konsekvenser för både miljön och människors hälsa. Därför beslutade vi att genomföra en forskningsstudie där vi kommer att undersöka de faktorer som bidrar till luftföroreningar genom att samla in statistiska uppgifter för att utforska sambandet mellan föroreningsnivåer och andningsbesvär.

Ämne för projektet

Hälsa och miljö

Beskriv hur du planerar att undersöka det identifierade problemet och vilka data du planerar att analysera.

Vår forskning fokuserar på att mäta nivåer av luftföroreningar, inklusive PM2.5, NO2, SO2 och andra viktiga parametrar i Thessaloniki med hjälp av Arduino DGS-SO2-sensorn. Målet är att undersöka hur och i vilken utsträckning dessa föroreningar påverkar andningsbesvär. Dessutom kommer vi att samla in och använda medicinska data relaterade till olika sjukdomar som orsakas av luftföroreningar. Samtidigt kommer vi att använda rymdkartor över svaveldioxidkoncentrationer i atmosfären från Hellenic National Meteorological Service (Ε.Μ.Υ.), motsvarande meteorologiska stationer, European Space Agency (E.S.A.) och National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) under specifika tidsperioder för att observera korrelationen mellan befolkningstäthet och atmosfäriska föroreningar.
Genom enkla experimentella metoder kommer vi dessutom att mäta pH-värdet i marken och vattnet i stadskärnan före och efter kraftig nederbörd för att fastställa i vilken utsträckning indikatorerna för surt regn, som är direkt kopplade till luftföroreningar, ökar. Vår hypotes är att föroreningskoncentrationerna i luften och regnet påverkas av befolkningstäthet och industriell verksamhet. Vi förutspår att ju högre koncentrationen av dessa skadliga gaser är, desto större är risken för andningsbesvär (positiv korrelation).


Din feedback

Återkoppling från experter Fas 1 - 2023-2024
Är det föreslagna problemet ett problem som studenterna faktiskt kan undersöka? Är det genomförbart, realistiskt? Förklara varför eller varför inte. Är förhållandet till klimat/lokal miljö utrett? Ange vid behov det bredare vetenskapliga sammanhang som det identifierade problemet ingår i.