Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: Oppstrømsteamet!

Irland 16 år gammel, 15 år gammel   7, 1 / 4

Prosjektets tittel:

Hvordan påvirker landbruket vannkvaliteten i Irland?

Forskningsspørsmål

Påvirker bruken av ulike typer gjødsel vannkvaliteten i de omkringliggende elvene, dyrenes leveområder og dyrearter?

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

Det lokale klimaspørsmålet/problemet vi undersøker, er hvordan landbruket påvirker vannkvaliteten i Irland. Vi vil undersøke sammenhengen mellom vannkvalitet og jordbruk for å se om vannkvaliteten kan forbedres ved hjelp av ulike jordbruksmetoder. Vi vil også undersøke om det finnes alternative gjødslingsmetoder som kan brukes uten å skade elvekvaliteten.

Undersøkelsen vår vil gjøre det mulig for oss å se nærmere på elver som ligger ved siden av gårder eller renner gjennom gårder. Vi mener at denne undersøkelsen er viktig, ettersom elver er viktige for mange arter og livsmiljøer, i tillegg til rekreasjonsaktiviteter og turisme.

Tema for prosjektet

Landbruk

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

Teamet vårt planlegger å undersøke klimaproblemet vårt ved å sammenligne vannet i en elv som renner gjennom en gård, med vannet i en elv som ikke renner gjennom en gård. Vi planlegger å undersøke dette ved å utføre flere ulike eksperimenter på elven som renner gjennom gården og elven som ikke renner gjennom gården. Vi skal utføre eksperimenter ved hjelp av pH-måler, fosfat- og nitratstrimler.
Vi vil bruke en datalogger med en BOD-sensor for å bestemme det biokjemiske (biologiske) oksygenbehovet i vannet. Denne målingen er en god indikator på den generelle vannkvaliteten.

Vi planlegger å gjøre sparketester for å undersøke hvilke organismer som finnes i vannet. Det vil si at vi sparker i elvebunnen og fanger opp alt som samles opp i et brett ved hjelp av en identifikasjonsnøkkel og et mikroskop. Vi vil undersøke funnene våre for å finne ut om vannet er forurenset eller ikke, noe vi kan se på de ulike insektartene. Jo flere insekter, desto bedre er vannet. Prøvetaking med spark er en relativt rask prosess, og vi vil gjennomføre den flere ganger i elven for å få et gjennomsnitt. Deretter sammenligner vi dette med de kvalitative og kvantitative dataene vi har samlet inn i den andre elva. Deretter sammenligner vi de innsamlede dataene og ser om hypotesen vår er riktig eller ikke.


Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.