Tervetuloa Climate Detectives Expert Dashboardiin!

Täältä löydät hankkeet, joista tarvitsemme palautetta.

Climate Detectives (tutkimusluokka)

Joukkue: Upstream Team!

Irlanti 16-vuotias, 15-vuotias   7, 1 / 4

Hankkeen nimi:

Miten maatalous vaikuttaa veden laatuun Irlannissa?

Tutkimuskysymys

Vaikuttaako erilaisten lannoitteiden käyttö ympäröivien jokien veden laatuun sekä eläinten elinympäristöjen ja eläinlajien laatuun?

Määrittele paikallinen ympäristö-/ilmasto-ongelma, jota haluat tutkia.

Paikallinen ilmastokysymys/ongelma, jota tutkimme, on se, miten maatalous vaikuttaa Irlannin veden laatuun. Haluamme tutkia vedenlaadun ja maatalouden välistä suhdetta ja selvittää, voidaanko vedenlaatua parantaa erilaisilla viljelymenetelmillä. Haluamme myös tutkia vaihtoehtoisia lannoitteita, joita voitaisiin käyttää ja jotka eivät vahingoittaisi joen laatua.

Tutkimuksemme avulla voimme tutkia tarkemmin jokia, jotka ovat maatilojen vieressä tai kulkevat maatilojen läpi. Mielestämme tämä tutkimus on tärkeä, koska joet tukevat elinympäristöjä ja monia lajeja sekä virkistyskäyttöä ja matkailua.

Hankkeen aihe

Maatalous

Kuvaile, miten aiot tutkia tunnistettua ongelmaa ja mitä tietoja aiot analysoida.

Ryhmämme aikoo tutkia ilmasto-ongelmaamme vertailemalla maatilan läpi virtaavan joen vettä sellaisen joen veteen, joka ei virtaa maatilan läpi. Aiomme tutkia tätä tekemällä useita erilaisia kokeita joella, joka virtaa maatilan läpi, ja joella, joka ei virtaa maatilan läpi. Teemme kokeita pH-mittarin, fosfaatti- ja nitraattiliuskojen avulla.
Käytämme tiedonkeruulaitetta, johon on liitetty BOD-anturi veden biokemiallisen (biologisen) hapenkulutuksen määrittämiseksi. Tämä mittaus on hyvä indikaattori veden kokonaislaadusta.

Aiomme tehdä potkutestejä tutkiaksemme vedessä olevia eliöitä. Tällöin potkimme joen pohjaa ja pyydystämme kaiken kerätyn tarjottimeen käyttäen tunnistusavainta ja mikroskooppia. Tutkimme löydöksemme selvittääksemme, onko vesi saastunutta vai ei, ja voimme todeta tämän eri hyönteislajien perusteella. Mitä enemmän hyönteisiä, sitä parempi vesi on. Kick-näytteenotto on suhteellisen nopea prosessi, ja teemme sen useita kertoja joessa, mikä auttaa meitä saamaan keskiarvon. Vertaamme tätä sitten laadulliseen ja määrälliseen tietoon, jonka olemme keränneet toisesta joesta. Vertailemme sitten keräämiämme tietoja, joiden perusteella voimme päätellä, onko hypoteesimme oikea vai väärä.


Palautteesi

Asiantuntijapalaute Vaihe 1 - 2023-2024
Onko ehdotettu ongelma ongelma, jota oppilaat voivat itse asiassa tutkia? Onko se toteutettavissa, realistinen? Selittäkää miksi tai miksi ei. Onko suhde ilmastoon/paikalliseen ympäristöön selvitetty? Ilmoittakaa tarvittaessa laajempi tieteellinen konteksti, johon tunnistettu ongelma kuuluu.