Välkommen till klimatdetektivernas expertpanel!

Här hittar du de projekt som vi skulle behöva din feedback på

Klimatdetektiver (utredningskategori)

Team: Team Uppströms!

Irland 16 år gammal, 15 år gammal   7, 1 / 4

Projektets titel:

Hur påverkar jordbruket vattenkvaliteten i Irland?

Forskningsfråga

Påverkar användningen av olika gödselmedel vattenkvaliteten i de omgivande floderna och livsmiljöerna för djur och djurarter?

Identifiera det lokala miljö-/klimatproblem som du vill undersöka

Den lokala klimatfrågan/problemet vi undersöker är hur jordbruket påverkar vattenkvaliteten på Irland. Vi vill undersöka sambandet mellan vattenkvalitet och jordbruk för att se om vattenkvaliteten kan förbättras med hjälp av olika jordbruksmetoder. Vi vill också undersöka alternativa gödselmedel som skulle kunna användas och som inte skulle skada flodkvaliteten.

Vår undersökning kommer att göra det möjligt för oss att ytterligare undersöka de floder som ligger bredvid gårdar eller rinner genom gårdar. Vi anser att den här undersökningen är viktig eftersom floder är livsmiljöer för många arter och även används för rekreation och turism.

Ämne för projektet

Jordbruk

Beskriv hur du planerar att undersöka det identifierade problemet och vilka data du planerar att analysera.

Vårt team planerar att undersöka vårt klimatproblem genom att jämföra vattnet i en flod som rinner genom en gård med vattnet i en flod som inte rinner genom en gård. Vi planerar att undersöka detta genom att utföra flera olika experiment på den flod som rinner genom gården och den flod som inte rinner genom gården. Vi kommer att utföra experiment med hjälp av pH-mätare, fosfat- och nitratremsor.
Vi kommer att använda en datalogger med en BOD-sensor ansluten för att bestämma den biokemiska (biologiska) syreförbrukningen i vattnet. Denna mätning är en bra indikator på vattnets övergripande kvalitet.

Vi planerar att göra sparkprov för att undersöka vilka organismer som finns i vattnet. Det innebär att vi sparkar i flodbädden och fångar upp allt som samlas i en bricka, med hjälp av en identifieringsnyckel och ett mikroskop. Vi kommer att undersöka våra fynd för att avgöra om vattnet är förorenat eller inte, vilket vi kan se genom de olika insektsarterna. Ju fler insekter, desto bättre är vattnet. Kick sampling är en relativt snabb process och vi kommer att utföra den flera gånger i floden vilket hjälper oss att få ett genomsnitt. Vi kommer sedan att jämföra detta med de kvalitativa och kvantitativa data som vi har samlat in vid den andra floden. Vi kommer sedan att jämföra våra insamlade data som kommer att berätta för oss om vår hypotes är korrekt eller felaktig.


Din feedback

Återkoppling från experter Fas 1 - 2023-2024
Är det föreslagna problemet ett problem som studenterna faktiskt kan undersöka? Är det genomförbart, realistiskt? Förklara varför eller varför inte. Är förhållandet till klimat/lokal miljö utrett? Ange vid behov det bredare vetenskapliga sammanhang som det identifierade problemet ingår i.