Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: Iskalde jenter

Hellas 17 år gammel, 18 år gammel   8, 1 / 9

Prosjektets tittel:

Vurdering av breenes tilbaketrekning og deres innvirkning på vannressursene

Forskningsspørsmål

Hvordan korrelerer tilbaketrekningen av kjente isbreer med klimavariabler, slik de er observert gjennom satellittbilder i EO Browser, for å belyse konsekvensene av klimaendringene?

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

Den raske tilbaketrekningen av kjente isbreer markerer en alvorlig miljø- og klimakrise. Disse frosne reservoarene, som en gang var stabile, minker raskt på grunn av den globale oppvarmingen. Isbreene spiller en avgjørende rolle i reguleringen av vannressursene som en integrert del av jordens hydrologiske kretsløp, og den akselererende smeltingen av isbreene utgjør en overhengende trussel mot vanntilgangen lokalt og nedstrøms. Denne effekten gir gjenklang i økosystemer og samfunn som er avhengige av elver som får vann fra isbreer. I tillegg til de hydrologiske problemene bidrar tilbaketrekningen av isbreer til å heve havnivået og endre værmønstrene, noe som forsterker de mer omfattende konsekvensene av klimaendringene. En rask identifisering og omfattende forståelse av denne spesifikke miljøutfordringen er avgjørende for å kunne utarbeide effektive strategier for avbøtende tiltak og tilpasning. Det haster med å håndtere de mangefasetterte konsekvensene av bretilbaketrekningen for vannressursene og det sammenhengende klimasystemet.

Tema for prosjektet

Klimaendringer

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

I vårt forskningsinitiativ tar vi sikte på å undersøke det intrikate forholdet mellom tilbaketrekning av isbreer og klimavariabler ved hjelp av satellittbilder som er tilgjengelige via EO Browser. Vår undersøkelsesmetode innebærer at vi bruker optiske data fra Sentinel-2 til å undersøke endringer i breenes utbredelse over et bestemt tidsrom, med et sterkt fokus på samtidige variasjoner i temperatur og nedbør. Den trinnvise metoden inkluderer valg av en region som er kjent for sine isbreer, valg av Sentinel-2-bilder på grunn av den høye oppløsningen, og bruk av ulike spektralbånd for å forbedre synligheten av områder med isbreer. Den valgte tidsrammen strekker seg over flere år, slik at vi kan fange opp trender og endringer over tid.
Planen vår innebærer en komparativ analyse av bilder fra ulike datoer ved hjelp av time-lapse-funksjonen, slik at vi kan se mønstre i breenes tilbaketrekning. Vi legger klimadata over bildene og utforsker sammenhenger mellom breendringer og klimatiske variasjoner.
Denne studentsentrerte forskningen gir ikke bare en unik mulighet til å forstå klimaendringenes innvirkning på isbreer, men fremmer også kritiske ferdigheter innen fjernmåling, dataanalyse og miljøvitenskap. Ved å bruke EO Browser og undersøke data fra den virkelige verden vil vi aktivt bidra til vår kollektive forståelse av klimaendringenes dyptgripende konsekvenser for jordens kryosfæriske områder.


Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.