Klimatdetektivernas projekt 2018-2019

Projektämne: Städer

Projektets titel: Geodiscovery

Team: GeoDiscovery

2018-2019   CED Nossa Senhora da Conceição - Casa Pia de Lisboa, I. P.   Lissabon   Portugal   26 Studentens ålder: 12-13


Sammanfattning av projektet

Klimatförändringar och global uppvärmning börjar i lokala problem relaterade till mänskliga aktiviteter: detta var uttalandet som lanserade vårt projekt som climate detectives! Syftet med vårt projekt var att undersöka variationer i markytans temperatur i Largo do Rato och dess omgivningar (känd som en värmeö i Lissabonområdet). Vi ville studera ett eventuellt samband mellan temperatur och markanvändning, samt analysera andra meteorologiska faktorer (relativ luftfuktighet och vindhastighet) relaterade till förekomsten av vegetation eller andra urbana egenskaper, med fokus på gatumönster och byggnadsmaterial i stadsområden. Efter att ha definierat våra studiemål tyckte vi att det var viktigt att göra några fältmätningar för att samla in data med hjälp av väderinstrument som termometrar, fuktighetssensorer och anemometrar. Vi tänkte också mäta temperaturen på vanliga stadsmaterial (betong, asfalt, metall) och på lokal vegetationstäckning, så att vi kunde jämföra temperaturvariationer beroende på reflektans eller på hur mycket solstrålning som absorberas eller reflekteras. För att uppnå detta mål använde vi infraröda termometrar. Vi använde geografiska informationssystem för att visa de insamlade uppgifterna, rumsliga analyser och senare jämförde vi de fältinsamlade uppgifterna med markytans temperatur och normaliserade vegetationsindex som erhållits från satellitbilder (från Sentinel 3). Vi var också nyfikna på data i Portugal, så vi bestämde oss för att undersöka lite längre fram och analyserade data från andra regioner (Pedrógão Grande) för att hitta liknande korrelationer mellan temperatur och markanvändning och marktäcke (Corine Land Cover geoinformation) och därmed upprätta en jämförelse mellan stads- och landsbygdsområden.

Huvudresultat

De temperaturdata som samlades in i fält gjorde det möjligt för oss att kartlägga markytans temperatur för studieområdet och skilja platser med måttliga temperaturvärden (med vegetationstäckning) från platser med högre markytans temperatur (till exempel med asfalttäckning). Vi kartlade även vindhastigheten, en viktig faktor som påverkar markytans temperatur. De erhållna kartorna visade att de blåsigaste platserna hade den lägsta marktemperaturen. Med hjälp av satellitbilder kunde vi beräkna normaliserade vegetationsindex och markytans temperatur för studieområdet. Sådana resultat jämfördes med markytans temperatur som erhölls från mätningarna som utfördes under vårt fältarbete. Vi fann en signifikant korrelation mellan dem. Resultaten ledde oss till slutsatsen att användningen av satellitbilder är en viktig resurs för att studera markytans temperatur, samt för att få information om jordens landtäckning. Satellitbilder ger mångsidig information, med fördelarna att man kan studera större områden (utan fältarbete) och få fram variationer i markytans temperatur mellan korta tidsintervall (beroende på vilka satellitbilder som finns tillgängliga). Vid en jämförelse mellan Lissabon (stadsområde) och Pedrógão Grande (landsbygdsområde) visade resultaten på betydande förändringar i markanvändningen. I Lissabon fann vi en tydlig urban expansion, med övervägande vattentäta jordar. I Pedrógão å andra sidan har nästan hela skogen försvunnit på grund av skogsbränder under 2017. Dessa bränder lämnade marken helt exponerad för erosionsmedel. Dessa resultat exemplifierar de faktorer som bidrar till klimatförändringarna; av den anledningen tyckte vi att det var viktigt att föreslå återplantering av skog i det område som drabbades av bränderna, samt att öka antalet grönområden i stadsområdena, vilket är viktigt för att upprätthålla en lägre temperatur på markytan och förhindra bildandet av urbana värmeöar.

Åtgärder för att minska problemet

När det gäller klimatförändringarna måste vi agera lokalt för att kunna agera globalt. Därför är det viktigt att delta i informationssessioner för att öka människors medvetenhet om klimatförändringar och om förebyggande individuella åtgärder som var och en bör vidta. Vi deltog i en workshop som anordnades av Associação Portuguesa de Educação Ambiental (en ideell förening som främjar utvecklingen av miljöutbildning). Workshopen lärde oss att vi alla behöver resurser, men att vi alla kan använda dem på ett medvetet sätt, respektera miljön och bidra till att minska utsläppen av växthusgaser genom enkla förändringar i våra dagliga rutiner. Under workshopen fick vi också lära oss att det är mycket viktigt att planera en stad, till exempel är grönområden avgörande för att minska temperaturen på markytan och öka luftfuktigheten. Vi tycker att vi ska upprepa denna workshop i olika klasser, och även förbereda sessioner för våra lärare och föräldrar, och skapa ett informationsnät om klimatförändringar. Vi kan göra skillnad om var och en av oss kan agera inom sina egna samhällen, börja agera lokalt med en fjärilseffekt som syfte. Slutligen skulle vi vilja tala med lokala myndigheter om vikten av att planera en stad i enlighet med hållbara syften. Planerarna bör kunna öka antalet grönområden eller bredda gatorna så att luften kan cirkulera och staden därmed kylas ned.

Projektlänk:

https://sites.google.com/view/detetivesdoclima/página-inicial


Projekten skapas av teamen och de tar det fulla ansvaret för den delade datan.
← Alla projekt