Ilmastodetektivien projektit 2018-2019

Hankkeen aihe: Kaupungit

Hankkeen nimi: Geodiscovery

Joukkue: GeoDiscovery

2018-2019   CED Nossa Senhora da Conceição - Casa Pia de Lisboa, I. P.   Lisboa   Portugali   26 Oppilaan ikä: 12-13


Yhteenveto hankkeesta

Ilmastonmuutos ja ilmaston lämpeneminen alkavat paikallisista ongelmista, jotka liittyvät ihmisen toimintaan: tämä oli toteamus, joka käynnisti hankkeemme climate detectives:nä! Hankkeemme tavoitteena oli tutkia maanpinnan lämpötilan vaihtelua Largo do Ratossa ja sen ympäristössä (joka tunnetaan lämpösaarekkeena Lissabonin alueella). Halusimme tutkia lämpötilan ja maankäytön välistä mahdollista korrelaatiota sekä analysoida muita meteorologisia tekijöitä (suhteellinen kosteus ja tuulen nopeus), jotka liittyvät kasvillisuuteen tai muihin kaupunkialueiden ominaispiirteisiin, keskittyen kaupunkialueiden katumalleihin ja rakennusmateriaaleihin. Tutkimustavoitteiden määrittelyn jälkeen pidimme tärkeänä tehdä kenttämittauksia tietojen keräämiseksi käyttäen säämittareita, kuten lämpömittareita, kosteusantureita ja anemometrejä. Ajattelimme myös mitata tavanomaisten kaupunkimateriaalien (betoni, asfaltti, metalli) ja paikallisen kasvillisuuden peittävyyden lämpötilaa, jotta voisimme verrata lämpötilan vaihtelua heijastuksen tai auringonsäteilyn absorption tai heijastuksen määrän mukaan. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi käytimme infrapunalämpömittareita. Käytimme paikkatietojärjestelmiä kerättyjen tietojen esittämiseen, paikkatietoanalyyseihin ja myöhemmin vertasimme kentältä kerättyjä tietoja maanpinnan lämpötilaan ja satelliittikuvista (Sentinel 3 -laitteesta) saatuihin kasvillisuusindeksien normalisoituihin eroihin. Olimme uteliaita myös Portugalin tiedoista, joten päätimme tutkia hieman eteenpäin ja analysoimme tietoja muilta alueilta (Pedrógão Grande) löytääkseen samanlaisia korrelaatioita lämpötilan ja maankäytön ja maanpeitteen (Corine Land Cover -geoinformaatio) välillä ja vertaillaksemme näin kaupunki- ja maaseutualueita.

Tärkeimmät tulokset

Maastossa kerättyjen lämpötilatietojen avulla voitiin kartoittaa tutkimusalueen maanpinnan lämpötila ja erottaa toisistaan kohteet, joissa lämpötila on kohtalainen (kasvillisuuden peittämä), ja kohteet, joissa maanpinnan lämpötila on korkeampi (esimerkiksi asfaltin peittämä). Kartoitimme myös tuulen nopeuden, joka on tärkeä maanpinnan lämpötilaan vaikuttava tekijä. Saaduista kartoista kävi ilmi, että tuulisimmilla paikoilla maanpinnan lämpötila oli alhaisin. Satelliittikuvien käytön ansiosta pystyimme laskemaan tutkimusalueen kasvillisuusindeksit ja maanpinnan lämpötilan. Näitä tuloksia verrattiin kenttätyössä suoritetuista mittauksista saatuihin maanpinnan lämpötiloihin. Löysimme merkittävän korrelaation niiden välillä. Tulosten perusteella voimme päätellä, että satelliittikuvien käyttö on tärkeä resurssi maanpinnan lämpötilan tutkimisessa ja maapallon maanpeitteisyyttä koskevien tietojen saamisessa. Satelliittikuvat tarjoavat monipuolista tietoa, ja niiden etuna on laajempien alueiden tutkiminen (ilman kenttätyötä) ja maanpinnan lämpötilan vaihteluiden selvittäminen lyhyiden aikavälien välillä (riippuen käytettävissä olevista satelliittikuvista). Verrattaessa Lissabonin (kaupunkialue) ja Pedrógão Granden (maaseutualue) alueita tulokset osoittivat merkittäviä muutoksia maankäytössä. Lissabonissa havaittiin ilmeistä kaupunkien laajenemista, ja siellä vallitsi vesitiivis maaperä. Toisaalta Pedrógãossa tuli esiin lähes koko metsän häviäminen vuonna 2017 sattuneiden metsäpalojen vuoksi. Nämä tulipalot jättivät maaperän täysin alttiiksi eroosiolle. Nämä havainnot ovat esimerkki ilmastonmuutosta edistävistä tekijöistä, minkä vuoksi pidimme tärkeänä ehdottaa metsänistutusta metsäpaloista kärsineillä alueilla sekä viheralueiden lisäämistä kaupunkialueilla, jotka ovat tärkeitä maanpinnan alhaisemman lämpötilan ylläpitämiseksi ja kaupunkien lämpösaarekkeiden muodostumisen estämiseksi.

Toimet ongelman vähentämiseksi

Ilmastonmuutoksen osalta meidän on toimittava paikallisesti, jotta voimme toimia maailmanlaajuisesti. Siksi on tärkeää osallistua tiedotustilaisuuksiin ja lisätä ihmisten tietoisuutta ilmastonmuutoksesta ja ennaltaehkäisevistä yksittäisistä toimista, jotka jokaisen tulisi toteuttaa. Osallistuimme Associação Portuguesa de Educação Ambientalin (voittoa tavoittelematon yhdistys, joka edistää ympäristökasvatuksen kehittämistä) järjestämään työpajaan. Työpaja opetti meille, että me kaikki tarvitsemme resursseja, mutta me kaikki voimme käyttää niitä tietoisesti, kunnioittaa ympäristöä ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä tekemällä yksinkertaisia muutoksia päivittäisissä rutiineissamme. Työpajassa opimme myös, että kaupungin suunnittelu on hyvin tärkeää; esimerkiksi viheralueet ovat ratkaisevan tärkeitä maanpinnan lämpötilan alentamiseksi ja kosteuden lisäämiseksi. Mielestämme meidän pitäisi toistaa tämä työpaja eri luokissa ja valmistella istuntoja myös opettajillemme ja vanhemmillemme ja luoda ilmastonmuutosta koskeva tietoverkko. Voisimme vaikuttaa asiaan, jos jokainen meistä voisi toimia sisäisissä yhteisöissä ja ryhtyä toimimaan paikallisesti perhosvaikutuksen tarkoituksessa. Lopuksi haluaisimme puhua paikallishallinnoille siitä, miten tärkeää on suunnitella kaupunki kestävien tavoitteiden mukaisesti. Suunnittelijoiden pitäisi pystyä lisäämään viheralueita tai leventämään katuja, jotta ilma pääsee kiertämään ja näin ollen kaupunki viilenee.

Hankkeen linkki:

https://sites.google.com/view/detetivesdoclima/página-inicial


Tiimit luovat projektit, ja ne ottavat täyden vastuun jaetuista tiedoista.
← Kaikki hankkeet