Projekty Climate Detectives 2022-2023


Téma projektu: Zmena klímy

Názov projektu: Stúpajúca hladina mora vo Valencii

Tím: Costa en perill

IES FRANCESC FERRER I GUÀRDIA   València   Espanya   7 Vek študenta: 14-15 rokov

Výskumná otázka

Prečo stúpa hladina mora?
¿Por qué sube el nivel del mar?

Zhrnutie projektu
Problém: Zvyšovanie povedomia verejnosti o probléme

Cieľom tohto projektu bolo zistiť, prečo sa hladina morí zvyšuje. Týmto výskumom sme zistili, že hladina mora stúpa pomaly, ale stúpa, a ak nič nezmeníme, bude stúpať aj naďalej. Na pláži sme robili rozhovory s dvoma miestnymi obyvateľmi: La casa Isabel a PANS & company, a tiež sme robili rozhovory s cudzincami na pláži. Keď sme videli všetky ich odpovede, uvedomili sme si, že ľudia si myslia, že sa to deje preto, lebo do mora hádžeme veľa odpadu alebo ho znečisťujeme. Všimli sme si tiež, že sú ľudia, ktorí tomu neprikladajú veľký význam tým, že komentujú svoje obavy len o to, či budú plážové bary pokračovať alebo nie.
Vo všeobecnosti sme videli, že je veľa ľudí, ktorí nie sú informovaní o tom, čo sa skutočne deje.
Ďalšou vecou, ktorú sme urobili, je preskúmanie toho, čo hovoria odborníci z panelu OSN: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_Chapter13_FINAL.pdf Strana 1181. Pozorovali sme, že v závislosti od toho, ako konáme, môžeme mať rôzne scenáre alebo RPC. Na webe sme si mohli pozrieť v grafoch tendenciu zvyšovania hladiny morí v závislosti od scenára.
Na záver chcem povedať, že musíme ľudí informovať o tom, čo sa deje, pretože teraz to nie je viditeľný problém, ale o niekoľko rokov bude a nebude mať riešenie.

El objetivo de este proyecto era investigar sobre por qué sube el nivel del mar. Con esta investigación nos hemos informado que el mar sube de manera lenta, pero sube y que si no cambiamos las cosas seguirá subiendo. Entrevistamos a dos locales de la playa: La casa Isabel y PANS & company, y también entrevistamos personas desconocidas por la playa. Al ver todas sus respuestas nos dimos cuenta de que la gente cree que esto pasa porque tiramos muchos residuos al mar o porque contaminamos. También hemos notado que hay gente que no le da mucha importancia al comentar su preocupación solo sobre si los chiringuitos de playa continuarán o no.
En general hemos visto que hay mucha gente que no está informada de lo que realmente está pasando.
Otra cosa que también hemos hecho es revisar qué dicen los expertos del panel de la ONU: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_Chapter13_FINAL.pdf Pagina 1181. Hemos observado que dependiendo de cómo actuemos podemos tener diferentes escenarios o RPC. En la web pudimos ver en gráficos la tendencia que tendría a subir el nivel del mar dependiendo del escenario.
Finalmente, como conclusión tenemos que informar a la gente de lo que pasa porque ahora no es un problema visible, pero dentro de unos años sí y no habrá solución.

Hlavné výsledky a závery
Možné scenáre na pobreží Valencie

Konečný záver by bol, že hladina morí stúpa pomaly a to sa musí zmeniť, inak budú dôsledky ešte horšie.
Hladina morí stúpa veľmi pomaly, takmer si to nevšimneme, ale do roku 2040 stúpne o 20 cm. Čo sa týka ľudí, v rozhovoroch sme si všimli, že tomu neprikladajú dostatočný význam, pretože sa ich to momentálne netýka a sú veľmi neinformovaní. Mnohí majú mylné predstavy.
Najlepšie by bolo všetkých informovať a spoločne navrhnúť riešenia, aby sa hladina morí ďalej nezvyšovala.
Aby sme dospeli k tomuto záveru, preskúmali sme rôzne scenáre, ako bude hladina morí v priebehu rokov stúpať. A skutočne, do roku 2040 bude veľká časť valencijského pobrežia ponorená pod vodou. To sa netýka len Valencie, ale ide o celosvetový problém a pobrežné mestá a pláže by mohli byť zatopené.
Pri pohľade na tento obrázok môžeme dospieť k záveru, že valencijské pobrežie bude v blízkej budúcnosti ponorené pod hladinu mora, napríklad Albufera de València, odborníci predpokladajú, že do roku 2050 bude táto Albufera ponorená, čo ovplyvní flóru a faunu.

La conclusión final sería que el nivel de mar sube de manera lenta y hay que cambiar eso sino las consecuencias serán peores.
El nivel del mar está subiendo muy poco a poco, casi ni lo notamos, pero en 2040 habrá subido 20cm. Por parte de la gente, hemos notado en las entrevistas que no le dan la suficiente importancia a esto porque actualmente no les afecta, y están muy desinformados. Muchos tienen ideas erróneas.
Lo mejor sería informar a todo el mundo y poner soluciones colectivas para que no siga aumentando el nivel del mar.
Para llegar a esta conclusión hemos observado diferentes escenarios sobre cómo va subiendo el nivel del mar a lo largo de estos años. Y efectivamente, en el año 2040, gran parte de la costa valenciana quedará sumergido bajo agua. Esto no solo afecta a Valencia, sino que es un problema global por lo que podrían quedar sumergidos ciudades costeras y playas.
Observando a esta imagen sacaríamos la conclusión de que la costa valenciana en un futuro próximo quedaría sumergida bajo el mar, por ejemplo la Albufera de València, los expertos insinúan de que de aquí a 2050 esta Albufera querdaría sumergida, cosa que afectaría a la flora y a la fauna.

Čo ďalej? Akcie, ktoré pomôžu zmeniť a zmierniť tento problém
Problém: Zvyšovanie povedomia verejnosti o probléme

Musíme začať zviditeľňovať tento problém, pretože ľudia nekonajú, pretože si neuvedomujú, čo sa v skutočnosti deje. Na tento účel sa chystáme uskutočniť informačnú kampaň o tejto problematike, aby sme zvýšili povedomie Valencijčanov o obrovskom probléme, ktorému čelíme.
Cieľom našej kampane je zviditeľniť problém, ktorý máme vo Valencii (hoci ide o celosvetový problém). Začali sme navrhovaním plagátov. Aby sme zvýšili jej účinok, napísali sme tlačovú správu, aby sme informovali miestne médiá a aby sa naša kampaň dostala k čo najväčšiemu počtu ľudí.

Hay que empezar a darle visibilidad al problema ya que la gente no actúa porque no se da cuenta de lo que realmente pasa. Para ello vamos a llevar a cabo una campaña informativa sobre el tema buscando concienciar a los valencianos del problema tan grande que tenemos delante.
Naším cieľom v kampani je zviditeľniť problém, ktorý máme vo Valencii (hoci je to globálny problém). Hemos empezado diseñando carteles. Para impulsar su efecto, hemos redactado una nota de prensa para informar a los medios de comunicación locales con el objetivo de conseguir que nuestra campaña llegue a la mayor cantidad de gente posible.

Odkaz na projekt:

https://chng.it/XjCYYQR2

Plagát projektu:

Stiahnuť plagát projektu PDF

Tento projekt bol automaticky preložený do angličtiny.
Projekty vytvárajú tímy a preberajú plnú zodpovednosť za zdieľané údaje.
← Všetky projekty